Pro správné fungování tohoto webu využíváme soubory cookies. Budete-li pokračovat v jeho prohlížení, souhlasíte s používáním souborů cookies.Pokračovat Více informací    
Jídelny.cz
15 let informací pro hromadné stravování

Poradna, strana 4


Prosím o radu, zda je možné v době ředitelského volna poskytnout družině při ZŠ zvýhodněné školní stravování? (19.1.2006)

Děti v tomto případě nárok na školní (zvýhodněné) stravování nárok nemají. Viz školský zákon (561/2004), §119, který říká, že nárok na školní stravování mají jen děti v následujících školských zařízeních - pro zotavovací pobyty, dále v zařízeních s celodenní výchovou a v zařízeních pro ústavní a ochrannou péči.
Plné znění § 117 odst.1 je:"(1) Školská výchovná a ubytovací zařízení zajišťují dětem, žákům a studentům podle účelu, k němuž byla zřízena a) vzdělávání, sportovní a zájmové činnosti v době mimo vyučování, b) celodenní výchovu, ubytování a stravování, popřípadě c) zotavovací pobyty dětí a žáků ve zdravotně příznivém prostředí bez přerušení vzdělávání." Školní družina spadá do kategorie a). V § 119 se píše, že nárok na školní stravování mají kategorie b) a c).

Podle kterého zákona nebo vyhlášky se řídí pitný režim v MŠ. Je nutné vybírat peníze zvlášť nebo ve stravném, jdou náklady přes výdejku? (6.1.2006)

O rozsahu služeb školního stravování hovoří vyhl. 107/2005 (o školním stravování) v §4 odst.3 "Dítě v mateřské škole má právo denně odebrat (a) oběd, jedno předcházející a jedno navazující doplňkové jídlo, je-li vzděláváno ve třídě s celodenním provozem, (b) oběd a jedno předcházející doplňkové jídlo, nebo oběd a jedno navazující doplňkové jídlo, je-li vzděláváno ve třídě s polodenním provozem, (c) hlavní a doplňková jídla podle odstavce 1 s výjimkou druhé večeře, je-li vzděláváno ve třídě s internátním provozem, včetně tekutin v rámci dodržení pitného režimu."

Ve vyhlášce 84/2005 je psáno, že kdo se přímo podílí na přípravě nebo výdeji jídel, uhradí jedno hlavní jídlo. V naší MŠ servíruje na talíř oběd paní učitelka, která odmítá svoje obědy platit. Co máme dělat? (23.12.2005)

Podle § 2 odst. 8 vyhlášky č.84/2005 Sb., má zaměstnanec, který se přímo podílí na přípravě nebo výdeji jídel uhradit sníženou úhradu za jedno hlavní jídlo, pokud neprokáže, že se ve stravovacím zařízení nestravuje. Paní učitelka tedy musí prokázat, že se skutečně nestravuje, a je na vedení školy, jakým způsobem si to ověří. Vaši zaměstnanci nemají závodní stravování?

Můj 15letý syn má zájem obědvat ve školní jídelně některý den v týdnu tzv. zeleninový talíř, ale prý to není možné, protože děti musí mít jen teplé jídlo. Zajímá mě, proč tomu tak je, nebo kde je pravda. Na zeleninový talíř není prý nárok na dotaci a musel by tedy platit celou cenu oběda. (29.11.2005)

Podle mne, není nikde stanoveno, že se musí podávat žákům ve školní jídelně pouze teplé jídlo. Pokud jídelna připravuje jídla na výběr, pak podle § 2 odst.6) vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování musí organizovat přípravu nebo výdej stravy tak, aby bylo zachováno plnění výživových norem.
Jestliže tedy jídelny má ve své nabídce i zeleninový talíř vhodně doplněný např. celozrnným pečivem nebo sýrem apod., pak se domnívám, že lze tento pokrm považovat za plnohodnotné hlavní jídlo. Nebylo by však vhodné se takto stravovat pravidelně.

Několik učitelek z naší školy drží dietu. Chtěly by si proto svůj oběd nebo alespoň jeho část odnést domů v jídlonosiči. Bohužel je to prý zakázané. Zajímalo by mě, jaká vyhláška toto upravuje. (22.11.2005)

Ve vyhlášce č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky v § 3 odst.4) se říká, že organizace poskytuje strávníkům (zaměstnancům) za sníženou úhradu jedno hlavní jídlo během stanovené směny.  Z toho by se dalo usuzovat, že strávník konzumuje jídlo v době pracovní směny ve stravovacím zařízení zajišťujícím závodní stravování. Pokud však někdo má dietu a chce si jídlo, které nemůže jíst, odnést, pak se podle mne nejedná vůbec o závodní stravování. Tento případ by měl být řešen individuálně, nejlépe podle ustanovení kolektivní smlouvy.

