Pro správné fungování tohoto webu využíváme soubory cookies. Budete-li pokračovat v jeho prohlížení, souhlasíte s používáním souborů cookies.Pokračovat Více informací    
Jídelny.cz
15 let informací pro hromadné stravování

Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců - ZRUŠENO

18.10.2017

564

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 6. prosince 2006

o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Vláda nařizuje podle §123 odst. 6 písm. c) až g), §128 odst. 2 a §129 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:

 

§1

Úvodní ustanovení

Toto nařízení stanoví pro zaměstnance, kterým zaměstnavatel poskytuje podle §109 odst. 3 zákoníku práce za práci plat,

a) kvalifikační předpoklady vzdělání pro výkon prací zařazených do jednotlivých platových tříd,

b) způsob zařazování do platových tříd,

c) podmínky pro určení započitatelné praxe,

d) okruh uvedených zaměstnanců, u kterých může zaměstnavatel určit platový tarif zvláštním způsobem,

e) stupnice platových tarifů,

f) výši příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí,

g) rozdělení prací podle pracovních podmínek do skupin v závislosti na míře neuropsychické zátěže a pravděpodobnosti rizika ohrožení života a zdraví a podle obtížnosti práce a výši zvláštního příplatku pro jednotlivé skupiny.

 

§2

Kvalifikační předpoklady

(1) Kvalifikační předpoklady vzdělání pro výkon prací v jednotlivých platových třídách (dále jen "potřebné vzdělání") jsou

1. platová třída: základní vzdělání nebo základy vzdělání

2. platová třída: základní vzdělání nebo základy vzdělání

3. platová třída: střední vzdělání

4. platová třída: střední vzdělání s výučním listem nebo střední vzdělání

5. platová třída: střední vzdělání s výučním listem

6. platová třída: střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo střední vzdělání s výučním listem

7. platová třída: střední vzdělání s maturitní zkouškou

8. platová třída: střední vzdělání s maturitní zkouškou

9. platová třída: vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou

10. platová třída: vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání

11. platová třída: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu

12. platová třída: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu

13. platová třída: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu

14. platová třída: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu

15. platová třída: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu

16. platová třída: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu.

(2) Potřebné vzdělání nenahrazuje kvalifikační předpoklady, které pro výkon stejných prací stanoví zvláštní právní předpis.

 

§3

Zařazení zaměstnance do platové třídy

(1) Zaměstnavatel zařadí zaměstnance podle §123 odst. 2 zákoníku práce do platové třídy, ve které je podle nařízení vlády, kterým se stanoví katalog prací (dále jen "katalog prací"), zařazena nejnáročnější práce, jejíž výkon zaměstnavatel na zaměstnanci požaduje. Pokud není tato práce v katalogu prací uvedena, zařadí zaměstnavatel zaměstnance do platové třídy, ve které jsou v katalogu prací zahrnuty příklady prací porovnatelné s ní z hlediska složitosti, odpovědnosti a namáhavosti.

(2) Zaměstnavatel zařadí zaměstnance do platové třídy podle odstavce 1, pokud pro výkon práce zařazené v této platové třídě splňuje potřebné vzdělání.

(3) Nemůže-li zaměstnavatel obsadit pracovní místo zaměstnancem, který dosáhl potřebného vzdělání, a nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, může zaměstnavatel zaměstnance výjimečně zařadit do platové třídy, pro kterou nesplňuje potřebné vzdělání

a) až na dobu 4 roků,

b) na dobu delší, jestliže předchozí praxí nebo po dobu výjimečného zařazení podle písmene a) prokázal schopnost k výkonu požadované práce.

 

§4

Zařazení zaměstnance do platového stupně

(1) Zaměstnavatel zařadí zaměstnance do platového stupně příslušné platové třídy podle započitatelné praxe podle §123 odst. 4 zákoníku práce a míry jejího zápočtu určené podle odstavců 2 až 9.

(2) V plném rozsahu započte zaměstnavatel zaměstnanci dobu praxe v oboru požadované práce. Praxí v oboru požadované práce se pro účely tohoto nařízení rozumí výkon práce, pro kterou jsou potřebné znalosti stejného nebo obdobného zaměření jako pro výkon požadované práce.

(3) V rozsahu nejvýše dvou třetin započte zaměstnavatel zaměstnanci dobu jiné praxe, a to v závislosti na míře její využitelnosti pro výkon požadované práce.

(4) V plném rozsahu, nejvýše však v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem pro výkon vojenské základní (náhradní) služby platným v době jejího výkonu, započte zaměstnavatel zaměstnanci dobu výkonu vojenské základní (náhradní) služby nebo civilní služby.

(5) V plném rozsahu, nejvýše však celkovém rozsahu 6 let, započte zaměstnavatel zaměstnanci dobu

a) skutečného čerpání mateřské dovolené, další mateřské dovolené nebo rodičovské dovolené nebo trvalé péče o dítě nebo děti nejvýše v rozsahu odpovídajícím délce mateřské dovolené a další mateřské dovolené nebo rodičovské dovolené platné v době této péče podle zvláštního právního předpisu,

b) osobní péče o osobu závislou na péči jiné osoby, je-li závislou osobou nezletilé dítě.

