Pro správné fungování tohoto webu využíváme soubory cookies. Budete-li pokračovat v jeho prohlížení, souhlasíte s používáním souborů cookies.Pokračovat Více informací    
Jídelny.cz
Informační portál hromadného stravování

Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

13.12.2017

341

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 25. září 2017

o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Vláda nařizuje podle §123 odst. 6 písm. b) až f), §128 odst. 2 a §129 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb. a zákona č. 250/2014 Sb.:

 

§1

Úvodní ustanovení

Toto nařízení stanoví pro zaměstnance, kterým zaměstnavatel poskytuje podle §109 odst. 3 zákoníku práce za práci plat,

a) kvalifikační předpoklady vzdělání pro výkon prací zařazených do jednotlivých platových tříd,

b) způsob zařazování do platových tříd,

c) podmínky pro určení započitatelné praxe,

d) okruh uvedených zaměstnanců, u kterých může zaměstnavatel určit platový tarif zvláštním způsobem,

e) stupnice platových tarifů,

f) výši příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí,

g) rozdělení prací podle pracovních podmínek do skupin v závislosti na míře neuropsychické zátěže a pravděpodobnosti rizika ohrožení života a zdraví a podle obtížnosti práce a výši zvláštního příplatku pro jednotlivé skupiny.

 

§2

Kvalifikační předpoklady

(1) Kvalifikační předpoklady vzdělání pro výkon prací v jednotlivých platových třídách (dále jen "potřebné vzdělání") jsou

a) v první platové třídě: základní vzdělání nebo základy vzdělání,

b) ve druhé platové třídě: základní vzdělání nebo základy vzdělání,

c) ve třetí platové třídě: střední vzdělání,

d) ve čtvrté platové třídě: střední vzdělání s výučním listem nebo střední vzdělání,

e) v páté platové třídě: střední vzdělání s výučním listem,

f) v šesté platové třídě: střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo střední vzdělání s výučním listem,

g) v sedmé platové třídě: střední vzdělání s maturitní zkouškou,

h) v osmé platové třídě: střední vzdělání s maturitní zkouškou,

i) v deváté platové třídě: vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou,

j) v desáté platové třídě: vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání,

k) v jedenácté platové třídě: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu,

l) ve dvanácté platové třídě: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu,

m) ve třinácté platové třídě: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu,

n) ve čtrnácté platové třídě: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu,

o) v patnácté platové třídě: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu,

p) v šestnácté platové třídě: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu.

(2) Potřebné vzdělání nenahrazuje kvalifikační předpoklady, které pro výkon stejných prací stanoví jiný právní předpis.

 

§3

Zařazení zaměstnance do platové třídy

(1) Zaměstnavatel zařadí zaměstnance podle §123 odst. 2 zákoníku práce do platové třídy, ve které je podle nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných službách a správě (dále jen "katalog prací") zařazena nejnáročnější práce, jejíž výkon zaměstnavatel na zaměstnanci požaduje. Pokud není tato práce v katalogu prací uvedena, zařadí zaměstnavatel zaměstnance do platové třídy, ve které jsou v katalogu prací zahrnuty příklady prací porovnatelné s ní z hlediska složitosti, odpovědnosti a namáhavosti.

(2) Zaměstnavatel zařadí zaměstnance do platové třídy podle odstavce 1, pokud pro výkon práce zařazené v této platové třídě splňuje potřebné vzdělání.

(3) Zaměstnavatel může zaměstnance výjimečně zařadit do platové třídy, pro kterou nesplňuje potřebné vzdělání, jestliže jiný právní předpis nestanoví jinak, a jestliže

a) důvodem je zvláštní povaha vykonávané práce podle §123 odst. 6 písm. e) zákoníku práce, která spočívá v umělecké činnosti, uměleckopedagogické činnosti, v činnosti sportovce nebo trenéra, nebo

b) jiný právní předpis stanoví pro výkon některých prací nižší vzdělání než potřebné vzdělání podle §2 odst. 1 nebo pro jejich výkon stanoví jiný kvalifikační předpoklad.

(4) Nemůže-li zaměstnavatel obsadit pracovní místo zaměstnancem, který dosáhl potřebného vzdělání, nebo zaměstnancem, kterého může výjimečně zařadit do platové třídy podle odstavce 3, a nestanoví-li jiný právní předpis jinak, může zaměstnance výjimečně zařadit do platové třídy, pro kterou nesplňuje potřebné vzdělání,

a) až na dobu 4 roků,

b) na dobu delší, jestliže předchozí praxí nebo po dobu výjimečného zařazení podle písmene a) prokázal schopnost k výkonu požadované práce.

