Pro správné fungování tohoto webu využíváme soubory cookies. Budete-li pokračovat v jeho prohlížení, souhlasíte s používáním souborů cookies.Pokračovat Více informací    
Jídelny.cz
15 let informací pro hromadné stravování

Zákon č. 91/96 Sb., o krmivech

13.10.2017

ČÁST PRVNÍ

OBECNÁ USTANOVENÍ

§1

Předmět úpravy

(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropských společenství stanoví některé požadavky pro výrobu, dovoz, používání, balení, označování, dopravu a uvádění na trh krmiv, doplňkových látek a premixů, jakož i pravomoc a působnost orgánu odborného dozor nad dodržováním povinností stanovených tímto zákonem a přímo použitelnými předpisy Evropských společenství (dále jen "předpisy Evropských společenství").

(2) Tento zákon se nevztahuje na krmiva, doplňkové látky a premixy, které jsou určeny pro vývoz a jsou nezávadné.

(3) Tento zákon se nevztahuje na veterinární přípravky a léčiva.

 

§2

Vymezení pojmů

(1) V tomto zákoně se rozumí

a) nežádoucí látkou látka nebo produkt, přítomné na povrchu nebo v produktech určených ke krmení zvířat, které představují potenciální nebezpečí pro zdraví zvířat, lidí nebo životní prostředí a které mohou mít nežádoucí vliv na živočišnou produkci, s výjimkou patogenních činitelů,

b) ochrannou lhůtou minimální doba, která musí uplynout od ukončení příjmu krmiva, obsahujícího určitou doplňkovou látku, pro kterou je tato lhůta stanovena, do porážky zvířete nebo počátku produkce živočišných produktů určených pro potravu lidí, aby bylo zajištěno, že neobsahují rezidua doplňkových látek v množstvích přesahujících maximální limity stanovené veterinárním zákonem a předpisy Evropských společenství,

c) podmíněně použitelným krmivem, doplňkovou látkou nebo premixem krmivo, doplňková látka nebo premix, jež nesplňuje některý z požadavků stanovených tímto zákonem, prováděcími právními předpisy vydanými k jeho provedení nebo předpisy Evropských společenství, a jež nelze z tohoto důvodu užít pro původní účel, za předpokladu, že u tohoto krmiva, doplňkové látky nebo premixu je zachována jeho zdravotní nezávadnost,

d) znehodnoceným krmivem, doplňkovou látkou nebo premixem krmivo, doplňková látka nebo premix, nezpůsobilé ke krmení zvířat,

e) biologickým zkoušením stanovení účinnosti a bezpečnosti krmiva nebo doplňkové látky,

f) dodavatelem právnická nebo fyzická osoba, která má v držení krmivo, doplňkovou látku nebo premix, manipuluje s nimi nebo je uvádí na trh,

g) distributorem právnická nebo fyzická osoba, která zprostředkuje uvedení krmiva, doplňkové látky nebo premixu na trh, aniž by daný produkt měla v držení.

(2) Pro účely tohoto zákona se dále rozumějí

a) křížovou kontaminací

1. výskyt dvou nebo více doplňkových látek, nežádoucích látek anebo výskyt zakázaných materiálů, které mají vzájemné protichůdné nebo inhibiční účinky, nežádoucí nebo toxické účinky,

2. výskyt nežádoucí látky nebo zakázaného materiálu v krmivu nebo výskyt doplňkové látky, která není určena pro daný druh a kategorii zvířat,

b) odborným dozorem úřední kontrola,

c) výrobcem právnická nebo fyzická osoba, která vyrábí nebo zpracovává krmiva, doplňkové látky nebo premixy, má je jako dodavatel v držení před jejich uvedením na trh nebo je na trh uvádí; výrobcem se rozumí též osoba provozující pojízdnou výrobnu krmiv,

d) dovozcem právnická nebo fyzická osoba, která dováží krmiva, doplňkové látky nebo premixy ze třetích zemí,

e) členským státem Evropského společenství také státy Evropského hospodářského prostoru a Švýcarská konfederace (dále jen "členský stát"),

f) třetí zemí země, která není členským státem,

g) produktem určeným ke krmení zvířat (dále jen "produkt ke krmení") krmné suroviny, premixy, doplňkové látky, krmiva a všechny ostatní produkty určené k použití v krmivech nebo pro krmení zvířat.

(3) Pokud se v tomto zákoně používají v souvislosti s právními vztahy upravenými předpisy Evropských společenství pojmy, jejichž obsah a význam nejsou definovány v tomto zákoně, ale v uvedených předpisech, vychází se pro účely tohoto zákona z vymezení těchto pojmů v uvedených předpisech.

 

Základní ustanovení

§3

(1) Při výrobě, uvádění na trh a používání krmiv musí provozovatel krmivářského podniku (dále jen "provozovatel") dodržet obsah a limity nežádoucích látek, aby byla zajištěna zdravotní nezávadnost. Produkty ke krmení s obsahem nežádoucí látky vyšším, než je stanovený maximální limit jejich obsahu, nesmí provozovatel smíchat pro účely ředění se stejnými ani jinými produkty ke krmení.