(6) Doby uvedené v odstavcích 4 a 5 započte zaměstnavatel, pokud se zaměstnankyně nebo zaměstnanec současně nepřipravovali na povolání v denním nebo v prezenčním studiu.

(7) Z doby, kterou zaměstnanci započetl podle odstavců 2 až 6, odečte zaměstnavatel zaměstnanci zařazenému do

a) šesté až osmé platové třídy, který dosáhl jen středního vzdělání s výučním listem dobu 1 roku, nebo dobu 2 roků, pokud dosáhl jen středního vzdělání, anebo dobu 4 roků, pokud dosáhl jen základního vzdělání nebo základů vzdělání,

b) deváté platové třídy, který dosáhl jen středního vzdělání s maturitní zkouškou dobu 2 roků, nebo jen středního vzdělání s výučním listem dobu 3 roků, nebo středního vzdělání dobu 4 roků, anebo dobu 6 roků, pokud dosáhl jen základního vzdělání nebo základů vzdělání,

c) desáté platové třídy, který dosáhl jen vyššího odborného vzdělání dobu 1 roku, nebo jen středního vzdělání s maturitní zkouškou dobu 3 roků, nebo jen středního vzdělání s výučním listem dobu 4 roků, nebo jen středního vzdělání dobu 5 roků, anebo dobu 7 roků, pokud dosáhl jen základního vzdělání nebo základů vzdělání,

d) jedenácté až šestnácté platové třídy, který dosáhl jen vysokoškolského vzdělání v bakalářském studijním programu dobu 2 roků, nebo jen vyššího odborného vzdělání dobu 3 roků, nebo jen středního vzdělání s maturitní zkouškou dobu 5 roků, nebo jen středního vzdělání s výučním listem dobu 6 roků, nebo jen středního vzdělání dobu 7 roků, anebo dobu 9 roků, pokud dosáhl jen základního vzdělání nebo základů vzdělání.

(8) Zaměstnanci, který nezískal započitatelnou praxi podle §123 odst. 4 zákoníku práce, nebo získal započitatelnou praxi kratší, než je doba, kterou mu měl zaměstnavatel podle odstavce 7 odečíst, se o dobu, která mu nemohla být odečtena, prodlužuje doba stanovená v přílohách č. 1 až 6 k tomuto nařízení pro postup do nejbližšího vyššího platového stupně.

(9) Jestliže zaměstnanec dosáhne v průběhu pracovního poměru vyššího vzdělání, než podle kterého mu byla naposledy určena započitatelná praxe, přičte mu zaměstnavatel dobu odpovídající dosaženému vzdělání, kterou mu podle odstavce 7 odečetl.

(10) Platový tarif ve vyšším platovém stupni náleží zaměstnanci od prvého dne kalendářního měsíce, ve kterém dosáhl započitatelné praxe stanovené pro jednotlivé platové stupně v přílohách č. 1 až 6 k tomuto nařízení.

 

§5

Platový tarif

(1) Zaměstnanci přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 1 k tomuto nařízení pro platovou třídu a platový stupeň, do kterých je zařazen, nestanoví-li se dále jinak.

(2) Zaměstnanci, který je

a) uveden v §303 odst. 1 zákoníku práce,

b) úředníkem územního samosprávného celku podle §2 odst. 4 zákona o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,

c) zaměstnancem státu v Akademii věd České republiky,

d) zaměstnancem státu v Grantové agentuře České republiky,

e) zaměstnancem státu v Technologické agentuře České republiky,

přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

(3) Zaměstnanci, který je

a) zdravotnickým pracovníkem poskytujícím zdravotní služby podle §2 odst. 2 a 3 zákona o zdravotních službách,

b) pracovníkem v sociálních službách nebo sociálním pracovníkem v zařízení sociálních služeb, u poskytovatele sociálních služeb, který vykonává činnost v sociálních službách nebo podle zvláštních právních předpisů při pomoci v hmotné nouzi, v sociálně-právní ochraně dětí, ve škole a školském zařízení, ve věznici, v zařízení pro zajištění cizinců a v azylovém zařízení, nebo sociálním pracovníkem u poskytovatele zdravotních služeb,

přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 3 k tomuto nařízení, není-li v odstavci 2 nebo 5 stanoveno jinak.

(4) Zaměstnanci, který je lékařem orgánu sociálního zabezpečení, přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 4 k tomuto nařízení.

(5) Zaměstnanci, který je lékařem nebo zubním lékařem poskytujícím zdravotní služby podle §2 odst. 2 a 3 zákona o zdravotních službách u poskytovatele zdravotních služeb lůžkové péče, ve Zdravotnickém zařízení Ministerstva vnitra a ve Vězeňské službě České republiky nebo u poskytovatele zdravotnické záchranné služby, přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 5 k tomuto nařízení.