 

§4

Zařazení zaměstnance do platového stupně

(1) Zaměstnavatel zařadí zaměstnance do platového stupně příslušné platové třídy podle započitatelné praxe podle §123 odst. 4 zákoníku práce a míry jejího zápočtu určené podle odstavců 2 až 9.

(2) V plném rozsahu započte zaměstnavatel zaměstnanci dobu praxe v oboru požadované práce. Praxí v oboru požadované práce se pro účely tohoto nařízení rozumí výkon práce, pro kterou jsou potřebné znalosti stejného nebo obdobného zaměření jako pro výkon požadované práce.

(3) V rozsahu nejvýše dvou třetin započte zaměstnavatel zaměstnanci dobu jiné praxe, a to v závislosti na míře její využitelnosti pro výkon požadované práce.

(4) V plném rozsahu, nejvýše však v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem pro výkon vojenské základní (náhradní) služby platným v době jejího výkonu, započte zaměstnavatel zaměstnanci dobu výkonu vojenské základní (náhradní) služby nebo civilní služby.

(5) V plném rozsahu, nejvýše však celkovém rozsahu 6 let, započte zaměstnavatel zaměstnanci dobu

a) skutečného čerpání mateřské dovolené, další mateřské dovolené nebo rodičovské dovolené nebo trvalé péče o dítě nebo děti nejvýše v rozsahu odpovídajícím délce mateřské dovolené a další mateřské dovolené nebo rodičovské dovolené platné v době této péče podle jiného právního předpisu,

b) osobní péče o osobu závislou na péči jiné osoby, je-li závislou osobou nezletilé dítě podle §120 odst. 3 zákona o sociálních službách.

(6) Doby uvedené v odstavcích 4 a 5 započte zaměstnavatel, pokud se zaměstnankyně nebo zaměstnanec současně nepřipravovali na povolání v denním nebo v prezenčním studiu.

(7) Z doby, kterou zaměstnanci započetl podle odstavců 2 až 6, odečte zaměstnavatel zaměstnanci zařazenému do

a) šesté až osmé platové třídy, který dosáhl jen středního vzdělání s výučním listem, dobu 1 roku, nebo dobu 2 roků, pokud dosáhl jen středního vzdělání, anebo dobu 4 roků, pokud dosáhl jen základního vzdělání nebo základů vzdělání,

b) deváté platové třídy, který dosáhl jen středního vzdělání s maturitní zkouškou, dobu 2 roků, nebo jen středního vzdělání s výučním listem, dobu 3 roků, nebo středního vzdělání, dobu 4 roků, anebo dobu 6 roků, pokud dosáhl jen základního vzdělání nebo základů vzdělání,

c) desáté platové třídy, který dosáhl jen vyššího odborného vzdělání, dobu 1 roku, nebo jen středního vzdělání s maturitní zkouškou, dobu 3 roků, nebo jen středního vzdělání s výučním listem, dobu 4 roků, nebo jen středního vzdělání, dobu 5 roků, anebo dobu 7 roků, pokud dosáhl jen základního vzdělání nebo základů vzdělání,

d) jedenácté až šestnácté platové třídy, který dosáhl jen vysokoškolského vzdělání v bakalářském studijním programu, dobu 2 roků, nebo jen vyššího odborného vzdělání, dobu 3 roků, nebo jen středního vzdělání s maturitní zkouškou, dobu 5 roků, nebo jen středního vzdělání s výučním listem, dobu 6 roků, nebo jen středního vzdělání, dobu 7 roků, anebo dobu 9 roků, pokud dosáhl jen základního vzdělání nebo základů vzdělání.

(8) Zaměstnanci, který nezískal započitatelnou praxi podle §123 odst. 4 zákoníku práce, nebo získal započitatelnou praxi kratší, než je doba, kterou mu měl zaměstnavatel podle odstavce 7 odečíst, se o dobu, která mu nemohla být odečtena, prodlužuje doba stanovená v přílohách č. 1 až 5 k tomuto nařízení pro postup do nejbližšího vyššího platového stupně.

(9) Jestliže zaměstnanec dosáhne v průběhu pracovního poměru vyššího vzdělání, než podle kterého mu byla naposledy určena započitatelná praxe, přičte mu zaměstnavatel dobu odpovídající dosaženému vzdělání, kterou mu podle odstavce 7 odečetl.

(10) Platový tarif ve vyšším platovém stupni náleží zaměstnanci od prvého dne kalendářního měsíce, ve kterém dosáhl započitatelné praxe stanovené pro jednotlivé platové stupně v přílohách č. 1 až 5 k tomuto nařízení.