(2) Při užití krmiv označených ochrannou lhůtou musí provozovatel dodržet ochrannou lhůtu; tím nejsou dotčena ustanovení zvláštního zákona.

(3) Pro výrobu krmiv, doplňkových látek a premixů a ke krmení zvířat nesmí provozovatel použít produkty ke krmení obsahující nežádoucí látky, jestliže překračují limity stanovené prováděcím právním předpisem, nebo obsahující cizí předměty, které mohou ohrozit zdraví zvířat, nebo živé skladištní škůdce, jejichž seznam stanoví prováděcí právní předpis.

(4) Pro výrobu premixů nesmí provozovatel jako nosiče použít krmiva a látky, které svými fyzikálními vlastnostmi nezajišťují dosažení homogenity a stability doplňkových látek v premixu.

(5) Krmiva, u nichž úroveň radioaktivní kontaminace přesahuje stanovené limity, nesmí provozovatel použít pro další výrobu kompletních a doplňkových krmiv, uvést na trh, zkrmovat, dovážet nebo vyvážet.

(6) Dovoz produktů ke krmení, u kterých je to požadováno předpisy Evropských společenství, je provozovatel povinen ohlásit předem Ústřednímu kontrolnímu a zkušebnímu ústavu zemědělskému (dále jen "ústav").

(7) Ministerstvo zemědělství (dále jen "ministerstvo") stanoví vyhláškou

a) seznam nežádoucích látek a produktů a maximální limity jejich obsahu v produktech ke krmení,

b) seznam skladištních škůdců a jejich vyobrazení,

c) maximální limity radioaktivní kontaminace krmiv určených k přímému krmení zvířat,

d) zvláštní účely výživy, jejich hlavní nutriční charakteristiky, určení, doporučenou dobu používání a povinné údaje v označení včetně deklarace a použití,

e) seznam, účel a způsob užití doplňkových látek a jejich ochranné lhůty, kromě doplňkových látek, na které se vztahují přímo použitelné předpisy Evropských společenství.

 

§3a

§3a pozbyl platnosti.

 

§3b

§3b zrušen právním předpisem č. 33/2011 Sb.

 

ČÁST DRUHÁ

§4

Schvalovací řízení

(1) Fyzická nebo právnická osoba může vykonávat činnosti stanovené č. 10 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005 pouze se souhlasem ústavu.

(2) O schválení provozu rozhoduje ústav na základě žádosti o schválení provozu (dále jen "žádost o schválení") podané na formuláři vydaném ústavem. Ústav zveřejňuje formulář způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(3) Žádost o schválení obsahuje

a) u fyzických osob jméno, popřípadě jména a příjmení, datum narození, popřípadě obchodní firmu, adresu místa trvalého pobytu, případně jinou adresu určenou pro doručování, a to zpravidla v místě pobytu na území České republiky nebo v místě podnikání, identifikační číslo osoby (dále jen "identifikační číslo"), bylo-li přiděleno; u právnických osob obchodní firmu nebo název, sídlo, popřípadě jinou adresu určenou pro doručování, popřípadě umístění organizační složky na území České republiky, a identifikační číslo, bylo-li přiděleno,

b) u fyzických osob se sídlem ve třetí zemi jméno a příjmení, datum narození a bydliště osoby odpovědné v České republice; u právnických osob se sídlem ve třetí zemi sídlo organizační složky v České republice nebo jméno, datum narození a bydliště osoby odpovědné v České republice,

c) adresu provozu, druh činnosti a její specifikaci,

d) údaje, které jsou předmětem ochrany patentových práv, a údaje, které jsou označeny za obchodní tajemství.

(4) Podle druhu činnosti uvedené v odstavci 1 si ústav jako součást žádosti o schválení vyžádá tyto přílohy a kopie dokladů:

a) údaje o krmivu,

b) výrobní postup,

c) technologické schéma výrobního zařízení s popisem a půdorysné uspořádání výrobního provozu,

d) doklad o pracovní přesnosti míchacího zařízení, sloužícího k výrobě finálních výrobků,

e) doklad o kontrole nebo kalibraci používaných vah a váhových systémů,

f) plán kontroly jakosti,

g) ověření homogenity doplňkových látek v krmivech a premixech,

h) údaje o krmivu dováženém ze třetí země,

i) písemné prohlášení dovozce, že výrobek pochází z provozu, který splňuje požadavky podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005,

j) doklad o patentové ochraně,

k) kopie osvědčení o odborné způsobilosti odpovědné osoby podle §6 odst. 2 nebo rozhodnutí o uznání odborné kvalifikace podle §6 odst. 3,

l) doklad o registraci podnikání,

m) prohlášení distributora, že krmivo splňuje podmínky nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005.

(5) Žadatel je povinen uhradit za úkony provedené ve schvalovacím řízení správní poplatek podle zvláštního právního předpisu a náklady za odborné a zkušební úkony spojené se schvalovacím řízením ve výši stanovené zvláštním právním předpisem o náhradách nákladů za odborné a zkušební úkony.

(6) Rozhodnutí o schválení provozu obsahuje kromě obecných náležitostí náležitosti uvedené v odstavci 3 písm. a) až c), schvalovací identifikační číslo provozu, popřípadě další údaje týkající se provozu.

