Pro správné fungování tohoto webu využíváme soubory cookies. Budete-li pokračovat v jeho prohlížení, souhlasíte s používáním souborů cookies.Pokračovat Více informací    
Jídelny.cz
Informační portál hromadného stravování

Provoz ŠJ po otevření škol

8.6.2020

Dotovaný oběd pro žáky 2. stupně? (8. 6. 2020)

K problematice nástupu žáků 2. stupně do školy se objevilo mnoho dotazů, zda tito žáci budou mít nárok na dotovaný oběd, či ne. Požádali jsme tiskové oddělení MŠMT, zda by se nám k tomuto vyjádřilo a přinášíme vám odpověď tiskové mluvčí Anety Lednové:

„Vzhledem k tomu, že žáci 2. stupně základní školy se neúčastní vzdělávacích aktivit ve stejném režimu jako žáci 1. stupně základní školy, záleží na tom, jak škola vzdělávací aktivity, konzultace atd. pro žáky 2. stupňů nastaví a zorganizuje.

Pokud se budou žáci 2. stupně osobně ve škole účastnit vzdělávacích aktivit školy a zároveň se tyto vzdělávací aktivity budou uskutečňovat v době oběda, tedy v čase, kdy běžně končí dopolední část výuky (dle zvyklostí jednotlivých škol, např. 12:35 nebo 13:30 hodin), nebo vzdělávací aktivita začíná v době, kdy začíná odpolední výuka (dle zvyklostí jednotlivých škol, např. 13:30 nebo 14:15 hodin), mají žáci 2. stupně ZŠ nárok na dotované školní stravování.

Naopak v situaci, kdy je vzdělávací aktivita školou organizována mimo dobu oběda – např. pouze od 8:00 do 10:00 hodin, tak škola oběd žákům nezajišťuje.“

 

Praktické manuály hygieny pro školní jídelny (aktualizováno 26. 5. 2020)

Manuály MŠMT

Doporučení ASPOS

Doporučení KHS v Brně k výdeji stravy ve ŠJ pro cizí strávníky

Doplnění pokynů MŠMT ke školnímu stravování – odbor školství Praha 3

Doporučení KÚ Královéhradeckého kraje

Doporučení KÚ Pardubického kraje

Doporučení KÚ Vysočina

 

Vaření obědů pro cizí strávníky (22. 5. 2020)

Po znovuotevření škol a školních jídelen opět vyvstane otázka, co s cizími strávníky. Příprava stravy pro cizí nebyla po dobu karantény zakázána, jen bylo nutno obědy vydávat přes okénko a pobyt cizích strávníků v jídelně nebyl přípustný. Pokud některé orgány rozesílaly upozornění, že vařit pro cizí nelze, pak to bylo naprosté nepochopení předpisů.

Již v průběhu března a dubna MŠMT na svých stránkách samo upozorňovalo, že vařit pro cizí je možnéV případě ostatních strávníků – veřejnosti – pro ně může jídelna připravovat jídlo, ale musí jim je vydat „přes okénko“, nemohou si je zkonzumovat v jídelně."

Tento pokyn trvá i nadále. Potvrzuje ho například i KHS Jihomoravského kraje, která jídelnám navíc přidává podrobnější doporučení, jak na to

Jako nejbezpečnější forma pro výdej takové stravy se jeví jednorázové obaly. Lze však vydávat i do přinesených jídlonosičů. Pokud jídelna zvolí tuto formu, musí přitom zvýšenou měrou dbát na dezinfekci a dodržování pravidel osobní i provozní hygieny.


Spotřební koš a finanční norma po otevření jídelen (21. 5. 2020)

K 25. květnu 2020 školní jídelny opět rozjedou své provozy. S ohledem na nestandardní formy obědů a nutnost přednostního spotřebování potravin, kterým končí doba použitelnosti, panuje oprávněná obava, že jídelny budou mít potíže s plněním spotřebního koše.

