Pro správné fungování tohoto webu využíváme soubory cookies. Budete-li pokračovat v jeho prohlížení, souhlasíte s používáním souborů cookies.Pokračovat Více informací    
Jídelny.cz
Informační portál hromadného stravování

Nařízení vlády č. 74/2017 Sb., o poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka...

30.6.2021

74

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 8. března 2017

o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol a o změně některých souvisejících nařízení vlády.

Vláda nařizuje podle §2b odst. 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 441/2005 Sb. a zákona č. 291/2009 Sb., a podle §1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 441/2005 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:

 

ČÁST PRVNÍ

Stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol

§1

Předmět úpravy

Toto nařízení upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie podmínky poskytování podpory na

a) dodávky ovoce, zeleniny a výrobků z ovoce a zeleniny žákům základních škol, včetně přípravných tříd základních škol nebo přípravného stupně základních škol speciálních (dále jen "projekt Ovoce a zelenina do škol"),

b) dodávky mléka a mléčných výrobků žákům základních škol, včetně přípravných tříd základních škol nebo přípravného stupně základních škol speciálních (dále jen "projekt Mléko do škol") a

c) doprovodná vzdělávací opatření,

(dále jen "školní projekt").

 

§2

Předmět podpory

(1) Podpora podle §1 se poskytuje na tyto produkty:

a) čerstvé ovoce a zeleninu, balené čerstvé ovoce a zeleninu nebo porcované čerstvé ovoce a zeleninu, které jsou uvedeny v částech IX a XI přílohy I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, v platném znění,

b) balené ovocné protlaky a směsi ovocno-zeleninových protlaků s obsahem ovocné složky minimálně 50 % (dále jen "ovocné protlaky") a balené ovocné a zeleninové šťávy, které jsou uvedeny v části X přílohy I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, v platném znění, pokud neobsahují konzervanty,

c) konzumní mléko a jeho varianty se sníženým obsahem laktózy,

d) neochucené mléčné výrobky uvedené v čl. 23 odst. 4 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, v platném znění, které mohou obsahovat přidané látky podle čl. 23 odst. 6 druhého pododstavce nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, v platném znění, a to v souladu s limity pro sůl a tuky uvedenými ve vyhlášce č. 282/2016 Sb., o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních, přičemž množství přidaného cukru se rovná nule, a

e) ochucené mléčné výrobky uvedené v příloze V nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, v platném znění, které mohou obsahovat přidané látky podle čl. 23 odst. 6 druhého pododstavce nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, v platném znění, a to v souladu s limity pro sůl, tuky a cukry uvedenými ve vyhlášce č. 282/2016 Sb.

(2) Podpora se kromě produktů uvedených v odstavci 1 poskytuje v rozsahu stanoveném přímo použitelným předpisem Evropské unie na tato doprovodná vzdělávací opatření:

a) ochutnávky ovoce a zeleniny, výrobků z ovoce a zeleniny a ochutnávky mléka a mléčných výrobků,

b) exkurze do zemědělských a zahradnických podniků, farem a podniků zaměřených na produkci, distribuci, zpracování nebo prodej ovoce, zeleniny nebo mléka,

c) vzdělávací akce a tištěné vzdělávací materiály o produktech dodávaných v rámci školního projektu, o zdravých stravovacích návycích a o ochraně životního prostředí týkající se produkce, distribuce a spotřeby ovoce a zeleniny nebo mléka a mléčných výrobků, s výjimkou založení a provozu internetových prezentací,

d) pořádání školních soutěží propagujících spotřebu ovoce, zeleniny nebo mléka,

e) podpora vybavení školních pozemků, zejména pořízení nářadí, kompostérů nebo sazenic, které souvisí s činností žáků na školním pozemku, a podpora drobných zahradnických činností nebo

f) příležitostné dodávky jiných zemědělských produktů, jako je med, suché skořápkové plody včetně kokosových, sušené ovoce a zelenina, prováděné pouze při doprovodných vzdělávacích opatřeních podle písmene a).

(3) Při provádění doprovodných vzdělávacích opatření podle odstavce 2 písm. a) až d) mohou být využity tištěné vzdělávací materiály s informacemi o produktech; jejich využití pro jiné účely není přípustné.

(4) Produkty uvedené v odstavci 1 písm. a) až d) jsou v rámci školního projektu dodávány bezplatně. Doprovodná vzdělávací opatření podle odstavce 2 jsou v rámci školního projektu prováděna také bezplatně.

(5) Ochucený mléčný výrobek podle odstavce 1 písm. e) musí být prodáván žákům škol v souladu s cenovou regulací uplatněnou podle zákona o cenách.

