Pro správné fungování tohoto webu využíváme soubory cookies. Budete-li pokračovat v jeho prohlížení, souhlasíte s používáním souborů cookies.Pokračovat Více informací    
Jídelny.cz
Informační portál hromadného stravování

Poradna, strana 1


Má dítě se zdravotními problémy, které prokazatelně potřebuje dietní stravování, nárok na to, aby mu školní jídelna toto jídlo poskytla? (24.9.2007)

Bohužel nárok nemá. Je to pouze dobrá vůle kuchařky. Pokud se dohodnete, nemá dítě ani nárok na vyšší finanční normativ - pouze rámci rozpětí pro danou věkovou skupinu. Další problém je, aby kuchařka uměla takovou stravu uvařit, rizika hygienická (HACCP) a zdravotní. Rodič také nesmí přinášet potraviny, z nichž by kuchařka mohla dietní jídlo uvařit.

Byla zrušena vyhláška 200/2003 o požadavcích na vaječné výrobky. Čím se nyní máme řídit při manipulaci s vejci? (14.9.2007)

Požadavky pro manipulaci s vejci vyplývají pro primární produkci z Nařízení (ES) 853/2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu. V potravinářském podniku se řídíme v problematice manipulace s vejci:

1. Nařízením (ES) 852/2004 o hygieně potravin.

2. Vyhláškou Ministerstva zemědělství 326/2001 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a) , d) , g), h), i) a j) zákona č. 110/1997 Sb. , o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pro maso, masné výrobky, ryby, ostatní vodní živočichy a výrobky z nich, vejce a výrobky z nich.

3. Provozovnou zavedenými postupy založenými na zásadách HACCP.

Vedením školy mi bylo řečeno, že pracovnice kuchyně musí mít výpis z rejstříku trestů. Chtěla bych vědět zda je to aktuální i u jiných škol nebo jen u nás. (23.6.2007)

Podle zákoníku práce smí zaměstnavatel vyžadovat jen ty údaje, které souvisí s uzavřením pracovní smlouvy – tj. nesmí se ptát, zda jste těhotná, jakou stranu volíte, zda jste v odborech, na sexuální orientaci, dokonce ani na to, zda máte děti.
Podobně je omezeno požadování výpisu z rejstříku trestů – zaměstnavatel ho může požadovat jen ve dvou případech:
1) pokud tak stanoví zvláštní předpis – třeba vnitřní předpis zaměstnavatele- např. pracovní řád apod. Žádný obecný předpis výpis z rejstříku trestů po zaměstnancích jídelen nepožaduje.
2) pokud je to nutné z povahy práce – např. jestliže budete mít na starosti drahé předměty, stroje, pokud budete mít pravomoc třeba počítat tržbu, manipulovat s penězi apod.
Pokud není v žádném vnitřním předpisu zaměstnavatele výpis požadován, ani nebudete ve své práci pracovat s věcmi vyšší hodnoty, pak by po vás zaměstnavatel výpis z rejstříku trestů chtít neměl.
Ovšem přiznejme si, že obrana proti neoprávněným požadavkům zaměstnavatele je obtížná. Zvláště pokud pro něj chcete pracovat i nadále.

Lze prát pracovní oblečení doma ? (26.4.2007)

Na výše uvedený dotaz lze odpovědět pouze ve smyslu Nařízení ES č. 852/2004 o hygieně potravin a to, že primární odpovědnost je na provozovateli, který musí učinit opatření vedoucí k bezpečnému výrobku. V zásadě platí, že pracovní oblečení musí být čisté a prosté mikroorganizmů, které by mohly kontaminovat například pracovní plochy, pracovní náčiní, či potravinu.

Je nějaký předpis, který by nařizoval při úklidu v jídelně použít na podlahu desinfekci ? (31.1.2007)

Nařízení ES č. 852/2004 o hygieně potravin nestanoví výslovně povinnost dezinfikovat podlahu v jídelně. Obecně však platí, že potravinářské prostory musí být udržovány v čistotě a dobrém stavu. Dále uspořádání, vnější úprava, konstrukce, poloha a velikost potravinářských prostor musí umožňovat odpovídající údržbu, čištění nebo dezinfekci. Četnost a rozsah případné dezinfekce podlahy, je-li to nezbytné, si stanoví provozovatel školy sám při respektování požadavku na ochranu zdraví spotřebitelů.  

Může mít kuchařka v kuchyni pracovní stůl pro normování ? Musí mít pracovní plocha takového stolu atest? (23.1.2007)

Nařízení ES č. 852/2004 o hygieně potravin normování v kuchyni výslovně nezakazuje, je však třeba mít na paměti, že pokud bude tato činnost v kuchyni prováděna, musí být zajištěna bezpečnost potravin a pokrmů, tzn. potraviny a pokrmy musí být chráněny proti kontaminaci z činností, které souvisí s normováním.