(7) Ústav zapíše do registru identifikační údaje o schváleném provozu podle odstavce 5.

(8) Ústav rozhodnutí o schválení provozu pozastaví, změní nebo zruší

a) na písemnou žádost provozovatele, nebo

b) v případech stanovených předpisem Evropských společenství.

(9) Provozovatel je povinen na formuláři vydaném ústavem oznámit změny údajů uvedených v žádosti o schválení do 30 dnů od provedení změny.

(10) Ministerstvo stanoví vyhláškou podrobnosti obsahu příloh k žádosti o schválení podle odstavce 4.

 

§5

Registrační řízení

(1) Provozovatel, který vykonává činnosti stanovené čl. 9 odst. 2 a čl. 18 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005, je povinen požádat ústav o registraci provozu (dále jen "žádost o registraci").

(2) O registraci provozu rozhoduje ústav na základě žádosti o registraci podané provozovatelem na formuláři vydaném ústavem. Ústav zveřejňuje formulář způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(3) Žádost o registraci obsahuje

a) u fyzických osob jméno, popřípadě jména a příjmení, datum narození, popřípadě obchodní firmu, adresu místa trvalého pobytu, případně jinou adresu určenou pro doručování, a to zpravidla v místě pobytu na území České republiky nebo v místě podnikání, identifikační číslo, bylo-li přiděleno; u právnických osob obchodní firmu nebo název, sídlo, popřípadě jinou adresu určenou pro doručování, popřípadě umístění organizační složky na území České republiky, a identifikační číslo, bylo-li přiděleno,

b) u fyzických osob se sídlem ve třetí zemi jméno a příjmení, datum narození a bydliště osoby odpovědné v České republice; u právnických osob se sídlem ve třetí zemi sídlo organizační složky v České republice nebo jméno, datum narození a bydliště osoby odpovědné v České republice,

c) adresu provozu, druh činnosti a její specifikaci,

d) údaje, které jsou předmětem ochrany patentových práv, a údaje, které jsou označeny za obchodní tajemství.

(4) Podle druhu činnosti uvedené v odstavci 1 si ústav jako součást žádosti o registraci vyžádá tyto přílohy a kopie dokladů:

a) údaje o krmivu,

b) výrobní postup,

c) technologické schéma výrobního zařízení s popisem a půdorysné uspořádání výrobního provozu,

d) doklad o pracovní přesnosti míchacího zařízení, sloužícího k výrobě finálních výrobků,

e) doklad o kontrole nebo kalibraci používaných vah a váhových systémů,

f) plán kontroly jakosti,

g) ověření homogenity doplňkových látek v krmivech a premixech,

h) údaje o krmivu dováženém ze třetí země,

i) písemné prohlášení dovozce, že výrobek pochází z provozu, který splňuje požadavky podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005,

j) prohlášení provozovatele, že písemně zpracoval, zavedl a dodržuje postupy systému analýzy rizik a kritických kontrolních bodů,

k) doklad o patentové ochraně,

l) doklad o registraci podnikání.

(5) Žadatel je povinen uhradit za úkony provedené v registračním řízení správní poplatek podle zvláštního právního předpisu.

(6) Rozhodnutí o registraci provozu obsahuje kromě obecných náležitostí náležitosti uvedené v odstavci 3 písm. a) až c), registrační číslo provozu, popřípadě další údaje týkající se provozu.

(7) Ústav zapíše do registru identifikační údaje o registrovaném provozu podle odstavce 5.

(8) Ústav rozhodnutí o registraci provozu pozastaví, změní nebo zruší

a) na písemnou žádost provozovatele, nebo

b) v případech stanovených předpisem Evropských společenství.

(9) Provozovatel je povinen na formuláři vydaném ústavem oznámit změny údajů uvedených v žádosti o registraci do 30 dnů od provedení změny.

(10) Ministerstvo stanoví vyhláškou podrobnosti obsahu příloh k žádosti o registraci podle odstavce 4.

 

§6

Odborná způsobilost

(1) Odbornou způsobilostí pro výrobu, zpracování, dovoz a uvádění na trh doplňkových látek, určitých proteinových krmiv, premixů, krmiv s použitím doplňkových látek nebo premixů (dále jen "odborná způsobilost") se rozumí soubor odborných a praktických znalostí vztahujících se k výrobě krmiv, doplňkových látek a premixů, znalostí základů výživy hospodářských zvířat a krmné techniky a znalostí právních předpisů z oblasti výroby krmiv.

(2) Odborná způsobilost se prokazuje osvědčením, které vydá ústav osobám, které splňují tyto podmínky:

a) způsobilost k právním úkonům,

b) druh, stupeň vzdělání a odbornou praxi ve výrobě krmiv.

(3) Osvědčení podle odstavce 2 lze nahradit rozhodnutím o uznání odborné kvalifikace podle zákona o uznávání odborné kvalifikace.

(4) Druh, stupeň a obor vzdělání a délku odborné praxe stanoví ministerstvo vyhláškou.