 

§3

Vnitrostátní podpora

Česká republika přispívá na školní projekt k uskutečnění podpory podle §2 vnitrostátní podporou podle čl. 23a odst. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, v platném znění, z rozpočtové kapitoly Ministerstva zemědělství prostřednictvím rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu (dále jen "Fond").

 

§4

Převod finančních prostředků mezi projekty

Ministerstvo zemědělství může stanovit množství finančních prostředků, které se převede mezi projekty Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol, a to až do výše 20 % přidělených předběžných přídělů u jednotlivých projektů podle čl. 23a odst. 4 písm. a) nebo b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, v platném znění.

 

§5

Podpora na dodávky produktů

(1) Výše podpory, kterou lze poskytnout na

a) 1 kus ovoce nebo zeleniny o minimální hmotnosti 100 g,

b) odpovídající počet kusů ovoce nebo zeleniny o celkové minimální hmotnosti 100 g,

c) balení ovocného protlaku nebo balení porcovaného čerstvého ovoce nebo zeleniny o minimální hmotnosti 100 g,

d) balení ovocné nebo zeleninové šťávy o minimálním objemu 200 ml,

e) balení konzumního mléka o minimálním objemu 200 ml,

f) balení mléčného výrobku na bázi kysaného mléka o minimálním objemu 200 ml,

g) balení jogurtu o minimální hmotnosti 150 g,

h) balení zakysaného mléčného výrobku s obsahem bílkovin vyšším než 5,6 % o minimální hmotnosti 140 g,

i) balení tvarohu nebo čerstvého sýra o minimální hmotnosti 80 g nebo

j) balení ostatních sýrů o hmotnosti minimálně 100 g,

(dále jen "porce"), nesmí přesáhnout částky uvedené v přílohách č. 1 až 3 k tomuto nařízení, a to v rozlišení podle kapacity počtu žáků ve škole k 1. září příslušného školního roku.

(2) Žadatel je povinen zařadit do dodávek čerstvé ovoce a zeleninu nebo konzumní mléko.

(3) Podíl porcí balených ovocných a zeleninových šťáv a ovocných protlaků může činit nejvýše 25 % celkového počtu porcí produktů uvedených v §2 odst. 1 písm. a) a b) dodávaných do každé základní školy, s níž má žadatel uzavřenou smlouvu o dodávání produktů, v průběhu příslušného školního roku.

(4) Podíl porcí produktů ovoce a zeleniny uvedených v §2 odst. 1 písm. a) a b) pocházejících ze zemí mimo Evropskou unii může činit nejvýše 10 % celkového počtu porcí těchto produktů dodávaných do základních škol, s nimiž má žadatel uzavřené smlouvy o dodávání produktů, v průběhu příslušného školního roku.

(5) Každé balení produktu uvedeného v §2 odst. 1 musí být označeno nápisem "Školní projekt".

 

§6

Žádost o schválení žadatele o podporu

(1) Žádost o schválení žadatele o podporu (dále jen "žádost o schválení") může podat osoba, která

a) produkty přímo dodává podle čl. 5 odst. 2 písm. c) nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/40, nebo

b) řídí dodávky produktů podle čl. 5 odst. 2 písm. e) nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/40,

(dále jen "žadatel").

(2) Žádost o schválení doručí žadatel Fondu na jím vydaném formuláři do 31. března kalendářního roku, jestliže žadatel hodlá zahájit dodávky produktů od počátku školního roku začínajícího v tomto kalendářním roce.

(3) Součástí žádosti o schválení je kromě závazků uvedených v přímo použitelném předpise Evropské unie také závazek žadatele, že produkty dodá podle oznámení Fondu o minimálním počtu dodávek produktů za měsíc příslušného školního roku do každé školy, s níž bude mít uzavřenou smlouvu o dodávání produktů, v průběhu celého školního roku. Dodávkou produktů se rozumí závoz, během kterého žadatel zajistí dodání maximálně 2 porcí najednou v rámci projektu Ovoce a zelenina do škol nebo projektu Mléko do škol na žáka do každé školy, s níž má uzavřenou smlouvu o dodávání produktů na probíhající školní rok.

(4) Žadatel podle odstavce 1 písm. a) připojí k žádosti o schválení doklad prokazující, že je producentem ovoce, zeleniny nebo výrobcem mléčných výrobků. V případě, že nebude v rámci školního projektu dodávat pouze vlastní produkci nebo vlastní výrobky, připojí k žádosti i doklady podle odstavce 5.

(5) Žadatel podle odstavce 1 písm. b) připojí k žádosti o schválení smlouvu uzavřenou alespoň s jedním distributorem o dodávání produktů do škol nebo její úředně ověřenou kopii a doklad o zřízení bankovního účtu určeného k financování této podpory nebo jeho úředně ověřenou kopii.