MŠMT se při kontrolách spotřebního koše za toto období chystá být tolerantní, ale naznačuje, že alespoň u teplých obědů by měl být spotřební koš dodržen. Tisková mluvčí MŠMT Aneta Lednová dne 15. května 2020 redakci portálu Jídelny.cz napsala: „Předpokládáme, že u teplých obědů by se spotřební koš měl dodržovat. Co se týká studených balíčků, pokud nebude objektivně možné spotřební koš dodržet, lze se od stanovených norem odklonit. Primárně by se tedy školní jídelny měly snažit spotřební koš dodržet, důležité je ale zachovat podstatu, a to je právo na stravování.“

Náměstek ústředního školního inspektora Ondřej Andrys je podobného názoru: „Pokud škola bude poskytovat běžné školní stravování, bude se plně řídit vyhláškou o školním stravování, a je potřeba dodržet i spotřební koš. Při zajišťování školního stravování formou studených balíčků není nezbytné spotřební koš dodržet. Pokud si žáci nosí vlastní stravu, nejde o školní stravování a spotřební koš se neřeší.“

Podle stanoviska ČŠI však inspekční činnost ve školách a školských zařízeních bude obnovena až od září.

Některé školní jídelny jsou se svým normativem na horní hranici rozpětí daného vyhláškou. Jiné uvádějí, že z důvodu přípravy stravy pro malé počty strávníků hodně provařují. Výrazně se také zvyšuje cena potravin.
MŠMT proto připravuje ve spolupráci s krajskými metodičkami novelu vyhlášky ke školnímu stravování, která by měla zohlednit také růst cen potravin.


Uvolnění pravidel pro nošení roušek (19. 5. 2020)

Ministerstvo zdravotnictví od 19. 5. opět uvolnilo pravidla pro nošení roušek. Nemusí je nosit zaměstnanci v kancelářích, musí však pracovat ve vzdálenosti nejméně 2 m od jiné osoby. Dále je nemusí nosit pracovníci v provozech s vysokou teplotou. Do této skupiny však patří jen ty osoby, které vykonávají práci zařazenou do 3. nebo 4. kategorie pro rizikový faktor pracovních podmínek zátěž teplem. Nepatří k nim bohužel kuchařky ze školních jídelen, které bývají obvykle zařazeny do kategorie 1 a 2.


Kdy může po otevření škol jejich zaměstnanec zůstat doma (18. 5. 2020)

MŠMT zveřejnilo dokument týkající se právního režimu zaměstnanců škol, kteří patří mezi osoby s tzv. rizikovými faktory stanovenými Ministerstvem zdravotnictví. Navrhuje se v něm 6 způsobů řešení situací, aby zaměstnanci buď nemuseli být prezenčně na svém pracovišti, nebo aby mohli pobývat doma, ale v souladu s legislativou.
Mezi navrhované způsoby patří i neplacené volno, které však nesmí být podmiňováno předchozím vyčerpáním řádné dovolené pracovníka.

 

Upřesnění k ochranným rouškám (14. 5. 2020)

Navzdory stanovisku Ministerstva zdravotnictví řada škol zajišťuje kuchařkám ochranné roušky. Vychází přitom z vyhlášky 137/2005 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby, kde v par. 50 písm b) je uvedeno: „Při pracovní činnosti vyžadující vysoký stupeň čistoty nebo při vyšším riziku kontaminace používání jednorázových ochranných rukavic a ústní roušky.“

Vyhláška pojímá tuto povinnost z hlediska ochrany strávníka, na nošení roušek lze však nahlížet i z pohledu ochrany samotného zaměstnance. Podle zákoníku práce č. 262/2006 Sb. je zaměstnavatel povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce, a náklady na to nesmí přenášet na zaměstnance. Této povinnosti se týkají paragrafy 101, 102 odst. 1 a 2, a par. 104.

Podmínky v kuchyních jsou takové, že velmi brzy dochází ke znehodnocení roušek a k omezení jejich funkce. Doporučení KÚ Pardubického kraje proto navrhuje 4 látkové roušky na směnu a přímo uvádí, že „vedoucí školní jídelny cestou svého nadřízeného zabezpečí dostatečné vybavení ochrannými pomůckami“. Ve výčtu pomůcek uvádí i i ochranné jednorázové roušky.