 

§6a

(1) Státní příslušníci členských států mohou příležitostně nebo dočasně uvádět na trh na území České republiky krmiva, doplňkové látky nebo premixy na základě ověření odborné kvalifikace podle zvláštního právního předpisu, pokud jsou oprávněni k soustavnému výkonu této činnosti v jiném členském státě. Na tyto osoby se ustanovení tohoto zákona vztahují obdobně, s výjimkou §4 a 5.

(2) Státní příslušníci členských států, kteří jsou v jiném členském státě oprávněni k soustavnému provozování pojízdné výrobny krmiv, jsou povinni oznámit ústavu vždy nejméně 3 pracovní dny před zahájením výroby na území České republiky místo a časový plán výroby krmiv.

 

§7

Požadavky na provoz a provozovatele

(1) Provozovatel je povinen zajistit, aby

a) provoz splňoval požadavky stanovené předpisem Evropských společenství, tímto zákonem a prováděcím právním předpisem,

b) v provozu určeném pro výrobu krmiv, doplňkových látek nebo premixů byl před výrobou, v průběhu výroby a po jejím ukončení technicky umožněn bezpečný přístup pro odběr vzorků za účelem ověření jakosti a zdravotní nezávadnosti,

c) krmiva, doplňkové látky nebo premixy s nadlimitním obsahem nežádoucích látek nebo výskytem zakázaných materiálů byly uskladněny odděleně.

(2) Provozovatel, který provozuje pojízdnou výrobnu krmiv, je povinen oznámit ústavu vždy nejméně 3 pracovní dny před zahájením výroby místo a časový plán výroby krmiv.

(3) Provozovatel je povinen ústavu prokázat, že písemně zpracoval, zavedl a dodržuje postupy systému analýzy rizik a kritických kontrolních bodů.

(4) Provozovatel, který vlastní, má v držení, nebo dovezl krmivo, doplňkovou látku nebo premix s nadlimitním obsahem nežádoucích látek a produktů, nebo výskytem zakázaných materiálů nebo radioaktivní kontaminace, je povinen tuto skutečnost oznámit ústavu a postupovat podle předpisu Evropských společenství.

(5) Provozovatel je povinen záznamy vedené podle předpisu Evropských společenství uchovávat po dobu 3 let.

(6) Ministerstvo stanoví vyhláškou

a) požadavky na provozy a výrobní zařízení provozů podle jednotlivých činností stanovených předpisem Evropských společenství,

b) podrobnosti označení místa a podrobnosti stanovení časového plánu výroby krmiv podle odstavce 2,

c) požadavky na kontrolu rizik u prvovýrobců.

 

§8

§8 zrušen právním předpisem č. 214/2007 Sb.

 

§8a

§8a zrušen právním předpisem č. 214/2007 Sb.

 

§8b

§8b zrušen právním předpisem č. 214/2007 Sb.

 

§9

§9 zrušen právním předpisem č. 214/2007 Sb.

 

§10

Zveřejnění seznamu schválených a registrovaných provozů

(1) Ústav zveřejní v souladu s předpisem Evropských společenství seznam schválených a registrovaných provozů způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(2) Ústav v seznamu schválených a registrovaných provozů uvede údaje stanovené v §4 odst. 5 a v §5 odst. 5.

(3) Seznam schválených provozů musí odpovídat vzoru uvedenému v předpisu Evropských společenství.

 

§11

§11 zrušen právním předpisem č. 33/2011 Sb.

 

§12

§12 zrušen právním předpisem č. 33/2011 Sb.

 

§13

§13 zrušen právním předpisem č. 33/2011 Sb.

 

§14

Skladování

(1) Provozovatel je povinen uskladnit krmiva, doplňkové látky a premixy ve skladech nebo manipulačních, popřípadě výrobních prostorech tak, aby bylo v souladu s předpisem Evropských společenství zajištěno uchování jejich jakosti, zdravotní nezávadnosti a byla zajištěna jejich ochrana před

a) zneužitím,

b) hlodavci a ptáky,

c) vlhkostí a látkami, které je mohou znehodnocovat nebo v nich vytvářet produkty škodlivé zdraví zvířat a lidí a ohrožující životní prostředí.

(2) Provozovatel je povinen zajistit provedení dezinfekce, dezinsekce a deratizace a udržování odpovídajících mikroklimatických podmínek a čistoty ve skladových prostorech.

 

§15

§15 zrušen právním předpisem č. 214/2007 Sb.

 

ČÁST TŘETÍ

ODBORNÝ DOZOR A ZKOUŠENÍ

§16

(1) Ústav provádí na vlastní náklady odborný dozor v souladu s předpisy Evropských společenství nad dodržováním povinností stanovených tímto zákonem a předpisy Evropských společenství v oblasti krmiv a výživy zvířat; přitom zejména dohlíží, jak provozovatelé dodržují stanovené podmínky při výrobě, dovozu, přepravě, skladování, používání nebo uvádění na trh krmiv, doplňkových látek nebo premixů.

(2) Ústav vede evidenci závad zjištěných při výkonu odborného dozoru.

(3) Ústav je povinen uchovávat vzorky krmiv, doplňkových látek a premixů určených k laboratornímu zkoušení, kromě vzorků podléhajících zkáze, po dobu 6 měsíců ode dne doručení vzorku do laboratoře.