(6) Součástí žádosti o schválení je uvedení jmenného seznamu produktů uvedených v §2 odst. 1 písm. b) až e), které hodlá žadatel dodávat do škol. U každého takového produktu žadatel uvede

a) označení výrobce, a to jméno, popřípadě jména a příjmení, popřípadě obchodní firmu, a místo trvalého pobytu nebo název, popřípadě obchodní firmu, a adresu sídla,

b) charakteristiku produktu zahrnující

1. označení produktu,

2. základní použité suroviny a

3. základní pomocné přísady včetně případné ochucující složky, u které bude uveden podíl přidaného cukru, tuku a soli v procentech,

c) popis balení podporovaného mléčného výrobku včetně charakteristiky použitého obalu,

d) způsob distribuce produktu včetně podmínek skladování a

e) v případě mléka a mléčných výrobků, zda se jedná o místní nebo regionální produkt, dodávku uskutečňovanou prostřednictvím krátkého dodavatelského řetězce nebo produkt uznaný na základě režimu jakosti podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího režimy jakosti zemědělských produktů a potravin.

(7) Parametry uvedené v odstavci 6 písm. b) bodech 2 a 3 musí být v případě mléčných výrobků doloženy platným protokolem vydaným akreditovanou laboratoří. V případě mikrobiologického vyšetření je nezbytné postupovat podle nařízení Komise (ES) č. 2073/2005 o mikrobiologických kritériích pro potraviny, v platném znění. Dále žadatel doloží splnění požadavků uvedených v odstavci 6 písm. e).

(8) Fond schválí žadatele, pokud splní podmínky stanovené v odstavcích 1 až 7. Součástí rozhodnutí o schválení žadatele je uvedení produktů, pro jejichž dodávky byl schválen. Fond zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup údaje o žadateli, který byl schválen jako žadatel o podporu (dále jen "schválený žadatel"), a formulář určený pro přihlášení školy schválenému žadateli.

 

§7

Schválený žadatel

(1) Schválený žadatel doručí do 30. září příslušného kalendářního roku Fondu na jím vydaném formuláři informaci o počtu škol, s nimiž má uzavřeny smlouvy o dodávání produktů na probíhající školní rok, a o celkovém počtu žáků v těchto školách, potvrzenou osobou oprávněnou jednat jménem školy. Součástí informace je prohlášení školy, že pro příslušný školní rok odebírá produkty vždy jen od jednoho schváleného žadatele pro projekt Ovoce a zelenina do škol nebo pro projekt Mléko do škol.

(2) Schválený žadatel začne dodávat produkty do škol od prvního dne příslušného školního roku. Způsobilé náklady podle čl. 4 odst. 1 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/40 na dodávky produktů nebo doprovodná vzdělávací opatření na jednoho žáka nesmí překročit limit na jednoho žáka pro příslušný školní rok podle §8.

(3) Schválený žadatel doručí do 31. října příslušného kalendářního roku Fondu plán doprovodných vzdělávacích opatření s vyčíslením finanční náročnosti a nákladovosti jednotlivých doprovodných vzdělávacích opatření pro příslušný školní rok, včetně případného návrhu tištěného vzdělávacího materiálu. Fond do 31. prosince příslušného kalendářního roku oznámí schválenému žadateli, zda jsou jím navrhovaná doprovodná vzdělávací opatření způsobilá k poskytnutí podpory.

(4) Jestliže schválený žadatel hodlá změnit sortiment dodávaných produktů uvedených v §2 odst. 1 písm. b) až e) nebo upravit složení dodávaného produktu uvedeného v §2 odst. 1 písm. b) až e), podá Fondu žádost na jím vydaném formuláři; součástí žádosti musí být údaje podle §6 odst. 6 a 7. V případě žádosti o změnu sortimentu produktů uvedených v §2 odst. 1 písm. e) nebo žádosti o úpravu složení produktu uvedeného v §2 odst. 1 písm. e) musí být žádost podána nejpozději do 31. března kalendářního roku, jestliže schválený žadatel hodlá zahájit dodávky nového nebo upraveného produktu od počátku školního roku začínajícího v tomto kalendářním roce. Lhůta stanovená ve větě druhé se neuplatní, týká-li se žádost o změnu sortimentu dodávaných produktů produktu, který již byl schválen jinému schválenému žadateli.

(5) Jestliže schválený žadatel hodlá ukončit dodávání některého produktu uvedeného v §2 odst. 1 písm. b) až e), oznámí tuto skutečnost neprodleně Fondu.

(6) Fond postoupí informace obdržené podle odstavců 4 a 5 neprodleně Ministerstvu zemědělství.

(7) Pro účely cenové regulace podle §2 odst. 5 Fond sděluje změny podle odstavců 4 a 5 neprodleně po jejich zjištění Ministerstvu financí.