Kde bych mohl sehnat nějakou vyhlášku či doporučení ohledně počtu kuchařů (kuchařek), pomocného personálu atd. na počet uvařených porcí (snídaně, svačina, oběd a večeře? (15.11.2005)

Taková vyhláška, kterou byste potřeboval bohužel neexistuje. Ve vyhlášce č. 65/2005 Sb., o krajských normativech, a to v její příloze, která bude platit od 1.1.2006, jsou uvedeny maximální počty stravovaných (žáků) na jednoho pracovníka jídelny (včetně vedoucí) podle druhu a velikosti školních jídelen. Tyto počty slouží jako podklad pro výpočet krajských normativů a kraj je nebude moci překročit. Jinak záleží zcela na zaměstnavateli (škole nebo jídelně v právní subjektivitě), jak personálně obsadí své zařízení. Musí vyjít s rozpočtem a zabezpečit plnění všech úkolů. U jídelny samozřejmě nesmí ohrozit např. nekvalifikovaným personálem zdraví strávníků. Ve starých číslech Zpravodaje školního stravování byste našel zcela nezávazné orientační počty pracovníků kuchyně (bez vedoucí) na skutečně připravované obědy. Bylo tam uvedeno, že na prvních 100 obědů jsou 2 pracovníci a na každou další 100 obědů jeden další pracovník. Doplňková jídla je nutno brát odpovídajícím koeficientem.

Jsme ZŠ, jejíž součástí je od září 2005 také MŠ. Je možné počítat finanční limity a spotřební koš pro všechny kategorie z jedné výdejky (bez závodního stravování) nebo musí být MŠ oddělena (ZŠ neodebírá svačiny)? (8.11.2005)

Z důvodů správného propočtu spotřebního koše by asi bylo jednodušší vést pro MŠ zvláštní výdejku, i když počítačové programy v současné době si dovedou poradit i s takto komplikovanou situací. Asi nejlépe by bylo, kdybyste tento problém konzultovali s firmou, od které máte software.

Zajímalo by mne, podle kterého paragrafu nového školského zákona je nutno vybírat od zaměstnanců škol 1. den v nemoci jak příspěvek FKSP, tak i věcnou a mzdovou režii. Pokud máme zavedeno, že odhlašování stravy je den předem, nepůjde předejít, že se v takovém případě bude vybírat částka, jako od cizích strávníků. (1.11.2005)

Problém řeší vyhláška č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování ... § 3 odst. 4 - organizace poskytuje zaměstnancům za sníženou úhradu jedno hlavní jídlo za "odpracovanou směnu", takže 1. den nemoci pokud se zapomene zaměstnanec odhlásit bude hradit vše jako cizí.
Navíc už od 1.ledna 2005 platí novela zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a sice §33b., která neumožňuje dohodnout si v kolektivní smlouvě závodní stravování v obě nemoci.

Jsme samostatná školní jídelna a základní škola, která u nás stravuje své žáky od 1. září 2005 nebude zajišťovat pedagogický dozor. Do jaké kategorie pracovníků a do jaké platové třídy lze nepedagogického pracovníka vykonávající dozor v jídelně zařadit? (27.10.2005)

Přikláníme se k 5. platové třídě - profese 2.5.6 provozář (organizace a zajišťování běžných provozních a úklidových prací a doplňkových prací). Nic vhodnějšího jsme nenašli, ale je to samozřejmě náš názor.
Ještě by se dalo nalézt v katalogu:
2.5.4. Prodavač v 5. plat.  třídě-organizace práce na svěřeném úseku prodeje ( vzít v úvahu, že se jedná vlastně o prodej obědů dětem a jeho organizace)
 2.16.3. 4 plat. třída bod 1: Asistent pedagoga - pomocné výchovné práce zaměřené na zkvalitnění společenského chování dětí a žáků. Je to sice nižší třída, ale je možné využít toho, že vnitřním předpisem lze přiznat v této třídě až 12. platový stupeň.
Jiným řešením by mohlo uzavřením dohody o pracovní činnosti max. do 20 hodin týdně. V tomto případě by bylo ale nutné převést část mzdových prostředků do OON a z nich tuto dohodu hradit.

Pracuji jako vedoucí jídelny a chtěla bych se zeptat, jestli mám nárok na náhradní volno za vybírání stravného mimo pracovní dobu. Jsem v 7. platové třídě a slyšela jsem, že tento nárok není až od 8. platové třídy (ani na přesčas). (19.10.2005)

Jedná-li se o práci přesčas se souhlasem zaměstnavatele nebo na jeho příkaz, mají nárok na náhradní volno či proplacení přesčasů pracovníci ve všech platových třídách. Tento nárok však nemají vedoucí pracovníci, kteří pobírají příplatek za vedení. Ti by měli nárok až po odpracování 150 přesčasových hodin.

Jídelny.cz, s.r.o.  |  Farského 638/14  |  326 00 Plzeň - Východní předměstí  |  Česká republika
Telefon: +420 731 331 095  |  E-mail: info@jidelny.cz
Zobrazit plnou verzi