 

§5

Platový tarif

(1) Zaměstnanci přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 1 k tomuto nařízení stanovený pro platovou třídu a platový stupeň, do kterých je zařazen, nestanoví-li se dále jinak.

(2) Zaměstnanci, který je

a) uveden v §303 odst. 1 zákoníku práce,

b) úředníkem územního samosprávného celku podle §2 odst. 4 zákona o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,

c) zaměstnancem státu v Akademii věd České republiky,

d) zaměstnancem státu v Grantové agentuře České republiky,

e) zaměstnancem státu v Technologické agentuře České republiky,

přísluší platový tarif podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

(3) Zaměstnanci, který je

a) zdravotnickým pracovníkem poskytujícím zdravotní služby podle §2 odst. 2 a 3 zákona o zdravotních službách,

b) pracovníkem v sociálních službách nebo sociálním pracovníkem v zařízení sociálních služeb, u poskytovatele sociálních služeb, který vykonává činnost v sociálních službách nebo podle zvláštních právních předpisů při pomoci v hmotné nouzi, v sociálně-právní ochraně dětí, ve škole a školském zařízení, ve věznici, v zařízení pro zajištění cizinců a v azylovém zařízení, nebo sociálním pracovníkem u poskytovatele zdravotních služeb,

přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 3 k tomuto nařízení, pokud zaměstnanci, který je pracovníkem v sociálních službách nebo sociálním pracovníkem, nepřísluší platový tarif podle odstavce 2, nebo zaměstnanci, který je zdravotnickým pracovníkem, nepřísluší platový tarif podle odstavce 4.

(4) Zaměstnanci, který je lékařem nebo zubním lékařem poskytujícím zdravotní služby podle §2 odst. 2 a 3 zákona o zdravotních službách u poskytovatele zdravotních služeb, přísluší platový tarif podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 4 k tomuto nařízení.

(5) Zaměstnanci, který je pedagogickým pracovníkem podle §2 zákona o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 5 k tomuto nařízení.

 

§6

Zvláštní způsob určení platového tarifu

(1) Zaměstnavatel může určit platový tarif v rámci rozpětí platových tarifů stanovených pro nejnižší až nejvyšší platový stupeň příslušné platové třídy zaměstnanci zařazenému do

a) první až páté platové třídy, nebo

b) šesté a vyšší platové třídy, který vykonává umělecké, uměleckotechnické, uměleckopedagogické práce, činnost sportovce nebo trenéra, nebo práci výkonného letce,

pokud okruh zaměstnanců, jichž se tento způsob určení platového tarifu týká, a pravidla pro určení platového tarifu v rámci rozpětí nejnižšího až nejvyššího platového stupně příslušné platové třídy sjedná v kolektivní smlouvě nebo stanoví vnitřním předpisem.

(2) Zaměstnavatel, který je poskytovatelem zdravotních služeb podle §2 odst. 1 zákona o zdravotních službách, může s předchozím souhlasem zřizovatele sjednat v kolektivní smlouvě nebo stanovit vnitřním předpisem způsob určení platového tarifu zaměstnancům v rámci rozpětí platových tarifů stanovených pro nejnižší až nejvyšší platový stupeň v příslušné platové třídě. Výše takto určeného platového tarifu musí být určena nejméně ve výši odpovídající platovému tarifu, který by zaměstnanci příslušel při zařazení do platového stupně podle §4.

 

§7

Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí

(1) Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí určí zaměstnanci zaměstnavatel podle míry rizika, intenzity a doby působení ztěžujících vlivů.

(2) Výše příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí činí 400 až 1 800 Kč měsíčně.

 

§8

Zvláštní příplatek

(1) Zvláštní příplatek určí zaměstnanci zaměstnavatel v rámci rozpětí příplatku stanoveného pro příslušnou skupinu prací. Rozdělení prací podle míry ztěžujících vlivů pracovních podmínek do skupin stanoví příloha č. 6 k tomuto nařízení.

(2) Výše zvláštního příplatku činí měsíčně ve skupině

a) I. 400 až 1 300 Kč,

b) II. 600 až 2 500 Kč,

c) III. 1 000 až 5 000 Kč,

d) IV. 1 500 až 7 500 Kč,

e) V. 2 000 až 10 000 Kč.