 

§8

Stanovení limitů

(1) Předběžný měsíční limit na produkty na jednoho žáka se do doby stanovení limitu podle odstavce 2 vypočítá jako podíl celkové podpory stanovené pro projekt Ovoce a zelenina do škol a pro projekt Mléko do škol po odečtení souvisejících nákladů včetně nákladů na doprovodná vzdělávací opatření a celkového počtu žáků ve školách v předcházejícím školním roce, vydělený deseti. Fond nejpozději do 1. září příslušného kalendářního roku oznámí každému schválenému žadateli minimální počet dodávek produktů za měsíc příslušného školního roku podle výše přidělených finančních prostředků na příslušný školní rok. Při nedodržení minimálního počtu dodávek produktů za měsíc Fond poměrně sníží finanční prostředky připadající na schváleného žadatele v daném školním roce.

(2) Fond do 31. října příslušného kalendářního roku oznámí každému schválenému žadateli limit na produkty na jednoho žáka pro příslušný školní rok. Při stanovení limitu na produkty Fond vychází z podílu celkové podpory stanovené pro jednotlivé projekty a počtu žáků škol, s nimiž má schválený žadatel uzavřenou smlouvu o dodávání produktů, vyplývajícího z informace podle §7 odst. 1, po odečtení souvisejících nákladů včetně nákladů na doprovodná vzdělávací opatření.

(3) Fond do 1. září příslušného kalendářního roku oznámí každému schválenému žadateli limit na doprovodná vzdělávací opatření na jednoho žáka pro příslušný školní rok. Při stanovení limitu na doprovodná vzdělávací opatření Fond vychází z podílu částky ve výši nejvýše 15 % konečného přídělu podpory stanovené pro Českou republiku pro jednotlivé projekty, ke které se připočte vnitrostátní podpora vyčleněná na doprovodná vzdělávací opatření pro příslušný školní rok, a celkového počtu žáků ve školách v předcházejícím školním roce.

 

§9

Žádost o poskytnutí podpory na produkty

(1) Žádost o poskytnutí podpory na produkty podává schválený žadatel za každý kalendářní měsíc školního roku (dále jen "dodávkové období"), v jehož průběhu přímo dodává nebo řídí dodávky produktů do škol.

(2) Žádost o poskytnutí podpory na produkty doručí schválený žadatel Fondu na jím vydaném formuláři po skončení dodávkového období, ve lhůtě stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie.

(3) Součástí žádosti o poskytnutí podpory na produkty je kromě náležitostí uvedených v přímo použitelném předpise Evropské unie také

a) celkový přehled jednotlivých druhů dodaných produktů za dodávkové období a jejich množství, včetně ceny těchto produktů; uvedené údaje se předkládají v elektronické podobě, a

b) celkový počet žáků, na které je žádáno o poskytnutí podpory na produkty za dodávkové období; uvedené údaje se předkládají v elektronické podobě.

(4) Schválený žadatel podle §6 odst. 1 písm. a) připojí k žádosti o poskytnutí podpory na produkty

a) přehled měsíčních dodávek produktů za každou školu, do které v daném dodávkovém období dodával produkty,

b) oznámení školy o odstoupení od smlouvy o dodávání produktů v případě, že se dotčená škola rozhodla ukončit odběr produktů v průběhu školního roku, a

c) v případě, že nedodá pouze vlastní produkci nebo vlastní výrobky, tak doklady podle odstavce 5 písm. c) až e).

(5) Schválený žadatel podle §6 odst. 1 písm. b) připojí k žádosti o poskytnutí podpory na produkty

a) přehled měsíčních dodávek produktů za každou školu, do které v daném dodávkovém období řídil dodávky produktů,

b) oznámení školy o odstoupení od smlouvy o dodávání produktů v případě, že se dotčená škola rozhodla ukončit odběr produktů v průběhu školního roku,

c) smlouvu o dodávání produktů do škol, nebo její kopii, uzavřenou mezi ním a distributorem, který začal dodávat produkty až v průběhu příslušného školního roku, pokud je žádost o poskytnutí podpory podávána za dodávkové období, ve kterém nový distributor začal dodávat produkty,

d) soupis faktur vystavených distributorem za produkty uvedené v §2 odst. 1 písm. a) až d) a dodané v příslušném dodávkovém období a uhrazených schváleným žadatelem ke dni podání žádosti o poskytnutí podpory, v souladu s limity stanovenými v §8 odst. 1 a 2, a

e) kopii výpisu z bankovního účtu podle §6 odst. 5 prokazující uhrazení faktur podle písmene d).

