Pro správné fungování tohoto webu využíváme soubory cookies. Budete-li pokračovat v jeho prohlížení, souhlasíte s používáním souborů cookies.Pokračovat Více informací    
Jídelny.cz
15 let informací pro hromadné stravování

Poradna, strana 5


Pracuji jako vedoucí stravování ve 2 zařízeních na půl úvazku. Ředitelé každého zařízení naplánovali dovolenou v jiném termínu. Tzn. že v jednom zařízení budu čerpat půl dne dovolené a v druhém budu chodit do práce a pak opačně. Jak se mám bránit? (13.10.2005)

Podle § 108 Zákoníku práce dobu čerpání dovolené stanovuje zaměstnavatel podle plánu dovolených odsouhlaseného příslušnou odborovou organizací tak, aby si zaměstnanec mohl čerpat dovolenou zpravidla vcelku a do konce kalendářního roku. Při stanovení plánu je nutno přihlížet k úkolům zaměstnavatele a k oprávněným zájmům zaměstnance. Tolik Zákoník práce.
Co Vám mohu poradit? Především dohodu s řediteli obou organizací. Předpokládám, že se asi jedná o dvě MŠ, které se o prázdninách střídají v provozu. Měli by Vám umožnit minimálně 14 dní dovolené např. v týdnech na  rozhraní jejich činnosti. Pokud byste onemocněla, taky by museli za nutnou dobu zajistit provoz bez Vás. Nedojde-li k dohodě, obraťte se na pomoc k odborové organizaci případně požádejte o zprostředkování řešení zřizovatele obou škol.

Můžeme si v jídelně zavařovat ovoce na zimní období? (5.10.2005)

Zpracování ovoce případně jiných tzv. zemědělských přebytků je možné provádět ve stravovacích provozech školských zařízení pouze jednorázově, a to k okamžité spotřebě (např. zpracování jablek pro přípravu náplně do buchet, štrúdlů, apod.).
 
Pokud by bylo prováděno v těchto zařízeních konzervování ovoce, pak se jedná  o   potravinářskou výrobu, která musí být realizována v režimu zákona č. 110/1997 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích a podle vyhlášky č. 332/1997 Sb. pro čerstvé ovoce, čerstvou zeleninu, zpracované ovoce a zpracovanou zeleninu, suché skořápkové plody, houby, brambory a výrobky z nich.
 
Dále je nutné upozornit, že případná potravinářská výroba se musí provádět v prostorech zkolaudovaných pro tuto činnost a její zahájení musí být nejpozději v den výroby oznámeno SZPI.

Prosíme o sdělení, zda na doplňkovou činnost neziskovou (stravování cizích strávníků-učitelé jiné organizace) potřebujeme živnostenský list? (1.10.2005)

Aby bylo možno určitou činnost označit za živnost (a bylo nezbytné mít příslušné živnostenské oprávnění s odpovídajícím předmětem činnosti), musí být naplněny všechny pojmové znaky živnosti podle § 2 zákona č.455/1991  Sb., o živnostenském podnikání. Tyto znaky jsou: jedná se o činnost soustavnou, provozovanou samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a za účelem dosažení zisku. Pokud Váš zřizovatel uvede do zřizovací listiny okruh strávníků, pro které bude v rámci doplňkové činnosti jídelna zajišťovat stravování bez zisku (důchodci, závodní stravování pro zaměstnance škol, zaměstnanců obecních úřadů apod.), pak by se nejednalo o živnost, ale podle vyjádření Ministerstva průmyslu a obchodu čj. 36 538/05  např. o činnost obce, spočívající ve vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb svých občanů ve smyslu příslušných ustanovení zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

Ani zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v § 33b týkajícího se stravování v příspěvkových organizacích krajů a obcí ani vyhláška č.842005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky v § 3 odst. 9 neuvádějí povinnost účtovat při zajišťování závodního stravování jiné organizaci zisk. Pak by se nenaplnil poslední znak živnostenské činnost (za účelem dosažení zisku) a nejednalo by se o živnost, tudíž ani povinnost mít živnostenské oprávnění.

Musí kuchařka nosit na hlavě čepici? (22.8.2005)

Osoba provozující stravovací službu je povinna zajistit, aby fyzické osobě činné při výrobě, přípravě, balení, rozvozu, přepravě a skladování pokrmů a při jejich uvádění do oběhu používaly po celou dobu výkonu práce čisté osobní ochranné pracovní prostředky (§ 24 odst. 1 písm. j) zákona 258/2000 Sb., v platném znění).