(4) Zjistí-li ústav, že ve stanovené lhůtě nedošlo k odstranění nedostatků zjištěných při běžné kontrole, je provozovatel povinen nahradit náklady dodatečné kontroly.

(5) Ministerstvo stanoví vyhláškou paušální částku nákladů dodatečné kontroly hrazených provozovatelem.

(6) O náhradě nákladů za dodatečnou kontrolu rozhodne ústav. Tato náhrada je příjmem státního rozpočtu, vybírá ji ústav.

(7) Provozovatel je povinen ústavu uhradit náklady na analýzu odebraných vzorků krmiv, doplňkových látek a premixů podle prováděcího právního předpisu, pokud jejich analýza prokáže, že vzorky nesplňují požadavky tohoto zákona a jiných právních předpisů.

 

§16a

§16a zrušen právním předpisem č. 214/2007 Sb.

 

§16b

Systém rychlého varování

(1) Ústav je kontaktním místem pro systém rychlého varování, přičemž pro tento účel zpracovává pohotovostní operační plány, v nichž stanoví opatření pro případ zjištění, že produkt ke krmení není bezpečný a představuje přímé nebo nepřímé riziko pro lidské zdraví, určí pravomoci, odpovědnost a způsoby předávání informací v rámci ústavu.

(2) Výskyt produktu ke krmení, který nemůže být podle předpisu Evropských společenství považován za bezpečný, je ústav povinen oznámit neprodleně Národnímu kontaktnímu místu.

 

§17

Vzorkování a laboratorní zkoušení

(1) Vzorkování a laboratorní zkoušení jakosti krmiv, doplňkových látek a premixů provádí ústav v rámci odborného dozoru nebo na vyžádání.

(2) Ústav může k provádění některých laboratorních zkoušek udělit pověření osobám, které o to požádají, (dále jen "provozovatelé laboratoří").

(3) Seznam laboratoří ústavu provádějících laboratorní zkoušení jakosti krmiv, doplňkových látek a premixů v rámci výkonu odborného dozoru a seznam osob oprávněných provádět laboratorní zkoušky zveřejní ústav ve Věstníku Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského.

(4) Žádost o udělení pověření musí obsahovat

a) jméno a příjmení, popřípadě obchodní firmu, místo výkonu činnosti, bydliště a identifikační číslo, jde-li o osobu fyzickou, nebo název, popřípadě obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo, jde-li o osobu právnickou,

b) údaje o přístrojovém vybavení laboratoře,

c) údaje o vzdělání pracovníků laboratoře,

d) rozsah činností, pro které má být pověření uděleno.

(5) Ústav udělí pověření podle odstavce 2 nejpozději do 6 měsíců od podání žádosti, jestliže

a) laboratorní vybavení odpovídá předpokládanému rozsahu a druhu činnosti, o niž se žádá,

b) laboratorní zkoušky budou provádět osoby minimálně se středoškolským vzděláním chemického nebo biologického zaměření,

c) výsledky laboratorních zkoušek při ověřovací zkoušce byly shledány v rozmezí tolerancí stanovených pro tyto zkoušky.

(6) Ústav dozírá, zda trvají podmínky, za kterých bylo uděleno pověření podle odstavce 5.

(7) Ústav může pověření změnit nebo odejmout, jestliže se změnily nebo pominuly podmínky, za nichž bylo pověření uděleno. Na písemnou žádost provozovatele laboratoře ústav pověření zruší.

(8) Ústav a provozovatelé laboratoří jsou povinni k zajištění objektivity a srovnatelnosti výsledků kontroly postupovat podle požadavků na odběr vzorků a používat metody laboratorního zkoušení v souladu s předpisem Evropských společenství.

(9) Ministerstvo stanoví vyhláškou

a) požadavky kladené na odběr vzorků určených k úřední kontrole reziduí pesticidů v produktech ke krmení,

b) způsob zveřejnění metod a postupů laboratorního zkoušení při úřední kontrole produktů ke krmení, nejde-li o metody stanovené předpisy Evropských společenství.

 

§18

Zvláštní opatření

(1) Jestliže ústav při výkonu odborného dozoru zjistí, že krmivo, doplňková látka nebo premix nesplňují požadavky tohoto zákona, prováděcích právních předpisů nebo předpisů Evropských společenství, uloží rozhodnutím provozovateli opatření podle předpisů Evropských společenství.

(2) Jestliže ústav vlastním šetřením nebo na základě sdělení právnické nebo fyzické osoby zjistí, že se vyskytly nebo vyskytují skutečnosti, které mohou ohrozit bezpečnost krmiva, doplňkové látky nebo premixu, postupuje podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004.

(3) U podmíněně použitelných krmiv, doplňkových látek nebo premixů stanoví ústav rozhodnutím zvláštní opatření k jejich náhradnímu použití a určí podmínky tohoto náhradního použití.

(4) Odvolání proti rozhodnutí o opatřeních uvedených v odstavcích 2 a 3 nemá odkladný účinek.

(5) Provozovatel je povinen ve lhůtě stanovené zvláštním opatřením písemně informovat ústav o způsobu splnění povinností.

 

§19

§19 zrušen právním předpisem č. 33/2011 Sb.

 

§19a

Přestupky právnických osob a podnikajících fyzických osob

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že vykonává činnosti podle §4 odst. 1 bez souhlasu ústavu.