(6) Schválený žadatel, který přímo dodává nebo řídí dodávky produktů ekologického zemědělství, musí přiložit k žádosti o podporu i kopii rozhodnutí o registraci osoby podnikající v ekologickém zemědělství a kopii osvědčení o původu všech dodávaných produktů ekologického zemědělství, vydaného pověřenou osobou nebo obdobné dokumenty vydané členským státem Evropské unie, pokud je žádost o poskytnutí podpory podávána za dodávkové období, ve kterém schválený žadatel začal dodávat tyto produkty. Schválený žadatel, který přímo dodává nebo řídí dodávky produktů ekologického zemědělství, k žádosti o podporu na další dodávkové období doklady podle věty první nepřikládá, pokud v nich nedošlo ke změně.

(7) Schválenému žadateli podle §6 odst. 1 písm. a) se na produkty uvedené v §2 odst. 1 písm. a) až d), které pocházejí z jeho vlastní produkce, poskytne podpora ve výši částek uvedených v přílohách č. 1 a 2 k tomuto nařízení. Na produkty uvedené v §2 odst. 1 písm. a) až d), které nepocházejí z jeho vlastní produkce, se mu poskytne podpora podle skutečně vynaložených nákladů, maximálně do výše částek uvedených v přílohách č. 1 a 2 k tomuto nařízení.

(8) Schválenému žadateli podle §6 odst. 1 písm. b) se na produkty uvedené v §2 odst. 1 písm. a) až d) poskytne podpora podle skutečně vynaložených nákladů, maximálně do výše částek uvedených v přílohách č. 1 a 2 k tomuto nařízení.

(9) Schválenému žadateli podle §6 odst. 1 písm. a) a b) se na produkty uvedené v §2 odst. 1 písm. e) poskytne podpora ve výši částek uvedených v příloze č. 3 k tomuto nařízení.

 

§10

Žádost o poskytnutí podpory na doprovodná vzdělávací opatření

(1) Schválený žadatel podává Fondu na jím vydaném formuláři ve lhůtě stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie žádost o poskytnutí podpory na doprovodná vzdělávací opatření za uplynulé období kalendářního roku

a) od 1. září do 31. prosince,

b) od 1. ledna do 31. března nebo

c) od 1. dubna do 30. června.

(2) Schválený žadatel připojí k žádosti o poskytnutí podpory na doprovodná vzdělávací opatření

a) potvrzení školy o provedených doprovodných vzdělávacích opatřeních s uvedením počtu žáků této školy, kteří se doprovodných vzdělávacích opatření účastnili,

b) soupis faktur vztahujících se k doprovodným vzdělávacím opatřením provedeným v příslušném období podle odstavce 1 a uhrazených schváleným žadatelem ke dni podání žádosti o poskytnutí podpory v souladu s limitem stanoveným v §8 odst. 3 nebo doklad prokazující výši vynaložených nákladů za doprovodná vzdělávací opatření,

c) kopie výkazu práce a dokladů vztahujících se ke mzdovým nákladům schváleného žadatele souvisejících s provedeným doprovodným vzdělávacím opatřením a

d) kopii výpisu z bankovního účtu podle §6 odst. 5 prokazující uhrazení faktur za doprovodná vzdělávací opatření podle písmene b).

 

§11

Propagace

(1) Fond zajistí tisk plakátu a předá ho schválenému žadateli.

(2) Schválený žadatel zajistí, aby každá škola, se kterou má uzavřenou smlouvu o dodávání produktů, používala plakát Evropské unie "Školní projekt" v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie.

 

§12

Odejmutí schválení

Kromě pozastavení a odejmutí schválení podle čl. 7 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/40 Fond odejme schválení žadateli, který

a) hodlá ukončit dodávání produktů a oznámí tuto skutečnost neprodleně Fondu, nebo

b) neuzavře s žádnou školou smlouvu o dodávání produktů na příslušný školní rok a nepředloží do 30. září příslušného kalendářního roku probíhajícího nebo následujícího po roku schválení informaci podle §7 odst. 1.

 

§13

Přechodná ustanovení

(1) Žádost o schválení žadatele o podporu podle §6 pro školní rok 2017/2018 doručí žadatel Fondu na jím vydaném formuláři do 30. dubna 2017.

(2) Pro školní rok 2017/2018 pro účely cenové regulace podle §2 odst. 5 sděluje Fond změny podle §7 odst. 4 a 5 Ministerstvu financí do 30. června 2017.

 

ČÁST DRUHÁ

Změna nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na ovoce a zeleninu a výrobky z ovoce, zeleniny a banánů dětem ve vzdělávacích zařízeních

§14

V nařízení vlády č. 478/2009 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na ovoce a zeleninu a výrobky z ovoce, zeleniny a banánů dětem ve vzdělávacích zařízeních, ve znění nařízení vlády č. 157/2014 Sb. a nařízení vlády č. 166/2016 Sb., se za §5 vkládá nový §5a, který včetně nadpisu zní:

"§5a

Zvláštní ustanovení

Žádosti podle §3 odst. 2, §4 a §4a odst. 1 nelze Fondu podat pro období počínající školním rokem 2017/2018.".

