Pro správné fungování tohoto webu využíváme soubory cookies. Budete-li pokračovat v jeho prohlížení, souhlasíte s používáním souborů cookies.Pokračovat Více informací    
Jídelny.cz
15 let informací pro hromadné stravování

Nakládání s chemickými látkami a směsmi v jídelnách nově

25.4.2016 4064 0 Jana Königová
Novela zákona o ochraně veřejného zdraví přinesla změny v tom, jak mají jídelny nakládat s chemickými látkami a směsmi. Patří tam i čisticí a dezinfekční prostředky nebo další přípravky, které se ve stravovacích provozech používají. Co se tedy změnilo?
Článek byl zveřejněn před více než 1 rokem,
a proto může obsahovat již neaktuální informace.

V minulém období doznala „chemická“ legislativa zásadní změnu - přechod na „nařízení CLP“ které se řídí přímo použitelným nařízením EU. Slovo „přípravek“ je nahrazeno slovem „směs“. Původní R věty nahradily H věty a původní S věty nahradily P věty. Nově se zavádí třídy nebezpečnosti (fyzikálně-chemické a pro životní prostředí) a kategorie nebezpečnosti (pro zdraví). Změnily se symboly nebezpečnosti (piktogramy) a také jich přibylo. Klasifikace má jiná kritéria, zpravidla je nyní stejná látka nebo směs klasifikovaná „výše“. Na tuto změnu reagovala naše legislativa novelou zákona o ochraně veřejného zdraví, kde jsou uvedeny všechny základní povinnosti pro nakládání s chemickými látkami a směsmi pro uživatele.

Přehled platné legislativy

 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP) – řeší: klasifikace, balení, označování
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení evropské agentury pro chemické látky (REACH) – řeší: bezpečnostní list (BL), povinnosti
 • Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích v platném znění – řeší: povinnosti, sankce a pokuty
 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění – řeší: nakládání a „Písemná pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s chemickými látkami a směsmi“

Povinnosti pro provozy při nakládání s chemickými látkami a směsmi obecně

 • seznámit se s  vlastnostmi chemické látky a směsi uvedené v bezpečnostním listu (BL);
 • znát způsob ředění používaných chemických látek a směsi;
 • používat doporučené OOPP;
 • znát bezpečné skladování – např. skladování v úkapových vanách;
 • nepřelévat chemické látky a směsi do nápojových obalů nebo jiných obalů od potravin (na potraviny);
 • zabránit vzájemnému působení při používání a skladování, např. SAVO (obsahuje chlornan sodný a hydroxid sodný) a FIXINELA (obsahuje kyselinou fosforečnou), spolu uvolňují nebezpečný plyn (chlor);
 • znát postupy při havárii;
 • znát postupy při první pomoci;
 • pro vybrané látky a směsi vypracovat „Písemná pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s chemickými látkami a směsmi“ a projednat je na místně příslušné Hygienické stanici (HS);

Bezpečnostní list (BL)

Pro všechny chemické látky a směsi, se kterými nakládáme, musíme mít v listinné nebo v elektronické podobě aktuální bezpečnostní list – vyžádejte si jej u výrobce (dodavatele). Většina dodavatelů umisťuje BL na své webové stránky.

Aktuální BL pro čisté látky - (čisté látky dělíme na jednosložkové, ty nazýváme prvky a vícesložkové, ty nazýváme sloučeniny) např. hydroxid sodný musí být vždy zpracován podle nařízení CLP (od 1. 12. 2012), tj. piktogram musí být červenobílý postavený na roh, jsou v něm uvedeny H a P věty.

Pro směsi (tak nazýváme záměrně smíchané látky) např. SAVO platí, že mohou být stále používány BL s oranžovými piktogramy a R a S větami (zpracované podle REACH), ale pouze do 1. 6. 2017 pro směsi uvedené na trh před 1. 6. 2015. Značení obalů musí být vždy v souladu s BL.

Chemické látky a směsi je dovoleno používat pouze pro určená použití v bodu 1.2 BL. BL nemusí být vyvěšen v místě používání na provozu, postačí, je-li v např. počítači, nebo v kanceláři vedoucí na pracovišti a zaměstnanec je s umístěním seznámen (o seznámení nemusí být písemný záznam).

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění novely č. 267/2015 Sb.