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako provozovatel dopustí přestupku tím, že

a) vyrobí, použije, doveze anebo uvede na trh krmiva, doplňkové látky nebo premixy v rozporu s §3 odst. 1 až 6,

b) neoznámí ústavu změny údajů uvedených v žádosti o schválení podle §4 odst. 8,

c) vykonává činnosti podle §5 odst. 1 bez registrace provozu nebo neoznámí změny údajů uvedených v žádosti o registraci podle §5 odst. 8,

d) nezajistí některý z požadavků na provoz podle §7 odst. 1 písm. a) nebo b),

e) nezajistí oddělené skladování krmiv, doplňkových látek nebo premixů podle §7 odst. 1 písm. c),

f) provozuje pojízdnou výrobnu krmiv a neoznámí místo nebo časový plán výroby krmiv podle §7 odst. 2,

g) písemně nezpracuje, nezavede nebo nedodržuje postupy podle §7 odst. 3,

h) neprovede oznámení nebo nepostupuje podle §7 odst. 4,

i) neuchovává záznamy podle §7 odst. 5,

j) nesplní povinnost uloženou zvláštním opatřením podle §18,

k) vyrobí nebo uvede na trh krmné suroviny nebo produkty, které byly získány anebo upraveny pomocí nových technologických postupů nebo které nemají dosud charakter krmiva, bez povolení jejich výroby nebo uvádění na trh podle §21a odst. 2,

l) v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropských společenství upravujícím používání krmiv a jejich uvádění na trh použije nebo uvede na trh krmiva, doplňkové látky nebo premixy, které nejsou bezpečné nebo mají přímý nepříznivý vliv na životní prostředí anebo životní podmínky zvířat,

m) nezajistí označení, obchodní úpravu nebo balení krmiv, doplňkových látek nebo premixů v souladu s předpisy Evropských společenství,

n) neuskladní krmiva, doplňkové látky nebo premixy podle §14 odst. 1 nebo nezajistí provedení dezinfekce, dezinsekce nebo deratizace podle §14 odst. 2,

o) nezajistí přepravu krmiv, doplňkových látek nebo premixů v souladu s předpisy Evropských společenství,

p) nepřijme odpovídající hygienická opatření stanovená přímo použitelným předpisem Evropských společenství,

q) v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropských společenství upravujícím požadavky na hygienu krmiv odebere nebo použije krmiva, doplňkové látky nebo premixy z neregistrovaných nebo neschválených provozů, nebo

r) poruší jinou povinnost stanovenou předpisy Evropských společenství v oblasti krmiv.

(3) Provozovatel laboratoře se dopustí přestupku tím, že v rozporu s §17 odst. 8 nepostupuje podle požadavků kladených na odběr vzorků nebo neuplatňuje metody stanovené pro postup při laboratorním zkoušení.

(4) Za přestupek lze uložit pokutu do

a) 750 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. i) až l),

b) 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1, odstavce 2 písm. a), d), e), g), h), m) až q) nebo podle odstavce 3,

c) 250 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. b), c), f) nebo r).

 

§19b

§19b zrušen právním předpisem č. 279/2013 Sb.

 

§19c

Společná ustanovení k přestupkům

(1) Přestupky podle tohoto zákona projednává ústav.

(2) Pokuty vybírá ústav.

 

ČÁST ČTVRTÁ

VÝROBA A DOVOZ KRMIV PRO VÝZKUMNÉ ÚČELY

§20

(1) Výrobu a dovoz pokusných krmných směsí a pokusných premixů pro účely biologického zkoušení nezbytných pro uskutečnění vědeckého nebo výzkumného záměru, pokud neodpovídají podmínkám stanoveným tímto zákonem nebo předpisy Evropských společenství, mohou provádět pouze ústav, výrobci a dovozci schválení nebo registrovaní podle §4 nebo 5 tohoto zákona, kterým ministerstvo udělí pro tuto výrobu a dovoz povolení. Toto ustanovení se nevztahuje na krmiva pro toxikologické zkoušky a pokusné krmné směsi vyráběné a užité v zařízeních univerzit a vědeckých a výzkumných ústavů.

(2) Žádost o povolení musí obsahovat

a) jméno a bydliště fyzické osoby nebo obchodní jméno a sídlo právnické osoby, odpovědné za provádění vědeckého nebo výzkumného záměru,

b) jméno a bydliště schváleného nebo registrovaného výrobce, který bude výrobu pokusných krmných směsí a premixů provádět, a sídlo provozovny,

c) označení zkoušeného krmiva, krmné suroviny, doplňkové látky nebo premixu,

d) obsah živin a obsah doplňkových látek, pokud jsou obsaženy,

e) u krmných surovin a doplňkových látek způsob výroby,

f) u pokusných krmných směsí nebo pokusných premixů složení,

g) požadovaný objem výroby,

h) ostatní údaje určující krmiva, krmné suroviny, doplňkové látky nebo premixy.

(3) Žadatel přiloží k žádosti souhlas Státní veterinární správy nebo příslušného orgánu Inspekce životního prostředí s tím, že zkoušené krmivo, krmná surovina, doplňková látka nebo premix při navrženém použití neohrozí zdraví lidí, zvířat a životní prostředí.