(3) Zaměstnanci přísluší pouze jeden zvláštní příplatek ve skupinách I. až V., s výjimkou zvláštního příplatku za práce uvedené ve skupině I. bodu 1 nebo ve skupině III. bodu 9 přílohy č. 6 k tomuto nařízení. Zaměstnanci, kterému přísluší zvláštní příplatek za práce uvedené ve skupině III. bodu 9 přílohy č. 6 k tomuto nařízení, nepřísluší zvláštní příplatek za práce uvedené ve skupině I. bodu 1 přílohy č. 6 k tomuto nařízení. Výši zvláštního příplatku určí zaměstnanci zaměstnavatel v rámci rozpětí, které je při splnění stanovených podmínek pro zaměstnance nejvýhodnější. Právo na zvláštní příplatek za práce uvedené ve skupině I. bodu 1 nebo ve skupině III. bodu 9 přílohy č. 6 k tomuto nařízení a jeho výše se posoudí samostatně.

 

§9

Zmírnění následků křivd

(1) Ke zmírnění následků křivd vzniklých pracovněprávními úkony učiněnými v období od 25. února 1948 do 1. ledna 1990 může zaměstnavatel do započitatelné praxe zahrnout odchylně od §4 odst. 3 v plném rozsahu i dobu jiné praxe, pokud zaměstnanec nemohl vykonávat praxi v oboru požadované práce z důvodu neplatného pracovněprávního úkonu podle §21 zákona o mimosoudních rehabilitacích.

(2) Ke zmírnění následků rozhodnutí, jimiž byli žáci a studenti v důsledku politické perzekuce v období od 25. února 1948 do 1. ledna 1990 vyloučeni ze studia na školách poskytujících střední nebo vyšší vzdělání a na vysokých školách, může zaměstnavatel do započitatelné praxe zahrnout odchylně od §4 odst. 3 v plném rozsahu i dobu jiné praxe, pokud zaměstnanec na základě studijní rehabilitace podle §18 odst. 3 zákona o mimosoudních rehabilitacích příslušné studium řádně ukončil.

 

§10

Přechodná ustanovení

(1) Zařazení do platové třídy a platového stupně se u zaměstnance uvedeného v čl. II odst. 2 nařízení vlády č. 224/2014 Sb. ke dni účinnosti tohoto nařízení nemění, nejde-li o případ, kdy ke dni nabytí účinnosti tohoto nařízení zaměstnanci vznikne právo na platový tarif ve vyšším platovém stupni.

(2) Jestliže byl zaměstnanec výjimečně zařazen do platové třídy, pro kterou nesplňuje potřebné vzdělání, na základě §3 odst. 4 písm. a) nařízení vlády č. 564/2006 Sb., posuzuje se doba pro výjimečné zařazení tohoto zaměstnance podle nařízení vlády č. 564/2006 Sb.

 

§11

Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1. Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

2. Nařízení vlády č. 74/2009 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

3. Nařízení vlády č. 130/2009 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 74/2009 Sb.

4. Nařízení vlády č. 201/2009 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.

5. Nařízení vlády č. 381/2010 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.

6. Nařízení vlády č. 44/2011 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.

7. Nařízení vlády č. 448/2011 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.

8. Nařízení vlády č. 224/2014 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.

9. Nařízení vlády č. 303/2014 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.

10. Nařízení vlády č. 278/2015 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.

11. Nařízení vlády č. 273/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.

12. Nařízení vlády č. 316/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.

13. Nařízení vlády č. 168/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.

14. Nařízení vlády č. 340/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.

 

§12

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018.

Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

Ministryně práce a sociálních věcí:

Mgr. Marksová v. r.

 

Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb.

Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v §5 odst. 1 (v Kč měsíčně)

Platový stupeň

Počet let
započitatelné praxe

Platová třída

1

2

3

4

5

6

7

8

1

do 1 roku

8 760

9 510

10 310

11 160

12 100

13 140

14 240

15 450

2

do 2 let

9 070

9 850

10 690

11 590

12 560

13 620

14 790

16 020

3

do 4 let

9 430

10 230

11 090

12 030

13 050

14 130

15 340

16 650

4

do 6 let

9 780

10 610

11 530

12 490

13 550

14 680

15 920

17 260

5

do 9 let

10 150

11 020

11 950

12 940

14 060

15 220

16 520

17 930

6

do 12 let

10 550

11 420

12 410

13 460

14 590

15 820

17 150

18 610

7

do 15 let

10 940

11 880

12 890

13 960

15 150

16 410

17 790

19 300

8

do 19 let

11 360

12 340

13 360

14 480

15 710

17 020

18 470

20 020

9

do 23 let

11 800

12 800

13 880

15 050

16 330

17 670

19 180

20 780

10

do 27 let

12 230

13 280

14 390

15 600

16 930

18 340

19 910

21 580

11

do 32 let

12 700

13 790

14 940

16 190

17 580

19 030

20 670

22 390

12

nad 32 let

13 180

14 330

15 540

16 800

18 240

19 730

21 470

23 230

 