(6) Zaměstnanci, který je pedagogickým pracovníkem podle §2 zákona o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 6 k tomuto nařízení.

 

§6

Zvláštní způsob určení platového tarifu

(1) Zaměstnavatel může určit platový tarif v rámci rozpětí platových tarifů stanovených pro nejnižší až nejvyšší platový stupeň příslušné platové třídy zaměstnanci zařazenému do

a) první až páté platové třídy, nebo

b) šesté a vyšší platové třídy, který vykonává umělecké, uměleckotechnické, umělecko-pedagogické práce, činnost sportovce nebo trenéra, nebo práci výkonného letce,

pokud okruh zaměstnanců, jichž se tento způsob určení platového tarifu týká, a pravidla pro určení platového tarifu v rámci rozpětí nejnižšího až nejvyššího platového stupně příslušné platové třídy sjedná v kolektivní smlouvě nebo stanoví vnitřním předpisem.

(2) Zaměstnavatel, který je poskytovatelem zdravotních služeb, může s předchozím souhlasem zřizovatele sjednat v kolektivní smlouvě nebo stanovit vnitřním předpisem způsob určení platového tarifu zaměstnancům v rámci rozpětí platových tarifů stanovených pro nejnižší až nejvyšší platový stupeň v příslušné platové třídě. Výše takto určeného platového tarifu musí být určena nejméně ve výši odpovídající platovému tarifu, který by zaměstnanci příslušel při zařazení do platového stupně podle §4.

 

§7

Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí

(1) Výše příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí činí 400 až 1 400 Kč měsíčně.

(2) Výši příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí určí zaměstnanci zaměstnavatel podle míry rizika, intenzity a doby působení ztěžujících vlivů.

 

§8

Zvláštní příplatek

(1) Zvláštní příplatek určí zaměstnanci zaměstnavatel v rámci rozpětí příplatku stanoveného pro příslušnou skupinu prací. Rozdělení prací podle míry ztěžujících vlivů pracovních podmínek do skupin stanoví příloha č. 7 k tomuto nařízení.

(2) Výše zvláštního příplatku činí měsíčně ve skupině

I. 400 až 1 000 Kč,

II. 600 až 2 000 Kč,

III. 1 000 až 5 000 Kč,

IV. 1 500 až 6 000 Kč a ve skupině

V. 2 000 až 8 000 Kč.

(3) Zaměstnanci přísluší pouze jeden zvláštní příplatek ve skupinách I. až V., s výjimkou zvláštního příplatku za práce uvedené ve skupině I. bodu 1 nebo ve skupině III. bodu 10 přílohy č. 7 k tomuto nařízení. Zaměstnanci, kterému přísluší zvláštní příplatek za práce uvedené ve skupině III. bodu 10 přílohy č. 7 k tomuto nařízení, nepřísluší zvláštní příplatek za práce uvedené ve skupině I. bodu 1 přílohy č. 7 k tomuto nařízení. Výši zvláštního příplatku určí zaměstnanci zaměstnavatel v rámci rozpětí, které je při splnění stanovených podmínek pro zaměstnance nejvýhodnější. Právo na zvláštní příplatek za práce střídavě vykonávané ve dvousměnném, třísměnném nebo nepřetržitém provozním režimu a jeho výše se posoudí samostatně.

 

§9

Zmírnění následků křivd

(1) Ke zmírnění následků křivd vzniklých pracovněprávními úkony učiněnými v období od 25. února 1948 do 1. ledna 1990 může zaměstnavatel do započitatelné praxe zahrnout odchylně od §4 odst. 3 v plném rozsahu i dobu jiné praxe, pokud zaměstnanec nemohl vykonávat praxi v oboru požadované práce z důvodu neplatného pracovněprávního úkonu.

(2) Ke zmírnění následků rozhodnutí, jimiž byli žáci a studenti v důsledku politické perzekuce v období od 25. února 1948 do 1. ledna 1990 vyloučeni ze studia na školách poskytujících střední nebo vyšší vzdělání a na vysokých školách, může zaměstnavatel do započitatelné praxe zahrnout odchylně od §4 odst. 3 v plném rozsahu i dobu jiné praxe, pokud zaměstnanec na základě studijní rehabilitace příslušné studium řádně ukončil.

 

Přechodná a závěrečná ustanovení

§10

Podle tohoto nařízení se ke dni nabytí jeho účinnosti určí plat také zaměstnancům, jejichž pracovní poměr vznikl před 1. lednem 2007.

 

§11

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007.

Předseda vlády:

Ing. Topolánek v. r.

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí:

RNDr. Nečas v. r.

 

Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.

Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v §5 odst. 1 (v Kč měsíčně)

Platový stupeň

Počet let
započitatelné praxe

Platová třída

1

2

3

4

5

6

7

8

1

do 1 roku

7 960

8 640

9 370

10 140

11 000

11 940

12 940

14 040

2

do 2 let

8 240

8 950

9 710

10 530

11 410

12 380

13 440

14 560

3

do 4 let

8 570

9 300

10 080

10 930

11 860

12 840

13 940

15 130

4

do 6 let

8 890

9 640

10 480

11 350

12 310

13 340

14 470

15 690

5

do 9 let

9 220

10 010

10 860

11 760

12 780

13 830

15 010

16 300

6

do 12 let

9 590

10 380

11 280

12 230

13 260

14 380

15 590

16 910

7

do 15 let

9 940

10 800

11 710

12 690

13 770

14 910

16 170

17 540

8

do 19 let

10 320

11 210

12 140

13 160

14 280

15 470

16 790

18 200

9

do 23 let

10 720

11 630

12 610

13 680

14 840

16 060

17 430

18 890

10

do 27 let

11 110

12 070

13 080

14 180

15 390

16 670

18 100

19 610

11

do 32 let

11 540

12 530

13 580

14 710

15 980

17 300

18 790

20 350

12

nad 32 let

11 980

13 020

14 120

15 270

16 580

17 930

19 510

21 110

 

Platový stupeň

Počet let
započitatelné praxe

Platová třída

9

10

11

12

13

14

15

16

1

do 1 roku

15 230

16 540

17 930

19 450

21 080

22 870

24 840

26 930

2

do 2 let

15 820

17 150

18 620

20 190

21 880

23 740

25 780

27 940

3

do 4 let

16 410

17 810

19 320

20 950

22 720

24 630

26 760

29 000

4

do 6 let

17 040

18 480

20 050

21 740

23 570

25 570

27 770

30 090

5

do 9 let

17 680

19 200

20 790

22 540

24 460

26 530

28 800

31 230

6

do 12 let

18 350

19 930

21 600

23 410

25 380

27 540

29 900

32 410

7

do 15 let

19 050

20 670

22 410

24 290

26 340

28 570

31 020

33 620

8

do 19 let

19 760

21 440

23 250

25 210

27 340

29 660

32 190

34 890

9

do 23 let

20 510

22 270

24 140

26 150

28 360

30 770

33 410

36 210

10

do 27 let

21 290

23 100

25 050

27 140

29 440

31 930

34 650

37 570

11

do 32 let

22 080

23 970

26 000

28 180

30 540

33 140

35 970

38 990

12

nad 32 let

22 930

24 890

26 980

29 240

31 700

34 380

37 330

40 460

 

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.

Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v §5 odst. 2 (v Kč měsíčně)

Platový stupeň

Počet let
započitatelné praxe

Platová třída

1

2

3

4

5

6

7

8

1

do 1 roku

8 240

8 950

9 700

10 510

11 390

12 350

13 400

14 540

2

do 2 let

8 540

9 280

10 060

10 910

11 850

12 830

13 900

15 100

3

do 4 let

8 860

9 640

10 440

11 320

12 290

13 310

14 430

15 670

4

do 6 let

9 190

10 000

10 850

11 750

12 760

13 820

14 980

16 270

5

do 9 let

9 560

10 380

11 260

12 200

13 240

14 350

15 550

16 890

6

do 12 let

9 930

10 770

11 670

12 650

13 740

14 880

16 140

17 540

7

do 15 let

10 300

11 200

12 120

13 140

14 250

15 450

16 730

18 190

8

do 19 let

10 690

11 610

12 590

13 630

14 800

16 020

17 360

18 880

9

do 23 let

11 090

12 040

13 070

14 150

15 360

16 630

18 020

19 590

10

do 27 let

11 530

12 520

13 560

14 690

15 950

17 270

18 690

20 340

11

do 32 let

11 950

12 970

14 080

15 240

16 560

17 920

19 420

21 120

12

nad 32 let

12 410

13 470

14 610

15 810

17 200

18 600

20 150

21 920

 

Platový stupeň

Počet let
započitatelné praxe

Platová třída

9

10

11

12

13

14

15

16

1

do 1 roku

15 780

17 100

18 590

20 140

21 830

23 700

25 710

27 910

2

do 2 let

16 360

17 750

19 280

20 890

22 670

24 580

26 690

28 960

3

do 4 let

16 990

18 430

20 040

21 690

23 520

25 520

27 700

30 040

4

do 6 let

17 630

19 130

20 780

22 490

24 400

26 480

28 740

31 180

5

do 9 let

18 300

19 850

21 560

23 350

25 320

27 470

29 820

32 350

6

do 12 let

18 980

20 590

22 380

24 230

26 280

28 500

30 940

33 560

7

do 15 let

19 720

21 380

23 230

25 150

27 270

29 590

32 110

34 820

8

do 19 let

20 460

22 180

24 100

26 110

28 300

30 700

33 340

36 140

9

do 23 let

21 220

23 020

25 000

27 090

29 360

31 870

34 600

37 500

10

do 27 let

22 030

23 880

25 940

28 110

30 480

33 070

35 910

38 900

11

do 32 let

22 870

24 800

26 920

29 170

31 620

34 320

37 260

40 390

12

nad 32 let

23 730

25 740

27 950

30 270

32 820

35 610

38 650

41 910

 

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.

Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v §5 odst. 3 (v Kč měsíčně)

Platový stupeň

Počet let
započitatelné praxe

Platová třída

2

3

4

5

6

7

8

1

do 1 roku

10 120

10 980

11 900

12 910

13 990

15 170

16 470

2

do 2 let

10 520

11 390

12 360

13 420

14 520

15 750

17 090

3

do 4 let

10 920

11 820

12 820

13 920

15 070

16 340

17 750

4

do 6 let

11 320

12 290

13 300

14 450

15 650

16 970

18 420

5

do 9 let

11 750

12 750

13 810

14 990

16 240

17 620

19 120

6

do 12 let

12 190

13 230

14 320

15 570

16 850

18 280

19 850

7

do 15 let

12 680

13 730

14 890

16 140

17 490

18 950

20 610

8

do 19 let

13 150

14 250

15 430

16 770

18 140

19 660

21 390

9

do 23 let

13 630

14 790

16 020

17 400

18 840

20 410

22 180

10

do 27 let

14 170

15 360

16 630

18 070

19 550

21 170

23 030

11

do 32 let

14 690

15 930

17 260

18 760

20 290

21 990

23 910

12

nad 32 let

15 250

16 550

17 900

19 470

21 060

22 810

24 820

 

Platový stupeň

Počet let
započitatelné praxe

Platová třída

9

10

11

12

13

14

15

1

do 1 roku

17 870

19 360

21 050

22 800

24 710

26 830

29 110

2

do 2 let

18 540

20 090

21 830

23 650

25 670

27 830

30 220

3

do 4 let

19 240

20 870

22 690

24 570

26 640

28 900

31 370

4

do 6 let

19 970

21 660

23 520

25 470

27 630

29 980

32 540

5

do 9 let

20 720

22 480

24 410

26 440

28 680

31 110

33 770

6

do 12 let

21 490

23 310

25 340

27 440

29 750

32 270

35 040

7

do 15 let

22 320

24 200

26 290

28 480

30 880

33 520

36 360

8

do 19 let

23 170

25 110

27 300

29 550

32 050

34 760

37 750

9

do 23 let

24 020

26 060

28 310

30 670

33 240

36 080

39 180

10

do 27 let

24 940

27 050

29 390

31 830

34 510

37 450

40 650

11

do 32 let

25 900

28 080

30 470

33 030

35 800

38 870

42 180

12

nad 32 let

26 870

29 150

31 640

34 280

37 160

40 330

43 760

 

Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.

Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v §5 odst. 4 (v Kč měsíčně)

Platový stupeň

Počet let
započitatelné praxe

Platová třída

11

12

13

14

1

do 1 roku

24 790

26 390

29 810

33 400

2

do 2 let

25 510

27 170

30 660

34 320

3

do 4 let

26 280

28 000

31 560

35 280

4

do 6 let

27 060

28 820

32 460

36 280

5

do 9 let

27 860

29 720

33 420

37 310

6

do 12 let

28 710

30 620

34 410

38 380

7

do 15 let

29 580

31 580

35 440

39 500

8

do 19 let

30 500

32 570

36 510

40 650

9

do 23 let

31 420

33 590

37 600

41 860

10

do 27 let

32 400

34 640

38 760

43 100

11

do 32 let

33 410

35 740

39 940

44 400

12

nad 32 let

34 470

36 880

41 180

45 740

 

Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.

Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v §5 odst. 5 (v Kč měsíčně)

Platový stupeň

Počet let
započitatelné praxe

Platová třída

11

12

13

14

15

16

1

do 1 roku

27 110

28 860

32 610

36 540

38 810

41 300

2

do 2 let

27 890

29 720

33 550

37 540

39 920

42 490

3

do 4 let

28 750

30 630

34 520

38 600

41 070

43 720

4

do 6 let

29 590

31 530

35 510

39 680

42 240

45 010

5

do 9 let

30 470

32 500

36 560

40 810

43 480

46 330

6

do 12 let

31 400

33 500

37 640

41 970

44 740

47 700

7

do 15 let

32 370

34 540

38 760

43 220

46 060

49 130

8

do 19 let

33 360

35 620

39 920

44 470

47 450

50 630

9

do 23 let

34 370

36 730

41 120

45 790

48 880

52 160

10

do 27 let

35 450

37 890

42 390

47 150

50 350

53 750

11

do 32 let

36 550

39 100

43 700

48 570

51 880

55 420

12

nad 32 let

37 710

40 340

45 040

50 030

53 460

57 150

 

 

Příloha č. 6 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.

Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v §5 odst. 6 (v Kč měsíčně)

Platový stupeň

Počet let
započitatelné
praxe

Platová třída

4

5

6

7

8

1

do 2 let

10 700

11 610

12 560

13 610

17 260

2

do 6 let

11 100

12 030

13 080

14 170

17 750

3

do 12 let

11 800

12 830

13 920

15 160

18 220

4

do 19 let

12 610

13 700

14 880

16 110

19 060

5

do 27 let

13 410

14 600

15 850

17 240

19 910

6

do 32 let

14 560

15 830

17 160

18 650

21 320

7

nad 32 let

14 970

16 260

17 640

19 170

21 930

 

Platový stupeň

Počet let
započitatelné
praxe

Platová třída

9

10

11

12

13

14

1

do 2 let

21 570

21 750

22 140

22 620

23 170

24 030

2

do 6 let

21 760

21 950

22 530

23 100

23 870

25 160

3

do 12 let

22 010

22 290

22 820

24 020

24 870

26 520

4

do 19 let

22 470

22 980

23 670

25 030

26 700

28 720

5

do 27 let

23 170

23 710

24 670

26 590

28 750

31 550

6

do 32 let

24 350

25 020

26 040

28 810

31 130

34 100

7

nad 32 let

24 910

25 560

26 740

29 500

31 910

34 920

 

Příloha č. 7 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.

Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v §5 odst. 7 (v Kč měsíčně)

 

Příloha č. 10 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.

Skupiny prací podle míry ztěžujících vlivů pracovních podmínek

I. skupina - Práce se zvýšenou mírou neuropsychické zátěže nebo jiným možným rizikem ohrožení zdraví nebo života

1. Práce vykonávané střídavě ve dvousměnném, třísměnném nebo nepřetržitém provozním režimu.

2. Přímá pedagogická činnost spojená s

2.1. výkonem práce třídního učitele, vedoucího oddělení na konzervatoři nebo základní umělecké škole nebo vedoucího studijní skupiny na vyšší odborné škole,

2.2. dohledem nad žáky nebo studenty, u kterých hrozí zvýšené riziko úrazu z důvodu používání strojů, nástrojů nebo přístrojů v rámci praktického vyučování nebo praktické přípravy.

3. Práce vyžadující individuální přístup k jednotlivým případům, popřípadě rozhodování při volbě z více variantních řešení, spočívající v soustavném přímém osobním styku s

3.1. občany v krizových sociálních situacích, při nichž dochází k ohrožení života, zdraví, základních životních potřeb (výživy, ošacení, ubytování), popřípadě vývoje nezletilých dětí,

3.2. uchazeči o zaměstnání při zprostředkování práce,

3.3 občany v mimořádně tíživé nebo neočekávané sociální situaci nárokující nepojistné sociální dávky.

4. Práce spojené s ochranou a zajišťováním veřejných zájmů a vykonávané mimo sídlo zaměstnavatele, jeho organizačních útvarů, s výjimkou těchto prací vykonávaných u právnických osob, jejichž zakladatelem nebo zřizovatelem je zaměstnavatel, nebo které podle zvláštního právního předpisu odborně řídí, spočívající

4.1. v soustavné revizní, kontrolní a vyhledávací činnosti,

4.2. v provádění státního zdravotního dozoru v rámci hygienické služby,

4.3. v získávání statistických údajů o výši a struktuře platů a výdajů, zaměstnání, sociální úrovni a životních podmínkách přímo u občanů v rámci státní statistické služby.

5. Práce spočívající v revizní, kontrolní a vyhledávací činnosti v souvislosti s ověřováním správnosti údajů u plátců daní a poplatků, pojistného na sociální a zdravotní pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

6. Práce spočívající ve fotogrammetrickém vyhodnocování a překreslování map.

7. Práce vykonávané zaměstnanci státu v ústředních správních úřadech, kterým jsou zvláštním právním předpisem svěřeny úkoly spojené s obranou a bezpečností státu nebo zaměstnanci v ozbrojených silách a bezpečnostních sborech, pokud se podílejí na plnění těchto úkolů, jde-li o práce spočívající v trvalé průběžné přípravě na plnění úkolů spojených s přechodem státu z mírového stavu do stavu ohrožení, nebo se zajišťováním krizového řízení.

 

II. skupina - Práce se značnou mírou neuropsychické zátěže nebo jiným možným rizikem ohrožení zdraví nebo života

1. Přímá pedagogická činnost, práce třídního učitele, diagnostická činnost nebo sociální práce s dětmi, žáky nebo studenty se speciálními vzdělávacími potřebami

1.1. ve školách, třídách, odděleních nebo studijních skupinách samostatně zřízených pro tyto děti, žáky nebo studenty,

1.2. ve výchovných skupinách školských zařízení samostatně zřízených pro tyto děti, žáky nebo studenty, ve třídách nebo ve výchovných skupinách školských zařízení samostatně zřízených pro tyto děti, žáky a studenty,

1.3. ve speciálně pedagogickém centru nebo v zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a pro preventivně výchovnou péči, ve speciálně pedagogickém centru nebo ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a pro preventivně výchovnou péči,

1.4. v zařízeních sociálních služeb pro osoby mentálně nebo tělesně postižené.

2. Přímá pedagogická činnost spojená s výkonem práce třídního učitele vykonávaná ve třídách se žáky různých postupných ročníků v rámci jedné třídy v základních školách, které nemají zřízeny všechny ročníky.

