Pro správné fungování tohoto webu využíváme soubory cookies. Budete-li pokračovat v jeho prohlížení, souhlasíte s používáním souborů cookies.Pokračovat Více informací    
Jídelny.cz
Informační portál hromadného stravování

Návod k používání krajských normativů

13.3.2014 32216 11 Zdenka Macháčková
Krajské normativy jsou pro vedoucí školních jídelen vítanou a užitečnou informací. Některé ovšem nevědí, jak s tabulkami v krajských normativech pracovat. Přinášíme návod, jak na to, včetně příkladů pro snadnější pochopení.

Stanovení krajských normativů

Tvorbou normativů jsou podle školského zákona pověřeny odbory školství krajských úřadů, které je vypracovávají podle metodických pokynů ministerstva školství v souladu s vyhl. č. 492/2005 Sb., o krajských normativech. Krajské úřady tak zajišťují zásadní přerozdělení prostředků státního rozpočtu, které jsou z MŠMT do všech krajů poskytovány jako republikové normativy na vzdělávání každého dítěte, žáka a studenta v mateřské, základní, střední a vyšší odborné škole v jednotné výši. Kraj nejprve určí svoje priority a dále postup pro stanovení jednotlivých normativů. Ty jsou závislé na počtu dětí a žáků v jednotlivých věkových kategoriích v rámci kraje.

Pro stanovení normativů pro školní jídelny vycházejí kraje ze zahajovacích výkazů Z 17-01, které se vyplňují za měsíc říjen. Některé úřady využívají ustanovení § 4, odst. 9 vyhlášky o krajských normativech a zohledňují průměrný počet strávníků v říjnu na základě dalšího šetření.

Co lze vyčíst z tabulek

Abychom se v tabulkách krajských normativů mohli dobře orientovat, musíme porozumět zkratkám, které se používají:

No - průměrný počet jednotek výkonu připadající na 1 nepedagogického pracovníka,

Po - průměrná měsíční výše platu nepedagogického pracovníka

ONIV - ostatní náklady vyplývající z pracovněprávních vztahů (např. cestovné, vzdělávání, osobní ochranné pracovní pomůcky).

Jednotkou výkonu je podle metodických pokynů MŠMT:

a) 1 stravovaný, který se zároveň vzdělává v mateřské škole, pro něhož je v rámci školního stravování ve školní jídelně poskytován oběd a alespoň 1 předcházející nebo navazující doplňkové jídlo,

b) 1 stravovaný, který se zároveň vzdělává v základní škole, pro něhož je v rámci školního stravování ve školní jídelně poskytován oběd,

c) 1 stravovaný, který se zároveň nevzdělává v mateřské ani v základní škole, pro něhož je v rámci školního stravování ve školní jídelně poskytován oběd (tj. žáci středních škol a konzervatoří a studenti vyšších odborných škol),

d) 1 stravovaný, který se zároveň nevzdělává v mateřské ani v základní škole, pro něhož je v rámci školního stravování ve školní jídelně poskytován alespoň oběd a večeře (dále jen celodenní stravování).

Z toho vyplývá, že pro děti MŠ, které odebírají jenom svačinu, není normativ stanoven. Také není zohledněno, pokud se svačina připravuje pro žáky ZŠ – ti totiž mají podle vyhlášky nárok pouze na oběd a svačina je tedy doplňkovou činností.

Do výkonů není započteno ani stravování zaměstnanců škol a školských zařízení. Některé kraje financují stravování dospělých z rozdílu mezi počtem přihlášených strávníků a skutečně stravovaných.

Výše normativů pro jednotlivé školní jídelny je proměnlivá a je odvozena od celkového počtu strávníků. Pro velké jídelny je dán objektivními skutečnostmi podstatně vyšší počet stravovaných žáků na 1 pracovníka, než je celostátní, popř. krajský průměr, naopak u jídelen s malou kapacitou je počet žáků na 1 pracovníka objektivně nižší. Normativy jsou stanoveny zvlášť pro MŠ, ZŠ a SŠ a ostatní. Pokud se v zařízení poskytuje stravování pro více skupin, je vytvořen složený normativ, to znamená pro každý typ zvlášť.

Vypočtený normativ se krátí, jestliže se strava na jednom pracovišti připravuje (vývařovna) a na jiném vydává (výdejna). Výši krácení také stanovuje kraj, někde je jiná pro MŠ a ZŠ, někde na typu strávníků nezáleží. Pro vývařovnu bývá počítáno 70 – 75 %, pro výdejnu 25 – 30 %.

Výpočet počtu zaměstnanců

Pro názornost bych dále na konkrétních příkladech předvedla, jak si vedoucí může vypočítat počet zaměstnanců ve své školní jídelně. Metodiku rozpisu i tabulky normativů, které pro výpočty potřebujeme, uveřejňují na svých internetových stránkách odbory školství jednotlivých krajů. Někde se objevují i praktické kalkulačky normativů, které všechny výpočty provedou za nás.