Ve vyhlášce 137/2004 Sb.,  je použití upřesněno následovně:
- § 22 odst. 2
Konečná úprava pokrmů, jejich plnění a balení musí být prováděno za podmínek vylučujících kontaminaci. Při zacházení s pokrmy se musí používat pracovní náčiní k omezení přímého styku rukou zaměstnanců s pokrmy a osobní ochranné prostředky v rozsahu stanoveném v § 50 písm. b) této vyhlášky.
- § 28 odst. 5
Porcování, plnění a balení produktů musí být prováděno za podmínek vylučujících mikrobiální kontaminaci. Při manipulaci se musí používat pracovní náčiní k omezení přímého styku s rukama zaměstnance a osobní ochranné prostředky.

Přímou odpovědí na otázku je znění zásad osobní hygieny v § 50 písm. b) výše uvedené vyhlášky, t.j. povinnost nošení čistých osobních ochranných prostředků odpovídajících charakteru činnosti, zejména pracovní oděv, pracovní obuv a pokrývku hlavy při výrobě potravin a pokrmů.

Z textu vyplývá, že do osobních ochranných prostředků se řadí i pokrývka hlavy. Její použití patří mezi dobrá hygienická pravidla, na které se často odvolává provozovatel ve svém systému kritických bodů, např. při analýze nebezpečí a jeho ovládání. 

V naší MŠ se stravují žáci i učitelé ze ZŠ. Potřebovala bych poradit pro účetní, kam se zaúčtují mzdové náklady. Do tržeb, nebo se připočítají k našim mzdovým prostředkům a můžeme je vyplatit kuchařkám. Ptala jsem se v několika školách a každý účtuje jinak. (15.8.2005)

Podle doporučeného postupu vydaného MŠMT, by Vám měla ZŠ za stravování svých zaměstnanců  hradit plnou cenu obědů, podle § 4 a 5 vyhlášky č.84/2005 Sb., a to z ONIV formou platby za službu. Z nich pak Vy uhradíte náklady na odpovídající úvazek pracovníka vaší školní jídelny, který bude evidován(ten úvazek)ve výkaze P1-04 jako zaměstnanci z "jiných zdrojů".

Ruší se nám osobní příplatky. Takže nejvíc klesne plat mě, protože jsem měla o něco větší osobní příplatek než kuchařky. Mohou mi vzít i příplatek za vedení? (8.8.2005)

Příplatek za vedení Vám vzít nemohou, je to tzv. nároková složka platu.

Kde mám hledat v zákoníku práce, že vedoucí ŠJ nemá nárok na práci přesčas (popř. náhradní volno), když pobírá příplatek za vedení? (1.8.2005)

Toto vyplývá nikoli ze Zákoníku práce, ale  z § 10 zákona č.143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost, v platném znění.

Vedu malou jídelnu (cca 50 strávníků) a současně vařím. Na jaký osobní příplatek mám nárok? (25.7.2005)

Osobní ohodnocení může činit až polovinu tarifního platu a příplatek za vedení až 3000,- Kč.

V době platnosti vyhlášky č. 48 bylo v souladu s ustanovením § 4 odst. 4 vyhl. a se souhlasem zákonných zástupců vybíráno na osmiletém gymnáziu (věk. kategorie 11-15 a 15-18) jednotné stravné. Ve vyhlášce č. 107 toto ustanovení postrádám. Je možno vybírat jednotné stravné i nadále pokud si to rodiče přejí? (18.7.2005)

Podle vyhlášky č.107/2005 Sb., o školním stravování mají žáci právo být stravováni podle svých fyziologických nároků. Tzn., že pro každou věkovou kategorii platí jak jiný finanční normativ, tak jiný spotřební koš (výživové normy). Měli byste mít skutečně pro mladší i starší žáky jiné normativy. Už z toho důvodu, že tak, jak jste postupovali, dopláceli vlastně ti mladší na starší žáky.

Jsme MŠ zřízená městským úřadem. Od 1.1.2001 jsme na základě zřizovací listiny příspěvková organizace na dobu neurčitou. Stravujeme formou závodního stravování bývalé zaměstnance-důchodce. Jak si máme vysvětlit pojem "vlastní důchodce", kterému lze toto poskytnout? Je možno i těm, kteří odešli do důchodu před 1.1.2001? V případě že ne, podle jakého předpisu? (11.7.2005)

Podle § 3 odst. 6 vyhlášky č. 84/2005 Sb. může organizace poskytnout za sníženou cenu jedno hlavní jídlo též důchodcům, kteří u ní pracovali do odchodu do důchodu, tzn. že odešli do důchodu z příspěvkové organizace. Ostatní důchodci se mohou stravovat pouze za plnou cenu.

Jídelny.cz, s.r.o.  |  Farského 638/14  |  326 00 Plzeň - Východní předměstí  |  Česká republika
Telefon: +420 731 331 095  |  E-mail: info@jidelny.cz
Zobrazit plnou verzi