 

Má zaměstnavatel povinnost zajistit roušky? (12. 5. 2020)

Až do 24.5. má podle mimořádného opatření MZCR každý občan povinnost používat roušky či jiné ochranné prostředky, pokud se pohybuje mimo své bydliště. Po tomto datu to bude platit pouze ve vnitřních prostorách.
Povinnost nosit roušky platí i v zaměstnání. Tyto pomůcky je pracovník povinen užívat z jiného důvodu, než je zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Podle stanoviska MZCR je možné takové pomůcky označit za „osobní ochranný prostředek“, nikoli za „osobní ochranný pracovní prostředek“. Zaměstnavatel proto nemá povinnost je pracovníkům zajišťovat.

S ohledem na epidemiologickou závažnost práce ve školní jídelně lze však doporučit jednat s ředitelstvím školy o tom, aby zajistilo dostatečný počet roušek. Podobně jako není možné, aby kuchařka v kuchyni pracovala v oděvu, kterým jela v MHD, chodila po ulici apod., není vhodné, aby v kuchyni používala roušku, v níž se pohybovala v MHD, na ulici, v obchodech apod.

 

Vaření pro dětské skupiny (11. 5. 2020)

V řadě škol bude vyučování probíhat formou dětských/školních skupin. Bude možno těmto dětem poskytovat dotované školní stravování? Ano, děti budou přítomny ve škole a tím bude splněna podmínka školského zákona, podle něhož se školní stravování poskytuje dětem po dobu jejich pobytu ve škole.
Stanovisko ČŠI k tomuto problému, zaslané portálu Jídelny.cz náměstkem ústředního školního inspektora Ondřejem Andrysem, zní:
Žákům, kteří budou chodit do školy formou školních skupin, resp. budou přítomni ve škole, bude poskytováno školní stravování v souladu s vyhláškou 107/2005 Sb. – pak jde o hlavní činnost školní jídelny. Žákům, kteří nebudou chodit do školy, ale z nějakého důvodu přijdou na oběd – pak jde o doplňkovou činnost školní jídelny.


Kterým žákům lze vařit ve školní jídelně? (6. 5. 2020)

Po otevření škol v květnu 2020 mohou školní jídelny vařit dotovanou stravu pouze těm dětem, žákům a studentům, kteří se účastní vyučování ve škole. V jídelně se nemohou stravovat děti, které do školy nedochází, tedy např. žáci 2. stupně a středních škol, nebo žáci 1. stupně, jejichž rodiče je vyučují doma. Pro ty připadá v úvahu pouze stravování formou doplňkové činnosti s výdejem přes okénko.

Tento režim potvrzuje i Česká školní inspekce. Náměstek ústředního školního inspektora Ondřej Andrys portálu Jídelny.cz napsal: „Tím, že jsou žáci doma, nemají nárok na hmotné zabezpečení, jelikož podle § 122 odst. 2 školského zákona se žákům poskytuje hmotné zabezpečení, které zahrnuje školní stravování po dobu jejich pobytu ve škole. V tomto případě se tedy obědy pro ně považují za doplňkovou činnost.“

Podle uvedených informací není možné, aby do školní jídelny docházel na oběd žák 2. stupně, který nemá školní vyučování, nebo aby si rodiče vyzvedávali oběd do jídlonosiče pro své dvě děti, z nichž jedno je ve vyučování a druhé je doma.

 

Musí kuchařky nosit roušky?  (5. 5. 2020)

Povinost zakrýt si nos a ústa je nařízena všem osobám v ČR pohybujícím se mimo bydliště a to mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví MZDR 15757/2020-13/MIN/KAN.

V bodu 1 tohoto opatření se uvádí:

Všem osobám se s účinností ode dne 5. května 2020 zakazuje pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště, bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének...

Povinnost užívat tyto ochranné prostředky platí i v práci a mezi řadou výjimek, který tento bod má, nejsou uvedeny profese pracující za zvýšených teplot, ani kuchaři v restauracích a jídelnách.
Kuchařka ve školní jídelně tedy roušku, příp. jinou vhodnou pomůcku nosit musí. Opatření však nepožaduje vysloveně roušky, nabízí více možností, jak nos a ústa zakrýt.

Pozvánky a novinky do Vašeho e-mailu
Jídelny.cz, s.r.o.  |  Farského 638/14  |  326 00 Plzeň - Východní předměstí  |  Česká republika
Telefon: +420 731 331 095  |  E-mail: info@jidelny.cz  |  Facebook
Zobrazit plnou verzi