Počet zaměstnanců v jídelně při MŠ

Pro modelový příklad jsem si vybrala nejprve jídelnu při dvoutřídní mateřské škole s 50 dětmi, která se nachází v Moravskoslezském kraji. Ve zdejší krajské metodice rozpisu přímých výdajů na rok 2014 se uvádí, že se finanční prostředky ze státního rozpočtu poskytují podle počtu stravovaných uvedených v tzv. zahajovacích statistických výkazech na školní rok 2013/2014. Při stanovení počtu zaměstnanců si musím nejdřív najít tabulky normativů pro ŠJ při MŠ. Podle počtu strávníků uvedeném v levém sloupci jsem si našla příslušný řádek:

Počet strávníků

Ukazatelé rozhodné pro tvorbu finančních normativů

ONIV na 1 dítě

No

Úvazky

Průměrný plat Po

50

60

30,98

1,61

12890

 

No je průměrný počet jednotek výkonu připadající na 1 nepedagogického pracovníka, to znamená, že při celkovém počtu 50 zapsaných dětí připadá na 1 kuchařku 30,98 dětí. Z toho si vypočítám, že na 50 dětí je normativ 1,61 pracovníků (50 : 30,98 = 1,61).

Pokud bych počítala pracovníky ve stejné jídelně v Královéhradeckém kraji, musím si nejdřív pročíst principy rozpisu přímých nákladů zdejšího odboru školství. V něm se mimo jiné píše: „Informace o výkonech pro zpracování rozpisu rozpočtu jsou přebírány z výkazu Z 17-01. K přesnému rozdělení počtu strávníků v říjnu 2013 na stravování dětí MŠ, žáků ZŠ a ostatní žáky a studenty je využit podklad jednotlivých ŠJ ze samostatného šetření.“

Dále: „Za účelem omezení negativních dopadů nízké docházky dětí MŠ na velikost rozpočtu (úvazku) v ŠJ MŠ stanovujeme limit pro zohlednění průměrného počtu stravovaných dětí oproti zapsaným: 85 % zapsaných strávníků do 75 dětí, 82 % u ostatních.“ Tyto počty strávníků se použijí, pokud skutečný průměrný počet strávníků v říjnu bude nižší oproti zapsaným. Nejprve si tedy vypočítám počet strávníků: 50 x 0,85 = 43. V tomto případě budu tedy hledat řádek s počtem strávníků 43.

Normativ na stravovaného ve školní jídelně

počet

komp.

komp.

Kped.

Kneped

dětí

Np

No

2014

2014

celkem

2014

2014

43

x

28,920

0

13350

 

Z těchto údajů si vypočítám normativ 1,49 pracovníků (43 : 28,92 = 1,49).

Počet zaměstnanců v jídelně při ZŠ

Jako další příklad si vyberu jídelnu při základní škole, která má zapsaných 200 strávníků. Toto je řádek z příslušné tabulky pro Moravskoslezský kraj:

Počet strávníků Ukazatelé rozhodné pro tvorbu finančních normativů
ONIV na 1 dítě No Úvazky Průměrný plat Po
200 60 53,77 3,72 12890

 

A po výpočtu 200 : 53,77 vyjde normativ 3,72 pracovníků.

Pro stejnou jídelnu v Královéhradeckém kraji se vychází z průměrného počtu skutečně uvařených obědů za měsíc říjen. Také v tomto případě se stanovuje limit pro zohlednění průměrného počtu skutečně stravovaných dětí oproti zapsaným, a to ve výši 80 % zapsaných strávníků dle výkonového výkazu.

Normativ na stravovaného ve školní jídelně
počet nomp. komp Kped. Kneped
dětí Np No 2014 2014
celkem 2014 2014
160 x 50,200 0 13350

 

Stejným postupem jako v předešlých příkladech zjistím normativ 3,19 pracovníků (160 : 50,200 = 3,19).

Jak je vidět, výpočet normativního počtu pracovníků není nijak složitý. Než se ale do toho pustíme, je nutné se seznámit s metodikou rozpisu normativů v našem kraji. A pak už jenom na internetových stránkách krajských úřadů vyhledat mezi různými tabulkami ty správné!

Jak vypočítat celkový objem mzdových prostředků

Z uveřejněných krajských normativů lze spočítat celkový roční objem mzdových prostředků:

počet výkonů: No x Po x 12

Je-li např. při počtu výkonů 100 No 44 a Po 13000,-, pak 100 : 46 x 13000 x 12 = 339 130,-. To jsou mzdové prostředky pro zařízení na rok, k nim se dále připočítávají odvody, příděly do FKSP a ONIV, které v souhrnu tvoří neinvestiční náklady.

Připomínám jenom, že závazné rozdělení mzdových prostředků na limity pro pedagogické pracovníky a pro nepedagogy bylo od roku 2013 zrušeno.

Zdenka Macháčková je vedoucí ŠJ ve Všestarech

Tisk E-mail Sdílet Hodnocení článku: 
Diskuse k článku:
NadpisAutor Datum               
co zaměstnanci? elen14.03.2014 10:09
zdenda17.03.2014 19:57
DěkujiPísnička18.03.2014 08:52
normativjanav.18.03.2014 13:32
Průmerná mzdaJirkaZZ19.03.2014 07:10
Jitulína20.03.2014 11:50
Administrativní sílaMichaela13.05.2015 10:31
Celkový počet zaměstnanců Stepa03.11.2016 23:08
normativ pracovníkůkuchařinka22.03.2017 07:40
normativYveta06.05.2019 17:04
normativ zaměstnancůDáša20.05.2019 19:38
Zobrazit diskusní příspěvky
Pozvánky a novinky do Vašeho e-mailu
Jídelny.cz, s.r.o.  |  Farského 638/14  |  326 00 Plzeň - Východní předměstí  |  Česká republika
Telefon: +420 731 331 095  |  E-mail: info@jidelny.cz  |  Facebook
Zobrazit plnou verzi