 

ČÁST TŘETÍ

Změna nařízení vlády, kterým se v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky stanoví bližší podmínky poskytování podpory a národní podpory spotřeby mléka a mléčných výrobků žáky, kteří plní povinnou školní docházku ve školách zařazených do sítě škol

§15

V nařízení vlády č. 205/2004 Sb., kterým se v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky stanoví bližší podmínky poskytování podpory a národní podpory spotřeby mléka a mléčných výrobků žáky, kteří plní povinnou školní docházku ve školách zařazených do sítě škol, ve znění nařízení vlády č. 128/2005 Sb., nařízení vlády č. 371/2005 Sb., nařízení vlády č. 339/2006 Sb., nařízení vlády č. 211/2007 Sb., nařízení vlády č. 319/2008 Sb. a nařízení vlády č. 238/2009 Sb., se za §4 vkládá nový §4a, který včetně nadpisu zní:

"§4a

Zvláštní ustanovení

Žádosti podle §3 odst. 1 a 5 a §4 odst. 1 nelze Fondu podat pro období počínající školním rokem 2017/2018.".

 

ČÁST ČTVRTÁ

Zrušovací ustanovení

§16

Zrušují se:

1. Nařízení vlády č. 478/2009 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na ovoce a zeleninu a výrobky z ovoce, zeleniny a banánů dětem ve vzdělávacích zařízeních.

2. Nařízení vlády č. 157/2014 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 478/2009 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na ovoce a zeleninu a výrobky z ovoce, zeleniny a banánů dětem ve vzdělávacích zařízeních.

3. Nařízení vlády č. 166/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 478/2009 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na ovoce a zeleninu a výrobky z ovoce, zeleniny a banánů dětem ve vzdělávacích zařízeních, ve znění nařízení vlády č. 157/2014 Sb.

4. Nařízení vlády č. 205/2004 Sb., kterým se v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky stanoví bližší podmínky poskytování podpory a národní podpory spotřeby mléka a mléčných výrobků žáky, kteří plní povinnou školní docházku ve školách zařazených do sítě škol.

5. Nařízení vlády č. 128/2005 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 205/2004 Sb., kterým se v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky stanoví bližší podmínky poskytování podpory a národní podpory spotřeby mléka a mléčných výrobků žáky, kteří plní povinnou školní docházku ve školách zařazených do sítě škol.

6. Nařízení vlády č. 371/2005 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 205/2004 Sb., kterým se v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky stanoví bližší podmínky poskytování podpory a národní podpory spotřeby mléka a mléčných výrobků žáky, kteří plní povinnou školní docházku ve školách zařazených do sítě škol, ve znění nařízení vlády č. 128/2005 Sb.

7. Nařízení vlády č. 339/2006 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 205/2004 Sb., kterým se v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky stanoví bližší podmínky poskytování podpory a národní podpory spotřeby mléka a mléčných výrobků žáky, kteří plní povinnou školní docházku ve školách zařazených do sítě škol, ve znění pozdějších předpisů.

8. Nařízení vlády č. 211/2007 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 205/2004 Sb., kterým se v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky stanoví bližší podmínky poskytování podpory a národní podpory spotřeby mléka a mléčných výrobků žáky, kteří plní povinnou školní docházku ve školách zařazených do sítě škol, ve znění pozdějších předpisů.

9. Nařízení vlády č. 319/2008 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 205/2004 Sb., kterým se v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky stanoví bližší podmínky poskytování podpory a národní podpory spotřeby mléka a mléčných výrobků žáky, kteří plní povinnou školní docházku ve školách zařazených do sítě škol, ve znění pozdějších předpisů.

10. Nařízení vlády č. 238/2009 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 205/2004 Sb., kterým se v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky stanoví bližší podmínky poskytování podpory a národní podpory spotřeby mléka a mléčných výrobků žáky, kteří plní povinnou školní docházku ve školách zařazených do sítě škol, ve znění pozdějších předpisů.

 

ČÁST PÁTÁ

ÚČINNOST

§17

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 15. března 2017, s výjimkou části čtvrté, která nabývá účinnosti dnem 1. září 2020.

Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

Ministr zemědělství:

Ing. Jurečka v. r.

 

Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 74/2017 Sb.