 

§21

(1) Ministerstvo udělí povolení za podmínky, že výrobce zajistí

a) zabránění kontaminace výrobního zařízení a ostatního provozu zkoušeným krmivem, krmnou surovinou, doplňkovou látkou nebo premixem či vyrobenou pokusnou krmnou směsí,

b) oddělené skladování zkoušeného krmiva, krmné suroviny, doplňkové látky, premixu a vyrobené pokusné krmné směsi,

c) samostatnou evidenci výroby pokusných krmných směsí a premixů a k těmto účelům použitých zkoušených krmiv, krmných surovin, doplňkových látek nebo premixů,

d) zřetelné označení zkoušeného krmiva, krmné suroviny, doplňkové látky, premixů a vyrobené pokusné směsi nebo premixu "Určeno pro pokusné účely...", včetně uvedení názvu a množství obsažené zkoušené substance v 1 kg.

(2) Ministerstvo zruší povolení pro výrobu pokusných směsí a premixů, dojde-li k porušení podmínek, za nichž bylo povolení uděleno, nebo na písemnou žádost výrobce.

 

§21a

Biologické zkoušení

(1) Fyzická nebo právnická osoba, která hodlá vyrábět nebo uvádět na trh krmné suroviny nebo produkty, které byly získány anebo upraveny pomocí nových technologických postupů nebo které nemají dosud charakter krmiva, musí předložit ústavu souhrnnou dokumentaci o kladném výsledku biologického zkoušení provedeného podle postupů a podmínek stanovených prováděcím právním předpisem. Ústav si může vyžádat další potřebné speciální expertizy.

(2) Ústav vydá povolení k výrobě nebo uvádění na trh krmné suroviny nebo produktu, který byl získán anebo upraven pomocí nových technologických postupů nebo který neměl dosud charakter krmiva, za předpokladu, že byly splněny postupy a podmínky podle odstavce 1.

(3) Biologické zkoušení podle odstavce 1 provádí ústav nebo právnické nebo fyzické osoby, jimž ústav udělí k provádění biologického zkoušení pověření. Náklady za biologické zkoušení hradí osoba, která zkoušení požadovala a která je povinna bezplatně dodat potřebné množství suroviny nebo produktu určeného ke zkoušení.

(4) Žádost o udělení pověření k provádění biologického zkoušení musí obsahovat

a) u fyzických osob jméno, popřípadě jména a příjmení, datum narození, popřípadě obchodní firmu, adresu místa trvalého pobytu, jinak adresu určenou pro doručování, a to zpravidla v místě pobytu na území České republiky nebo v místě podnikání, identifikační číslo, bylo-li přiděleno; u právnických osob obchodní firmu nebo název, sídlo, popřípadě umístění organizační složky na území České republiky, a identifikační číslo, bylo-li přiděleno,

b) u fyzických osob se sídlem ve třetí zemi jméno a příjmení, datum narození a bydliště osoby odpovědné v České republice; u právnických osob se sídlem ve třetí zemi sídlo organizační složky v České republice nebo jméno, datum narození a bydliště osoby odpovědné v České republice,

c) údaje o místě provádění biologického zkoušení, rozsahu a druhu zkoušení, zoohygienických parametrech a technologickém vybavení,

d) údaje o vzdělání pracovníků, kteří budou provádět biologické zkoušení,

e) rozsah činností, druh a kategorie zvířat, na nichž bude biologické zkoušení prováděno.

(5) Ústav udělí pověření k provádění biologického zkoušení nejpozději do 6 měsíců od podání žádosti, jestliže

a) zoohygienické parametry a technologické vybavení odpovídají předpokládanému rozsahu a druhu zkoušení,

b) osoba odpovědná za provádění biologického zkoušení má minimálně úplné středoškolské vzdělání přírodovědeckého zaměření,

c) bude umožněno pracovníkům ústavu provést kontrolu místa provádění biologického zkoušení a posouzení vhodnosti provozu pro požadovaný rozsah a záměr biologického zkoušení.

(6) Ústav dozírá, zda trvají podmínky, za kterých bylo uděleno pověření podle odstavce 5. Ústav může pověření změnit, jestliže se změnily podmínky, za nichž bylo pověření uděleno. Ústav může pověření odejmout, pokud se tyto podmínky podstatně změnily nebo pominuly. Na základě písemné žádosti provozovatele ústav pověření zruší.

(7) Biologické zkoušení prováděné pokusem na zvířeti musí být uskutečněno za podmínek stanovených zákonem na ochranu zvířat proti týrání.

(8) Zkoušení účinnosti a bezpečnosti nových doplňkových látek nebo jejich nového užití, včetně doplňkových látek určených ke konzervaci krmiv, zpracování dokumentace a monografie se provádí podle postupů stanovených předpisy Evropských společenství.

(9) Ministerstvo stanoví vyhláškou

a) náležitosti souhrnné dokumentace o provedeném biologickém zkoušení,

b) technické parametry a metody provádění biologického zkoušení krmiv, včetně metod zkoušení účinnosti doplňkových látek určených ke konzervaci krmiv a metod zkoušení jakosti živočišných produktů.

