Pro správné fungování tohoto webu využíváme soubory cookies. Budete-li pokračovat v jeho prohlížení, souhlasíte s používáním souborů cookies.Pokračovat Více informací    
Jídelny.cz
15 let informací pro hromadné stravování

Vyhláška č. 430/2001 Sb., o nákladech na závodní stravování

5.1.2018

430

 

VYHLÁŠKA

 

Ministerstva financí

 

ze dne 3. prosince 2001

 

o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích

 

Ministerstvo financí stanoví podle §69 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla):

 

§1

Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje náklady na závodní stravování a jejich úhradu v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích (dále jen "organizace").

Závodní stravování zabezpečované prostřednictvím vlastních zařízení

 

§2

V organizaci, která sama zajišťuje závodní stravování ve vlastním zařízení závodního stravování, tvoří náklady na závodní stravování:

a) náklady na suroviny (potraviny) spotřebované na přípravu podávaných hlavních jídel pro závodní stravování (dále jen "pořizovací cena surovin"),

b) náklady na suroviny (potraviny) spotřebované na přípravu podávaných doplňkových jídel a nápojů (dále jen "doplňkové jídlo"),

c) ostatní provozní náklady na závodní stravování včetně ztrát vzniklých přirozeným úbytkem surovin (dále jen "náklady na provoz").

 

§3

(1) Náklady podle §2 písm. a) a b) se hradí výnosy ze závodního stravování. Výnosy ze závodního stravování jsou tvořeny úhradami od strávníků a příspěvkem z fondu kulturních a sociálních potřeb (dále jen "příspěvek z fondu"). Organizace o těchto nákladech a výnosech účtuje na příslušných účtech nákladů a výnosů.

(2) Náklady na provoz podle §2 písm. c) hradí organizace v plné výši, a to organizační složka státu ze svého rozpočtu, příspěvková organizace na vrub nákladů hlavní činnosti.

(3) Pro zabezpečení peněžních operací podle odstavce 1 zřizuje organizační složka státu samostatný běžný účet závodního stravování.

(4) Zaměstnanci, nestanoví-li tato vyhláška jinak, žáci a studenti, kteří u organizace vykonávají činnost, která je praktickým vyučováním nebo praktickou přípravou, pokud není jejich stravování zajištěno podle zvláštních právních předpisů, hradí

a) u hlavního jídla pořizovací cenu surovin, která může být snížena o poskytnutý příspěvek z fondu, (dále jen "snížená úhrada"),

b) u doplňkového jídla náklady na spotřebované suroviny.

(5) Organizace poskytuje strávníkům uvedeným v odstavci 4 za sníženou úhradu jedno hlavní jídlo v kalendářním dni, pokud strávník vykonává práci pro organizaci alespoň 3 hodiny v daném kalendářním dni v místě výkonu práce sjednaném v pracovní smlouvě nebo v místě služebního působiště.

(6) Organizace může strávníkům uvedeným v odstavci 4 poskytnout za sníženou úhradu další hlavní jídlo v kalendářním dni, pokud strávník vykonává práci pro organizaci déle než 11 hodin v úhrnu s přestávkou v práci, kterou je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci podle zákoníku práce nebo podle zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, v daném kalendářním dni v místě výkonu práce sjednaném v pracovní smlouvě nebo v místě služebního působiště.

(7) Organizace může důchodcům, kteří u ní pracovali při odchodu do důchodu, poskytnout za sníženou úhradu jedno hlavní jídlo v kalendářním dni v případě, že je to umožněno kolektivní smlouvou nebo vnitřním předpisem.

(8) Organizace může zaměstnancům činným u ní na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr v případě, že je to umožněno kolektivní smlouvou nebo vnitřním předpisem, poskytnout v době jejich přítomnosti v práci jedno hlavní jídlo v kalendářním dni za úhradu ve výši pořizovací ceny surovin.

(9) Zaměstnanci organizace, který vykonává práci v jejím vlastním zařízení závodního stravování a přímo se podílí na přípravě nebo výdeji jídel, se poskytuje hlavní jídlo za podmínek uvedených v odstavcích 5 a 6. V případě, že je v organizaci strávníkům uvedeným v odstavci 4 stanovena odlišná výše snížené úhrady jednotlivých hlavních jídel, uhradí tento zaměstnanec jejich průměrnou výši.

(10) Před zahájením provozu zařízení závodního stravování nebo při potřebě zvýšení zásob může organizační složka státu poskytnout na samostatný běžný účet závodního stravování prostředky ze svého rozpočtu. Tyto prostředky se vrátí při trvalém snížení stavu zásob, nejpozději však při ukončení činnosti vlastního zařízení závodního stravování.

(11) Poskytuje-li organizace jídla na základě smlouvy o závodním stravování jiné organizaci nebo jiné právnické nebo fyzické osobě, musí dohodou sjednaná cena hlavního jídla krýt veškeré náklady spojené s jeho pořízením podle §2. Organizační složka státu převede z částky, kterou obdržela na základě smlouvy o závodním stravování, část odpovídající nákladům na provoz na příjmový účet státního rozpočtu.

(12) U organizací v působnosti jednoho správce kapitoly státního rozpočtu nemusí při zajišťování závodního stravování podle odstavce 11 sjednaná cena hlavního jídla krýt náklady podle §2 písm. c).