Maximální výše podpory na porci ovoce, zeleniny a výrobků z ovoce a zeleniny

(§5 odst. 1)

Skupina

Druh ovoce a zeleniny

Velikost porce

Maximální výše podpory na porci v Kč*) pro školy s kapacitou do 150 žáků včetně

Maximální výše podpory na porci v Kč*) pro školy s kapacitou nad 150 žáků

Maximální výše podpory na porci v Kč*) pro produkty ekologického zemědělství**) pro školy s kapacitou do 150 žáků včetně

Maximální výše podpory na porci v Kč*) pro produkty ekologického zemědělství**) pro školy s kapacitou nad 150 žáků

1. skupina - ovoce a zelenina uvedených druhů

jablka

1 ks

7,80

6,70

11,50

10,40

hrušky

1 ks

8,70

7,60

13,00

11,90

broskve a nektarinky

1 ks

10,00

8,90

15,00

13,90

hroznové víno

minimálně 100 g

10,50

9,40

15,00

13,90

meruňky

minimálně 100 g

12,50

11,40

17,00

15,90

jahody

minimálně 100 g

12,60

11,50

19,50

18,40

švestky

minimálně 100 g

7,80

6,70

11,50

10,40

rajčata

minimálně 100 g

8,50

7,40

12,00

10,90

mrkev

minimálně 100 g

6,50

5,40

9,00

7,90

ředkvičky

minimálně 100 g

8,20

7,10

12,00

10,90

papriky

1 ks

10,10

9,00

14,50

13,40

kedlubny

1 ks

9,80

8,70

14,00

12,90

pomeranče

1 ks

8,40

7,30

x

x

mandarinky

minimálně 100 g

9,40

8,30

x

x

banány

1 ks

9,00

7,90

x

x

okurky

minimálně 100 g

8,90

7,80

13,00

11,90

třešně

minimálně 100 g

11,80

10,70

18,50

17,40

2. skupina - ostatní ovoce a zelenina s výjimkou ananasu a kiwi

 

minimálně 100 g

9,00

7,90

x

x

3. skupina - v jednom kelímku nebo sáčku se nachází jeden druh porcovaného čerstvého ovoce nebo zeleniny s výjimkou ananasu a kiwi

 

minimálně 100 g

11,00

9,90

17,00

15,90

4. skupina - v jednom kelímku nebo sáčku se nachází jeden druh porcovaného čerstvého ovoce nebo zeleniny balený v ochranné atmosféře nebo více druhů porcovaného čerstvého ovoce nebo zeleniny

 

minimálně 100 g

16,00

14,90

25,00

23,90

5. skupina - v jednom kelímku nebo sáčku se nachází 3 a více druhů neporcovaného čerstvého ovoce nebo zeleniny

 

minimálně 100 g

11,00

9,90

x

x

6. skupina - ovocné a zeleninové šťávy

 

minimálně 200 ml

13,00

11,90

19,00

17,90

7. skupina - ovocné protlaky

 

minimálně 100 g

13,00

11,90

19,00

17,90

 

*) Maximální výše podpory na porci v Kč je včetně daně z přidané hodnoty a zahrnuje náklady na produkty i veškeré vedlejší náklady související s dodávkou porce.

**) Žadatel, který přímo dodává nebo řídí dodávky produktů ekologického zemědělství, splňuje požadavky nařízení Rady (ES) č. 834/2007, nařízení Komise (ES) č. 889/2008, případně nařízení Komise (ES) č. 1235/2008, a zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 74/2017 Sb.

Maximální výše podpory na porci mléka a neochucených mléčných výrobků

(§5 odst. 1)

Skupina

 

Minimální velikost porce, na kterou je vyplácena podpora

Maximální výše podpory na porci v Kč*) pro školy s kapacitou do 150 žáků včetně

Maximální výše podpory na porci v Kč*) pro školy s kapacitou nad 150 žáků

Maximální výše podpory na porci v Kč*) pro produkty ekologického zemědělství**) pro školy s kapacitou do 150 žáků včetně

Maximální výše podpory na porci v Kč*) pro produkty ekologického zemědělství**) pro školy s kapacitou nad 150 žáků

1. skupina - konzumní mléko a jeho varianty se sníženým obsahem laktózy

s obsahem tuku od 1,5 % do 1,8 %

200 ml

8,10

7,00

9,30

8,20

250 ml

9,00

7,90

10,50

9,40

330 ml

10,40

9,30

12,40

11,30

s obsahem tuku nejméně 3,5 %

200 ml

9,40

8,30

10,80

9,70

250 ml

10,70

9,60

12,40

11,30

330 ml

12,60

11,50

15,00

13,90

2. skupina - sýr, tvaroh, jogurt a další fermentované (kysané) výrobky nebo acidofilní mléčné výrobky bez přidaných aromat, ovoce a ořechů nebo kakaa

jogurty

150 g

9,50

8,40

13,20

12,10

zakysané mléčné výrobky s obsahem bílkovin vyšším než 5,6 %

140 g

14,40

13,30

x

x

výrobky na bázi kysaného mléka

200 ml

7,70

6,60

9,80

8,70

tvarohy

80 g

7,50

6,40

9,80

8,70

čerstvé sýry

80 g

13,80

12,70

20,10

19,00

ostatní sýry

100 g

13,00

11,90

18,10

17,00

 

 *) Maximální výše podpory na porci v Kč je včetně daně z přidané hodnoty a zahrnuje náklady na produkty i veškeré vedlejší náklady související s dodávkou porce.