 

ČÁST PÁTÁ

§22

§22 zrušen právním předpisem č. 214/2007 Sb.

 

§23

Přechodné ustanovení

Registrace výrobců a dovozců podle předchozí právní úpravy nepozbývá platnosti, pokud do jednoho roku od nabytí účinnosti zákona výrobce nebo dovozce požádá o registraci podle §8 tohoto zákona a pokud v této době splní požadavky podle §6 a 7 tohoto zákona. V tomto případě nepodléhá registrace správnímu poplatku.

 

§24

Zrušovací ustanovení

Zrušují se

a) §31 písm. f) a g) a v §32 písm. e) část věty "ověřování jakosti krmiv, krmivových směsí a surovin sloužících k jejich výrobě, jakož i" zákona č. 61/1964 Sb., o rozvoji rostlinné výroby,

b) vyhláška Ministerstva zemědělství České republiky č. 413/1991 Sb., o registraci některých druhů krmiv, jejich dodavatelů a o odborné státní kontrole,

c) vyhláška Ministerstva zemědělství České republiky č. 362/1992 Sb., o výrobě a složení krmných směsí, ve znění vyhlášek č. 264/1993 Sb. a č. 190/1995 Sb.

 

§25

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. září 1996.

Uhde v. r.

Havel v. r.

Klaus v. r.

 

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Registrace výrobců a dovozců provedená před účinností tohoto zákona nepozbývá platnosti, pokud do 18 měsíců od nabytí účinnosti tohoto zákona výrobce nebo dovozce požádá o registraci podle §8 a pokud v této době splní požadavky podle §4 až 7. V tomto případě nepodléhá registrace správnímu poplatku.

2. Dodavatelé a distributoři, na něž se vztahuje povinnost registrace podle §8 a 8a, jsou povinni požádat o registraci do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

3. Výrobky v obalech označených podle dosavadních právních předpisů mohou být uváděny do oběhu, nejdéle však do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Čl. III

Přechodná ustanovení

1. Podnikatelé, kteří vyrábějí krmiva s použitím doplňkových krmiv a používají je pro potřebu živočišné prvovýroby, ale neuvádějí je do oběhu, jsou povinni ohlásit tuto skutečnost ústavu podle §8b zákona č. 91/1996 Sb., ve znění tohoto zákona, nejpozději do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Ustanovení §3a zákona č. 91/1996 Sb., ve znění tohoto zákona, pozbývá platnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Registrace dovozců, dodavatelů a distributorů provedená podle dosavadních právních předpisů se považuje za registraci podle zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, v rozsahu provozu, který dovozce, dodavatel nebo distributor provozoval ke dni účinnosti tohoto zákona.

2. Výrobní provozy provozovatelů krmivářských podniků povolené podle dosavadních právních předpisů se považují za schválené podle zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Výrobní provozy provozovatelů krmivářských podniků evidované podle dosavadních právních předpisů se považují za registrované podle tohoto zákona.

3. Řízení pravomocně neukončená do dne nabytí účinnosti tohoto zákona se ukončí podle dosavadních právních předpisů.

4. Provozovatel je povinen v termínu stanoveném čl. 18 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005 a na formuláři vydaném ústavem učinit prohlášení o plnění požadavků stanovených tímto předpisem.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Řízení zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto dne neskončené se dokončí a práva a povinnosti s ním související se posuzují podle zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

 

Informace

Právní předpis č. 91/96 Sb. nabyl účinnosti dnem 1.9.1996.

Ve znění tohoto právního předpisu jsou podchyceny změny a doplnění uskutečněné právním předpisem č.:

244/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 91/96 Sb., o krmivech

s účinností od 1.1.2001

68/2001 Sb., úplné znění zákona č. 91/96 Sb. publikované v částce č. 25/2001

147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském)

s účinností od 1.6.2002

320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů

s účinností od 1.1.2003

21/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 91/96 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění zákona č. 309/2002 Sb.

s účinností od 23.1.2004, s výjimkou ustanovení §2 písm. ll), §3b, §9 odst. 3, §16b odst. 2 až 6 a §19 odst. 7, která nabývají účinnosti dnem, kdy vstoupí v platnost smlouva o přistoupení ČR k EU (1.5.2004)

114/2004 Sb., úplné znění zákona č. 91/96 Sb. publikované v částce č. 36/2004

444/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 531/90 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

s účinností od 1.1.2006

553/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., a některé další zákony

s účinností od 30.12.2005

214/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 91/96 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů

s účinností od 1.1.2008

45/2008 Sb., úplné znění zákona č. 91/96 Sb. publikované v částce č. 14/2008

227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech

s účinností od 1.7.2010

281/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu

s účinností od 1.1.2011

33/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 91/96 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů

s účinností od 1.3.2011

18/2012 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Celní správě ČR

s účinností od 1.1.2013

279/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

s účinností od 1.1.2014

183/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích

s účinností od 1.7.2017

Jídelny.cz, s.r.o.  |  Farského 638/14  |  326 00 Plzeň - Východní předměstí  |  Česká republika
Telefon: +420 731 331 095  |  E-mail: info@jidelny.cz
Zobrazit plnou verzi