Platový stupeň

Počet let
započitatelné praxe

Platová třída

9

10

11

12

13

14

15

16

1

do 1 roku

16 760

18 200

19 730

21 400

23 190

25 160

27 330

29 630

2

do 2 let

17 410

18 870

20 490

22 210

24 070

26 120

28 360

30 740

3

do 4 let

18 060

19 600

21 260

23 050

25 000

27 100

29 440

31 900

4

do 6 let

18 750

20 330

22 060

23 920

25 930

28 130

30 550

33 100

5

do 9 let

19 450

21 120

22 870

24 800

26 910

29 190

31 680

34 360

6

do 12 let

20 190

21 930

23 760

25 760

27 920

30 300

32 890

35 660

7

do 15 let

20 960

22 740

24 660

26 720

28 980

31 430

34 130

36 990

8

do 19 let

21 740

23 590

25 580

27 740

30 080

32 630

35 410

38 380

9

do 23 let

22 570

24 500

26 560

28 770

31 200

33 850

36 760

39 840

10

do 27 let

23 420

25 410

27 560

29 860

32 390

35 130

38 120

41 330

11

do 32 let

24 290

26 370

28 600

31 000

33 600

36 460

39 570

42 890

12

nad 32 let

25 230

27 380

29 680

32 170

34 870

37 820

41 070

44 510

 

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb.

Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v §5 odst. 2 (v Kč měsíčně)

Platový stupeň

Počet let
započitatelné praxe

Platová třída

1

2

3

4

5

6

7

8

1

do 1 roku

9 070

9 850

10 670

11 570

12 530

13 590

14 740

16 000

2

do 2 let

9 400

10 210

11 070

12 010

13 040

14 120

15 290

16 610

3

do 4 let

9 750

10 610

11 490

12 460

13 520

14 650

15 880

17 240

4

do 6 let

10 110

11 000

11 940

12 930

14 040

15 210

16 480

17 900

5

do 9 let

10 520

11 420

12 390

13 420

14 570

15 790

17 110

18 580

6

do 12 let

10 930

11 850

12 840

13 920

15 120

16 370

17 760

19 300

7

do 15 let

11 330

12 320

13 340

14 460

15 680

17 000

18 410

20 010

8

do 19 let

11 760

12 780

13 850

15 000

16 280

17 630

19 100

20 770

9

do 23 let

12 200

13 250

14 380

15 570

16 900

18 300

19 830

21 550

10

do 27 let

12 690

13 780

14 920

16 160

17 550

19 000

20 560

22 380

11

do 32 let

13 150

14 270

15 490

16 770

18 220

19 720

21 370

23 240

12

nad 32 let

13 660

14 820

16 080

17 400

18 920

20 460

22 170

24 120

 

Platový stupeň

Počet let
započitatelné praxe

Platová třída

9

10

11

12

13

14

15

16

1

do 1 roku

17 360

18 810

20 450

22 160

24 020

26 070

28 290

30 710

2

do 2 let

18 000

19 530

21 210

22 980

24 940

27 040

29 360

31 860

3

do 4 let

18 690

20 280

22 050

23 860

25 880

28 080

30 470

33 050

4

do 6 let

19 400

21 050

22 860

24 740

26 840

29 130

31 620

34 300

5

do 9 let

20 130

21 840

23 720

25 690

27 860

30 220

32 810

35 590

6

do 12 let

20 880

22 650

24 620

26 660

28 910

31 350

34 040

36 920

7

do 15 let

21 700

23 520

25 560

27 670

30 000

32 550

35 330

38 310

8

do 19 let

22 510

24 400

26 510

28 730

31 130

33 770

36 680

39 760

9

do 23 let

23 350

25 330

27 500

29 800

32 300

35 060

38 060

41 250

10

do 27 let

24 240

26 270

28 540

30 930

33 530

36 380

39 510

42 790

11

do 32 let

25 160

27 280

29 620

32 090

34 790

37 760

40 990

44 430

12

nad 32 let

26 110

28 320

30 750

33 300

36 110

39 180

42 520

46 110

 

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb.

Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v §5 odst. 3 (v Kč měsíčně)

Platový stupeň

Počet let
započitatelné praxe

Platová třída

2

3

4

5

6

7

8

1

do 1 roku

11 140

12 080

13 090

14 210

15 390

16 690

18 120

2

do 2 let

11 580

12 530

13 600

14 770

15 980

17 330

18 800

3

do 4 let

12 020

13 010

14 110

15 320

16 580

17 980

19 530

4

do 6 let

12 460

13 520

14 630

15 900

17 220

18 670

20 270

5

do 9 let

12 930

14 030

15 200

16 490

17 870

19 390

21 040

6

do 12 let

13 410

14 560

15 760

17 130

18 540

20 110

21 840

7

do 15 let

13 950

15 110

16 380

17 760

19 240

20 850

22 680

8

do 19 let

14 470

15 680

16 980

18 450

19 960

21 630

23 530

9

do 23 let

15 000

16 270

17 630

19 140

20 730

22 460

24 400

10

do 27 let

15 590

16 900

18 300

19 880

21 510

23 290

25 340

11

do 32 let

16 160

17 530

18 990

20 640

22 320

24 190

26 310

12

nad 32 let

16 780

18 210

19 690

21 420

23 170

25 100

27 310

 

Platový stupeň

Počet let
započitatelné praxe

Platová třída

9

10

11

12

13

14

15

1

do 1 roku

19 660

21 300

23 160

25 080

27 190

29 520

32 030

2

do 2 let

20 400

22 100

24 020

26 020

28 240

30 620

33 250

3

do 4 let

21 170

22 960

24 960

27 030

29 310

31 790

34 510

4

do 6 let

21 970

23 830

25 880

28 020

30 400

32 980

35 800

5

do 9 let

22 800

24 730

26 860

29 090

31 550

34 230

37 150

6

do 12 let

23 640

25 650

27 880

30 190

32 730

35 500

38 550

7

do 15 let

24 560

26 620

28 920

31 330

33 970

36 880

40 000

8

do 19 let

25 490

27 630

30 030

32 510

35 260

38 240

41 530

9

do 23 let

26 430

28 670

31 150

33 740

36 570

39 690

43 100

10

do 27 let

27 440

29 760

32 330

35 020

37 970

41 200

44 720

11

do 32 let

28 490

30 890

33 520

36 340

39 380

42 760

46 400

12

nad 32 let

29 560

32 070

34 810

37 710

40 880

44 370

48 140

 

Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb.

Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v §5 odst. 4 (v Kč měsíčně)

Platový stupeň

Počet let započitatelné praxe

Platová třída

11

12

13

14

15

16

1

do 1 roku

29 830

31 750

35 880

40 200

42 700

45 430

2

do 2 let

30 680

32 700

36 910

41 300

43 920

46 740

3

do 4 let

31 630

33 700

37 980

42 460

45 180

48 100

4

do 6 let

32 550

34 690

39 070

43 650

46 470

49 520

5

do 9 let

33 520

35 750

40 220

44 900

47 830

50 970

6

do 12 let

34 540

36 850

41 410

46 170

49 220

52 470

7

do 15 let

35 610

38 000

42 640

47 550

50 670

54 050

8

do 19 let

36 700

39 190

43 920

48 920

52 200

55 700

9

do 23 let

37 810

40 410

45 240

50 370

53 770

57 380

10

do 27 let

39 000

41 680

46 630

51 870

55 390

59 130

11

do 32 let

40 210

43 010

48 070

53 430

57 070

60 970

12

nad 32 let

41 490

44 380

49 550

55 040

58 810

62 870

 

Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb.

Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v §5 odst. 5 (v Kč měsíčně)

Platový stupeň

Počet let započitatelné praxe

Platová třída

4

5

6

7

8

1

do 2 let

12 310

13 360

14 450

15 660

19 850

2

do 6 let

12 770

13 840

15 050

16 300

20 420

3

do 12 let

13 570

14 760

16 010

17 440

20 960

4

do 19 let

14 510

15 760

17 120

18 530

21 920

5

do 27 let

15 430

16 790

18 230

19 830

22 900

6

do 32 let

16 750

18 210

19 740

21 450

24 520

7

nad 32 let

17 220

18 700

20 290

22 050

25 220

 

Platový stupeň

Počet let započitatelné praxe

Platová třída

9

10

11

12

13

14

1

do 2 let

24 810

25 020

25 470

26 020

26 650

27 640

2

do 6 let

25 030

25 250

25 910

26 570

27 460

28 940

3

do 12 let

25 320

25 640

26 250

27 630

28 610

30 500

4

do 19 let

25 850

26 430

27 230

28 790

30 710

33 030

5

do 27 let

26 650

27 270

28 380

30 580

33 070

36 290

6

do 32 let

28 010

28 780

29 950

33 140

35 800

39 220

7

nad 32 let

28 650

29 400

30 760

33 930

36 700

40 160

 

Příloha č. 6 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb.