**) Žadatel, který přímo dodává nebo řídí dodávky produktů ekologického zemědělství, splňuje požadavky nařízení Rady (ES) č. 834/2007, nařízení Komise (ES) č. 889/2008, případně nařízení Komise (ES) č. 1235/2008, a zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 74/2017 Sb.

Výše podpory na porci ochucených mléčných výrobků

(§5 odst. 1) 

Skupina

 

Velikost porce, na kterou je vyplácena podpora

Výše podpory na porci v Kč*)

Výše podpory na porci v Kč*) pro produkty ekologického zemědělství **)

1. skupina - kysané mléčné výrobky bez ovocné šťávy, ochucené přírodním aromatem s obsahem mléčné složky nad 90 % včetně

jogurty

150 g

4,50

6,80

výrobky na bázi kysaného mléka

200 ml

5,70

8,50

2. skupina - kysané mléčné výrobky s ovocnou šťávou, ochucené přírodním aromatem či nearomatizované s obsahem mléčné složky nad 90 % včetně

jogurty

150 g

4,50

6,80

výrobky na bázi kysaného mléka

200 ml

5,70

8,50

3. skupina - mléčné nápoje s kakaem, ovocnou šťávou či ochucené přírodním aromatem s obsahem mléčné složky nad 90 % včetně

 

200 ml

4,40

6,60

250 ml

4,70

7,10

4. skupina - kysané nebo nekysané mléčné výrobky s ovocem, ochucené přírodním aromatem či nearomatizované s obsahem mléčné složky nad 75 % včetně

jogurty

150 g

4,50

6,80

zakysané mléčné výrobky s obsahem bílkovin vyšším než 5,6 %

140 g

13,40

x

výrobky na bázi kysaného mléka

200 ml

5,70

8,50

čerstvý sýr a ochucený tvaroh

80 g

6,00

9,00

 

*) Výše podpory na porci v Kč je bez daně z přidané hodnoty.

**) Žadatel, který přímo dodává nebo řídí dodávky produktů ekologického zemědělství, splňuje požadavky nařízení Rady (ES) č. 834/2007, nařízení Komise (ES) č. 889/2008, případně nařízení Komise (ES) č. 1235/2008, a zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Na žádost o poskytnutí podpory na produkty pro školní rok 2017/2018 se použije nařízení vlády č. 74/2017 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

2. Na žádost o poskytnutí podpory na doprovodná vzdělávací opatření pro školní rok 2017/2018 se použije nařízení vlády č. 74/2017 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

3. Žádost o schválení žadatele o podporu pro školní rok 2018/2019 podle §6 nařízení vlády č. 74/2017 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, podá žadatel Fondu na jím vydaném formuláři do 1. srpna 2018.

4. Žádost o změnu sortimentu dodávaných produktů nebo žádost o úpravu složení dodávaného produktu pro školní rok 2018/2019 podle §7 odst. 4 nařízení vlády č. 74/2017 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, podá žadatel Fondu na jím vydaném formuláři do 1. srpna 2018.

 

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Na žádost o poskytnutí podpory na produkty pro školní rok 2018/2019 se použije nařízení vlády č. 74/2017 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

2. Na žádost o poskytnutí podpory na doprovodná vzdělávací opatření pro školní rok 2018/2019 se použije nařízení vlády č. 74/2017 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

 

Informace

Právní předpis č. 74/2017 Sb. nabyl účinnosti dnem 15.3.2017, s výjimkou části čtvrté, která nabývá účinnosti 1.9.2020.

Ve znění tohoto právního předpisu jsou podchyceny změny a doplnění uskutečněné právním předpisem č.:

128/2018 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 74/2017 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol a o změně některých souvisejících nařízení vlády

s účinností od 1.7.2018

190/2019 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 74/2017 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění nařízení vlády č. 128/2018 Sb.

s účinností od 1.9.2019

228/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 74/2017 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů

s účinností od 1.7.2021 a 1.1.2022

Pozvánky a novinky do Vašeho e-mailu
Jídelny.cz, s.r.o.  |  Farského 638/14  |  326 00 Plzeň - Východní předměstí  |  Česká republika
Telefon: +420 731 331 095  |  E-mail: info@jidelny.cz  |  Facebook
Zobrazit plnou verzi