3. Soustavné poskytování zdravotních služeb na

3.1. operačních a porodních sálech,

3.2. anesteziologickoresuscitačních odděleních a odděleních urgentního příjmu,

3.3. jednotkách intenzivní péče,

3.4. onkologických odděleních.

4. Soustavné poskytování přímé zdravotní nebo přímé obslužné péče osobám u poskytovatele zdravotních služeb a v zařízeních sociálních služeb

4.1. v psychiatrických a gerontologických odděleních lůžkových zařízení,

4.2. v samostatných ošetřovatelských odděleních pro osoby upoutané na lůžko nebo vyžadující jinou náročnou ošetřovatelskou péči, případně v samostatných ošetřovatelských odděleních pro ošetřování dementních osob,

4.3. tělesně nebo mentálně postiženým.

5. Práce, při nichž zaměstnanec přichází do styku se zadrženými, obviněnými, obžalovanými nebo odsouzenými osobami.

6. Práce spočívající v plnění zvláštních úkolů pro přípravu a zajišťování obrany a bezpečnosti státu, vykonávané zaměstnanci státu v ústředních správních úřadech, kterým jsou zvláštním právním předpisem svěřeny úkoly spojené s obranou a bezpečností státu nebo zaměstnanci v ozbrojených silách a bezpečnostních sborech.

7. Vyřizování žádostí o povolení k trvalému pobytu nebo o poskytnutí mezinárodní ochrany spojené s přímým každodenním osobním stykem s cizinci.

8. Soustavný výkon kontroly a dozoru na pozemních komunikacích nebo státního odborného dozoru v silniční dopravě při nepřerušeném silničním provozu.

9. Práce, při nichž zaměstnanec přichází do styku s cizinci umístěnými v zařízeních pro zajištění cizinců nebo se žadateli o udělení mezinárodní ochrany ubytovanými v azylových zařízeních.

 

III. skupina - Práce se značnou mírou neuropsychické zátěže a práce se zvýšeným rizikem ohrožení života nebo zdraví

1. Poskytování neodkladné zdravotní péče členy výjezdové skupiny zdravotnické záchranné služby.

2. Práce vykonávané zaměstnanci v báňských úřadech

2.1. spočívající v dozoru nad hornickou činností a činností prováděnou hornickým způsobem,

2.2. spojené s manipulací s výbušninami.

3. Geodetické práce spojené s tvorbou map, vykonávané převážně v podzemí.

4. Výkon prací spočívajících výhradně v provádění úkonů v rámci výkonu rozhodnutí soudu.

5. Práce spojené s ochranou života a zdraví občanů a majetku před požáry, provádění požárních zásahů a poskytování pomoci při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech.

6. Práce vykonávané zaměstnanci státu v ozbrojených silách a bezpečnostních sborech, jestliže

6.1. spočívají v manipulaci s výbušninami,

6.2. jsou trvale vykonávané v podzemí,

6.3. jsou vykonávané pozemním leteckým personálem.

7. Práce spojené s ochranou zájmů státu nebo s ochranou a zajišťováním veřejných zájmů, pokud při nich může dojít k ohrožení života, zdraví nebo jiným závažným rizikům

7.1. spočívající v rozhodování v daňovém nebo jiném správním řízení v působnosti územního finančního orgánu nebo celního orgánu,

7.2. vykonávané zaměstnanci státu v územním finančním orgánu nebo v celním orgánu, spočívající v soustavném výkonu kontrolní, revizní, vyhledávací, zajišťovací a exekuční činnosti.

8. Údržba (běžná, souvislá, zimní) a opravy pozemních komunikací při nepřerušeném silničním provozu.

9. Práce, při nichž zaměstnanec provádí fyzickou kontrolu odsouzených v rámci výkonu alternativních trestů a opatření včetně trestu domácího vězení nebo soudem uložených omezení a povinností.

10. Soustavné poskytování zdravotních služeb zdravotnickými pracovníky vykonávajícími nelékařské zdravotnické povolání bez odborného dohledu střídavě ve třísměnném nebo nepřetržitém provozním režimu u poskytovatelů zdravotních služeb lůžkové péče nebo v pobytových zařízeních sociálních služeb.

 

IV. skupina - Práce s nejvyšší mírou neuropsychické zátěže a práce s vysokým rizikem ohrožení života nebo zdraví

1. Práce vykonávané zaměstnanci státu v báňském úřadu na pracovištích v podzemí v podmínkách vyžadujících použití izolačních dýchacích přístrojů

1.1. při dozoru,

1.2. při záchranných a havarijních pracích.

2. Práce spojené s ochranou zájmů státu nebo s ochranou a zajišťováním veřejných zájmů, pokud při nich může dojít k ohrožení života, zdraví nebo jiným závažným rizikům

2.1. vykonávané zaměstnanci státu ve finančně analytickém útvaru Ministerstva financí, spočívající v soustavném výkonu kontrolní, revizní, vyhledávací, zajišťovací a exekuční činnosti nebo směřující proti legalizaci výnosů z trestné činnosti,

2.2. vykonávané zaměstnanci státu v Národním bezpečnostním úřadu při plnění úkolů spojených s ochranou bezpečnostních zájmů státu.