Skupiny prací podle míry ztěžujících vlivů pracovních podmínek

I. skupina - Práce se zvýšenou mírou neuropsychické zátěže nebo jiným možným rizikem ohrožení zdraví nebo života

1. Práce vykonávané střídavě v různých směnách v rámci dvousměnného, třísměnného nebo nepřetržitého provozního režimu.

2. Přímá pedagogická činnost spojená s

2.1. výkonem práce třídního učitele, vedoucího oddělení na konzervatoři nebo základní umělecké škole nebo vedoucího studijní skupiny na vyšší odborné škole,

2.2. dohledem nad žáky nebo studenty, u kterých hrozí zvýšené riziko úrazu z důvodu používání strojů, nástrojů nebo přístrojů v rámci praktického vyučování nebo praktické přípravy.

3. Práce vyžadující individuální přístup k jednotlivým osobám, popřípadě rozhodování při volbě z více variantních řešení, spočívající v soustavném přímém osobním styku s občany v krizových sociálních situacích, při nichž dochází k ohrožení života, zdraví, základních životních potřeb (výživy, ošacení, ubytování), popřípadě vývoje nezletilých dětí.

4. Práce spojené s ochranou a zajišťováním veřejných zájmů a vykonávané mimo sídlo zaměstnavatele, jeho organizačních útvarů, s výjimkou těchto prací vykonávaných u právnických osob, jejichž zakladatelem nebo zřizovatelem je zaměstnavatel, nebo které podle zvláštního právního předpisu odborně řídí, spočívající

4.1. v soustavné revizní, kontrolní a vyhledávací činnosti,

4.2. v provádění státního zdravotního dozoru v rámci hygienické služby.

5. Práce spočívající v revizní, kontrolní a vyhledávací činnosti v souvislosti s ověřováním správnosti údajů u plátců daní a poplatků, pojistného na sociální a zdravotní pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

6. Práce spočívající ve fotogrammetrickém vyhodnocování a překreslování map.

7. Práce vykonávané zaměstnanci státu v ústředních správních úřadech, kterým jsou zvláštním právním předpisem svěřeny úkoly spojené s obranou a bezpečností státu nebo zaměstnanci v ozbrojených silách a bezpečnostních sborech, pokud se podílejí na plnění těchto úkolů, jde-li o práce spočívající v trvalé průběžné přípravě na plnění úkolů spojených s přechodem státu z mírového stavu do stavu ohrožení, nebo se zajišťováním krizového řízení.

  

II. skupina - Práce se značnou mírou neuropsychické zátěže nebo jiným možným rizikem ohrožení zdraví nebo života

1. Přímá pedagogická činnost, práce třídního učitele, diagnostická činnost nebo sociální práce s dětmi, žáky nebo studenty se speciálními vzdělávacími potřebami

1.1. ve školách, třídách, odděleních nebo studijních skupinách samostatně zřízených pro tyto děti, žáky nebo studenty, a ve školách při zdravotnických zařízeních,

1.2. ve výchovných skupinách školských zařízení samostatně zřízených pro tyto děti, žáky nebo studenty, ve třídách nebo ve výchovných skupinách školských zařízení samostatně zřízených pro tyto děti, žáky a studenty,

1.3. ve speciálně pedagogickém centru nebo ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a pro preventivně výchovnou péči,

1.4. v zařízeních sociálních služeb pro osoby pro osoby s mentálním nebo tělesným postižením.

2. Přímá pedagogická činnost spojená s výkonem práce třídního učitele vykonávaná ve třídách se žáky různých postupných ročníků v rámci jedné třídy v základních školách, které nemají zřízeny všechny ročníky.

3. Soustavné poskytování zdravotních služeb na

3.1. operačních a porodních sálech,

3.2. anesteziologickoresuscitačních odděleních a odděleních urgentního příjmu,

3.3. jednotkách intenzivní péče,

3.4. onkologických odděleních.

4. Soustavné poskytování přímé zdravotní nebo přímé obslužné péče osobám u poskytovatele zdravotních služeb a v zařízeních sociálních služeb

4.1. v psychiatrických a gerontologických odděleních lůžkových zařízení,

4.2. v samostatných ošetřovatelských odděleních pro osoby upoutané na lůžko nebo vyžadující jinou náročnou ošetřovatelskou péči, případně v samostatných ošetřovatelských odděleních pro ošetřování osob s demencí,

4.3. s tělesným nebo mentálním postižením.

5. Práce, při nichž zaměstnanec přichází do styku se zadrženými, obviněnými, obžalovanými nebo odsouzenými osobami v rámci trestního řízení.

6. Práce spočívající v plnění zvláštních úkolů pro přípravu a zajišťování obrany a bezpečnosti státu, vykonávané zaměstnanci státu v ústředních správních úřadech, kterým jsou zvláštním právním předpisem svěřeny úkoly spojené s obranou a bezpečností státu nebo zaměstnanci v ozbrojených silách a bezpečnostních sborech.