Závodní stravování zabezpečované prostřednictvím jiné organizace nebo jiné právnické nebo fyzické osoby

 

§4

V organizaci zajišťující závodní stravování na základě smlouvy s jinou organizací nebo jinou právnickou nebo fyzickou osobou tvoří náklady na závodní stravování cena za poskytnutou službu sjednaná ve smlouvě.

 

§5

(1) Organizace uhradí z nákladů podle §4 z ceny hlavních jídel až 55 %, a to organizační složka státu ze svého rozpočtu, příspěvková organizace na vrub nákladů své hlavní činnosti. Nejvyšší úhrada může však být do výše 70 % horní hranice stravného při trvání pracovní cesty 5 až 12 hodin podle zvláštního právního předpisu.

(2) Zbývající část sjednané ceny hradí strávníci uvedení v §3 odst. 4. Organizace jim může poskytnout příspěvek z fondu.

(3) Organizace poskytuje strávníkům uvedeným v §3 odst. 4 za úhradu sníženou o příspěvek z fondu jedno hlavní jídlo v kalendářním dni, pokud strávník vykonává práci pro organizaci alespoň 3 hodiny v daném kalendářním dni v místě výkonu práce sjednaném v pracovní smlouvě nebo v místě služebního působiště. Organizace může strávníkům uvedeným v §3 odst. 4 poskytnout za tuto úhradu další hlavní jídlo v kalendářním dni, pokud strávník vykonává práci pro organizaci déle než 11 hodin v úhrnu s přestávkou v práci, kterou je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci podle zákoníku práce nebo podle zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, v daném kalendářním dni v místě výkonu práce sjednaném v pracovní smlouvě nebo v místě služebního působiště.

(4) Náklady spojené s dovozem a výdejem jídel v případě dovážení jídel do vlastní výdejny hradí organizační složka státu ze svého rozpočtu, příspěvková organizace na vrub nákladů své hlavní činnosti.

 

§6

Závodní stravování zabezpečované ve vlastním zařízení jinou organizací nebo jinou právnickou nebo fyzickou osobou

(1) Jsou-li příprava a výdej jídel zajišťovány ve vlastním zařízení závodního stravování organizace jinou organizací nebo právnickou nebo fyzickou osobou za podmínky, že náklady na provoz jsou hrazeny z rozpočtu organizační složky státu nebo na vrub nákladů hlavní činnosti příspěvkové organizace, postupuje se obdobně podle §3.

(2) V jiném případě smluvního zajištění závodního stravování, než je uvedeno v odstavci 1, se u organizace za náklady na závodní stravování považuje až 55 % smluvní ceny hlavních jídel, maximálně však do výše 70 % horní hranice stravného při trvání pracovní cesty 5 až 12 hodin podle zvláštního právního předpisu. Organizační složka státu je hradí ze svého rozpočtu, příspěvková organizace na vrub nákladů své hlavní činnosti. Při ostatních úhradách se postupuje obdobně podle §5 odst. 2 a 3.

 

Zvláštní ustanovení

§7

(1) Je-li závodní stravování zajišťováno a hrazeno podle §2 a 3 nebo podle §6, je možné zajišťovat a hradit závodní stravování podle §4 a 5 pouze

a) strávníkovi uvedenému v §3 odst. 4, kterému nelze jinak zajistit stravu odpovídající jeho zdravotnímu stavu; požadavek na zajištění stravy odpovídající zdravotnímu stavu strávníka musí být doložen písemným lékařským potvrzením vystaveným příslušným odborným lékařem s doporučeným typem stravování předloženým organizaci,

b) strávníkovi uvedenému v §3 odst. 4, pokud odběr hlavního jídla, případně dalšího hlavního jídla spadá do doby, kdy vlastní zařízení závodního stravování nepracuje, nebo

c) v období, kdy je vlastní zařízení závodního stravování mimo provoz.

(2) Je-li závodní stravování zajišťováno a hrazeno podle §4 a 5, může být zajišťováno a hrazeno na základě smlouvy s více organizacemi, právnickými nebo fyzickými osobami.

(3) Každé místně oddělené pracoviště postupuje podle odstavců 1 a 2 samostatně.

 

§8

Účinnost

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2002.

 

Ministr:

Ing. Rusnok v. r.

 

 

Informace

 

Právní předpis č. 430/2001 Sb. nabyl účinnosti dnem 1.1.2002.

 

Ve znění tohoto právního předpisu jsou podchyceny změny a doplnění uskutečněné právním předpisem č.:

 

99/2006 Sb., kterým se mění vyhláška č. 430/2001 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích

s účinností od 1.4.2006

 

354/2007 Sb., kterým se mění vyhláška č. 430/2001 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích, ve znění vyhlášky č. 99/2006 Sb.

s účinností od 1.1.2008

 

335/2013 Sb., kterým se mění vyhláška č. 430/2001 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích, ve znění pozdějších předpisů

s účinností od 1.1.2014

Jídelny.cz, s.r.o.  |  Farského 638/14  |  326 00 Plzeň - Východní předměstí  |  Česká republika
Telefon: +420 731 331 095  |  E-mail: info@jidelny.cz
Zobrazit plnou verzi