3. Práce vykonávané zaměstnanci státu v ozbrojených silách a bezpečnostních sborech, spočívající v

3.1. řízení letového provozu,

3.2. činnosti potápěče, výsadkáře, instruktora speciální tělesné přípravy nebo vojenského záchranáře,

3.3. zabezpečování výkonu vazby, výkonu trestu odnětí svobody a výkonu zabezpečovací detence, bezpečnosti vazebních věznic, věznic a ústavů zabezpečovací detence, a ve zdravotní péči o obviněné a odsouzené osoby a o osoby ve výkonu zabezpečovací detence.

4. Práce vykonávané strážníky obecní policie spojené s ochranou a zajišťováním veřejného pořádku, pokud při nich může dojít k ohrožení života, zdraví nebo jiným závažným rizikům při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku.

 

V. skupina - Práce s mimořádným rizikem ohrožení života nebo zdraví

1. Práce výkonného letce.

2. Práce soustavně vykonávané zaměstnanci státu v oblastech se zvýšeným rizikem vzniku válečných konfliktů nebo s jinými riziky, pokud při nich může dojít k ohrožení života, zdraví nebo jinému závažnému ohrožení.

 

Příloha č. 8 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.

Příloha č. 8 zrušena právním předpisem č. 168/2017 Sb.

 

Příloha č. 9 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.

Příloha č. 9 zrušena právním předpisem č. 168/2017 Sb.

 

Příloha č. 10 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.

Příloha č. 10 zrušena právním předpisem č. 168/2017 Sb.

 

Čl. II

Přechodné ustanovení

Jestliže byl zaměstnanec výjimečně zařazen do platové třídy, pro kterou nesplňuje potřebné vzdělání, na základě §3 odst. 3 nebo 4 nařízení vlády č. 564/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, posuzuje se doba a podmínky pro výjimečné zařazení tohoto zaměstnance podle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Čl. II

Přechodná ustanovení

(1) Zaměstnanci, který není uveden v §6 nařízení vlády č. 564/2006 Sb., ve znění účinném od 1. listopadu 2014, a kterému byl určen platový tarif v rámci rozpětí platových tarifů stanovených pro nejnižší až nejvyšší platový stupeň příslušné platové třídy, a jeho platový tarif je v důsledku tohoto postupu nižší, než by odpovídalo jeho započitatelné praxi, se platový tarif určí tak, aby odpovídal platovému stupni podle započitatelné praxe.

(2) Zaměstnanec, který není uveden v §6 nařízení vlády č. 564/2006 Sb., ve znění účinném od 1. listopadu 2014, a kterému byl určen platový tarif v rámci rozpětí platových tarifů stanovených pro nejnižší až nejvyšší platový stupeň příslušné platové třídy, a jeho platový tarif je v důsledku tohoto postupu vyšší, než by odpovídalo jeho započitatelné praxi, se zařadí do platového stupně, pro který je stanoven platový tarif hodnotově nejbližší. V tomto platovém stupni bude zaměstnanec zařazen do doby, než dosáhne délky započitatelné praxe stanovené pro vyšší platový stupeň. Obdobně se postupuje u zaměstnance, který byl zařazen do vyššího platového stupně, než odpovídá délce jeho započitatelné praxe.

 

Informace

Právní předpis č. 564/2006 Sb. nabyl účinnosti dnem 1.1.2007.

Ve znění tohoto právního předpisu jsou podchyceny změny a doplnění uskutečněné právním předpisem č.:

74/2009 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

s účinností od 1.4.2009

130/2009 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 74/2009 Sb.

s účinností od 1.6.2009

133/2009 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů

s účinností od 1.7.2009

201/2009 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů

s účinností od 1.7.2009

381/2010 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se zrušuje nařízení vlády č. 447/2000 Sb., o způsobu usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost zaměstnanců odměňovaných podle zákona o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech

s účinností od 1.1.2011

44/2011 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů

s účinností od 1.3.2011

448/2011 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů

s účinností od 1.1.2012

224/2014 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů

s účinností od 1.11.2014

303/2014 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů

s účinností od 1.1.2015

278/2015 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů

s účinností od 1.11.2015 s výjimkou některých ustanovení, která nabývají účinnosti 1.1.2016

273/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů

s účinností od 1.9.2016

316/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů

s účinností od 1.11.2016 s výjimkou některých ustanovení, která nabývají účinnosti 1.1.2017

168/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů

s účinností od 1.7.2017

Jídelny.cz, s.r.o.  |  Farského 638/14  |  326 00 Plzeň - Východní předměstí  |  Česká republika
Telefon: +420 731 331 095  |  E-mail: info@jidelny.cz
Zobrazit plnou verzi