Prostory pro přípravu pokrmů by měly být pokud možno prosty vnášeného rizika s tím, že administrativní činnost by měla být prováděna přednostně mimo prostory, kde se přímo manipuluje s potravinami.

Pokud jde o charakter pracovních ploch v kuchyni, právní úprava nemá speciální požadavky na pracovní plochu určenou pro normování. Obecně platí, že provozovna stravovacích služeb musí umožňovat uplatnění správné hygienické praxe, včetně ochrany před kontaminací. Použité materiály musí umožňovat údržbu, čištění nebo dezinfekci. Pro pracovní plochy, kde se přímo manipuluje s potravinami, a zejména povrchy přicházející do styku s potravinami, musí být udržovány v žádaném stavu, snadno čistitelné a popřípadě snadno dezinfikovatelné. To vyžaduje použití hladkých, omyvatelných, korozivzdorných a netoxických materiálů. Pracovní plochy, které přicházejí do přímého styku s potravinami a produkty, nesmí být poškozené, musí být funkčně vyhovující a vyrobené z materiálů určených pro styk s potravinami a produkty.

Který zákon upravuje kouření na pracovišti, zda je zakázáno či povoleno a za jakých podmínek? (15.1.2007)

Zákaz kouření je upraven v zákoně č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, v platném znění. Podle § 8 odst.1 písmena b) shora citovaného zákona se zakazuje kouřit ve vnějších i vnitřních prostorách všech typů škol a školských zařízení.

Jídelnu nám uklízí škola, ale nejsem spokojená s kvalitou. Je nějaký předpis, jak má takový úklid vypadat? (5.1.2007)

Předpis, který by přesně stanovoval, jakým způsobem má být uklízena jídelna, nenajdete. To byste měli mít upraveno v provozním řádu  školní jídelny, zvlášť tehdy, dochází-li k nespokojenosti s kvalitou úklidu. Vzhledem k tomu, že jste podle formulace dotazu součástí školy, pak by měl rozpory mezi školní jídelnou a jinými zaměstnanci školy řešit ředitel školy, který za celou organizaci plně odpovídá.

Zajímalo by mne, zda může hygiena kontrolovat na pracovišti skříň, kde mám uložené osobní věci. (30.12.2006)

Práva a povinnosti kontrolních pracovníků vyplývají ze zákona 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů. V § 11 písm a) výše uvedeného zákona je definováno následující:

Kontrolní pracovníci jsou při provádění kontroly oprávněni vstupovat do objektů, zařízení a provozů, na pozemky a do jiných prostor kontrolovaných osob, pokud souvisí s předmětem kontroly.
Pokud je v rámci výkonu státního zdravotního dozoru prováděna kontrola skříní, kde mají osoby vykonávající činnosti epidemiologicky závažné uloženy osobní věci, tato se provádí jen z hlediska zjištění, zda tyto osoby ukládají pracovní, popřípadě ochranný a občanský oděv odděleně.

Připomínáme, že osoby vykonávající činnosti epidemiologicky závažné, mohou osobní věci odkládat pouze v šatně nebo ve vyčleněném prostoru. Odkládání osobních věcí mimo tyto prostory se považuje za porušování provozních zásad při činnostech epidemiologicky závažných. Upozorňujeme také, že je nepřípustné přechovávat v provozovně stravovacích služeb, včetně jiného zařízení stravovacích služeb,  potraviny,  produkty  a  předměty  nesouvisející  s  výkonem  pracovní  činnosti. Potraviny a produkty neurčené pro stravovací službu ( například pro osobní potřebu osob vykonávajících činnosti epidemiologicky závažné ) lze skladovat jen v samostatném a označeném chladicím nebo mrazicím zařízení, které je umístěno mimo provoz výroby, přípravy a oběhu potravin nebo produktů ( např. v kanceláři, denní místnosti nebo šatně ) pokud charakter potraviny vyžaduje nižší teploty skladování.

Je možné zmrazit zbytek čerstvě dodaného masa, které je ten den "navíc"? A po rozmražení použít k okamžité přípravě jídla? (5.12.2006)

Dodavatel chlazeného masa garantuje jeho kvalitu, pokud bude uskladněno za jím stanovených podmínek – vhodná teplota (max. 4 °C) a doba spotřeby. Jakékoliv další manipulace představují riziko z hlediska bezpečnosti potravin. Nevhodný způsob zmrazování navíc snižuje i nutriční hodnotu potraviny.

Předchozí12345 ... 8Další
Pozvánky a novinky do Vašeho e-mailu
Jídelny.cz, s.r.o.  |  Farského 638/14  |  326 00 Plzeň - Východní předměstí  |  Česká republika
Telefon: +420 731 331 095  |  E-mail: info@jidelny.cz
Zobrazit plnou verzi