7. Vyřizování žádostí o povolení k trvalému pobytu nebo o poskytnutí mezinárodní ochrany spojené s přímým každodenním osobním stykem s cizinci.

8. Soustavný výkon kontroly a dozoru na pozemních komunikacích nebo státního odborného dozoru v silniční dopravě při nepřerušeném silničním provozu.

9. Práce, při nichž zaměstnanec přichází do styku s cizinci umístěnými v zařízeních pro zajištění cizinců nebo se žadateli o udělení mezinárodní ochrany ubytovanými v azylových zařízeních.

 

III. skupina - Práce se značnou mírou neuropsychické zátěže a práce se zvýšeným rizikem ohrožení života nebo zdraví

1. Poskytování neodkladné zdravotní péče členy výjezdové skupiny zdravotnické záchranné služby.

2. Geodetické práce spojené s tvorbou map, vykonávané převážně v podzemí.

3. Výkon prací spočívajících výhradně v provádění úkonů v rámci výkonu rozhodnutí soudu.

4. Práce spojené s ochranou života a zdraví občanů a majetku před požáry, provádění požárních zásahů a poskytování pomoci při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech.

5. Práce vykonávané zaměstnanci státu v ozbrojených silách a bezpečnostních sborech, jestliže

5.1. spočívají v manipulaci s výbušninami,

5.2. jsou trvale vykonávané v podzemí,

5.3. jsou vykonávané pozemním leteckým personálem.

6. Práce spojené s ochranou zájmů státu nebo s ochranou a zajišťováním veřejných zájmů, pokud při nich může dojít k ohrožení života, zdraví nebo jiným závažným rizikům

6.1. spočívající v rozhodování v daňovém nebo jiném správním řízení v působnosti orgánu Celní správy České republiky,

6.2. vykonávané zaměstnanci státu v orgánu Celní správy České republiky, spočívající v soustavném výkonu kontrolní, revizní, vyhledávací, zajišťovací a exekuční činnosti.

7. Údržba (běžná, souvislá, zimní) a opravy pozemních komunikací při nepřerušeném silničním provozu.

8. Práce, při nichž zaměstnanec provádí fyzickou kontrolu odsouzených v rámci výkonu alternativních trestů a opatření včetně trestu domácího vězení nebo soudem uložených omezení a povinností.

9. Soustavné poskytování zdravotních služeb zdravotnickými pracovníky vykonávajícími nelékařské zdravotnické povolání bez odborného dohledu střídavě v různých směnách v rámci třísměnného nebo nepřetržitého provozního režimu u poskytovatelů zdravotních služeb lůžkové péče nebo v pobytových zařízeních sociálních služeb.

 

IV. skupina - Práce s nejvyšší mírou neuropsychické zátěže a práce s vysokým rizikem ohrožení života nebo zdraví

1. Práce spojené s ochranou zájmů státu nebo s ochranou a zajišťováním veřejných zájmů, pokud při nich může dojít k ohrožení života, zdraví nebo jiným závažným rizikům vykonávané zaměstnanci státu v Národním bezpečnostním úřadu a v Národním úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost při plnění úkolů spojených s ochranou bezpečnostních zájmů státu.

2. Práce vykonávané zaměstnanci státu v ozbrojených silách a bezpečnostních sborech, spočívající v

2.1. řízení letového provozu,

2.2. činnosti potápěče, výsadkáře, instruktora speciální tělesné přípravy nebo vojenského záchranáře,

2.3. zabezpečování výkonu vazby, výkonu trestu odnětí svobody a výkonu zabezpečovací detence, bezpečnosti vazebních věznic, věznic a ústavů zabezpečovací detence, a ve zdravotní péči o obviněné a odsouzené osoby a o osoby ve výkonu zabezpečovací detence.

3. Práce vykonávané strážníky obecní policie spojené s ochranou a zajišťováním veřejného pořádku, pokud při nich může dojít k ohrožení života, zdraví nebo jiným závažným rizikům při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku.

 

V. skupina - Práce s mimořádným rizikem ohrožení života nebo zdraví

1. Práce výkonného letce.

2. Práce soustavně vykonávané zaměstnanci státu v oblastech se zvýšeným rizikem vzniku válečných konfliktů nebo s jinými riziky, pokud při nich může dojít k ohrožení života, zdraví nebo jinému závažnému ohrožení.

 

Informace

Právní předpis č. 341/2017 Sb. nabyl účinnosti dnem 1.1.2018.

Jídelny.cz, s.r.o.  |  Farského 638/14  |  326 00 Plzeň - Východní předměstí  |  Česká republika
Telefon: +420 731 331 095  |  E-mail: info@jidelny.cz
Zobrazit plnou verzi