Novela §44a zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví změnila podmínky pro zpracování „Písemných pravidel o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s chemickými látkami a směsmi“. V níže uvedené tabulce je uvedeno, pro jaké látky a směsi je nyní nutno „Pravidla“ vydat. Není uveden žádný termín přepracování stávajících pravidel, obecně se soudí, že Hygienické stanice budou požadovat přepracování k 1. 6. 2017 (datum konce platnosti „starého značení“).

Pravidla musí být volně dostupná zaměstnancům na pracovišti jako dosud (vyvěšená na pracovišti v místě nakládání – používání prostředku, poté, co je projednáte na místně příslušné HS. Projednání není správní akt, tj. nejedná se o souhlas (není rozhodnutím, nepodléhá správním lhůtám). Většinou dostanete dopis, ve kterém Vám HS oznámí, že Vaše „Pravidla“ jsou projednána, popř. vrátí Vám dokument v písemné podobě s vyznačením data projednání.

Ze zákona vypadla jak povinnost proškolit zaměstnance o „Pravidlech“, tak povinnost je školit při přístupu k nakládání (nakládání = dle odst. 1 §44a zák. č. 258/200 Sb. – např. používání, manipulace, ředění, skladování) s nebezpečnými  látkami a směsmi, která pod „Pravidla“ spadají. Tato povinnost byla přenesena do oblasti BOZP. Postačí, když každého nového zaměstnance při nástupu proškolíte o „Pravidlech“, o školení učiníte písemný záznam a vybavíte jej vhodnými ochrannými prostředky (rukavice, obuv apod.). Vhodné je také školit všechny dotčené zaměstnance periodicky, 1x za rok (není povinné).

Jak poznám, že musím zpracovat „Pravidla“?

Doporučuji vytvořit si tabulku používaných chemických látek a směsí, z bodu 2.2 bezpečnostního listu vypsat H věty a porovnat je s tabulkou č. 2 a 3.

Tab. č. 1: Používané chemické látky a směsi na provozu – příklad

Položka Název Revize BL dne Nebezpečnost H věty Značení Pravidla
1 Larrin pissoir deo tablety Borovice 1.6.2016 dráždí kůži a oči H315, H318    NE
2 Larrin na rez a vodní kámen extra silný 13.5.2015 žíravý H314, H318    ANO
3 SAVO Originál 1.5.2015 žíravý H314, H290, H400   ANOTab. č. 2: Chemické látky spadající pod „Pravidla“

Staré značení Nové značení dle CLP

 

 

T+ vysoce toxický

T toxický

  
 (T+), Acute Tox 1, Acute Tox 2
 H300, H310, H330
 (T), Acute Tox 3 H301, H311, H331
 STOT SE 1  H370, STOT RE 1 H372
 (C), Skin Corr. 1A, 1B, 1C - H314 – Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí

 Carc 1A a 1B  H350, H350i
 Muta 1A a 1B -H340
 Toxicita pro reprodukci kategorie 1A nebo 1B
 H360F,H360D, H360FD, H360Fd, H360Df

C žíravý
N nebezpečný pro životní prostředí
- karcinogenní – R45, R49
- mutagenní – R46
- toxický pro reprodukci R60,R61

       
Pokud je uveden výstražný symbol „žíravý“   nebo „nebezpečí“ ,  rozhoduje H věta.Tab. č. 3: Chemické látky nespadající pod „Pravidla“

Staré značení CLP CLP Bod. 2.2 Standardní věty o nebezpečnosti
Xi dráždivý
Xn zdraví škodlivý

 

 

 Např.

 H315 Dráždí kůži

 H317 Může vyvolat alergickou reakci

 H318 Způsobuje vážné poškození očí

 H319 Způsobuje vážné podráždění očí
 N nebezpečný pro životní prostředí

 

Kdo může kontrolovat nakládání s chemickými látkami a směsmi?

Výkon kontrolní činnosti mají Hygienické stanice, Česká inspekce životního prostředí a Inspektorát bezpečnosti práce.

Ing. Jana Königová, technický poradce  v oblasti životního prostředí

Tisk   |   E-mail Hodnocení článku: 
Diskuse k článku:
Nikdo zatím článek nekomentoval. Buďte první!
Jídelny.cz, s.r.o.  |  Farského 638/14  |  326 00 Plzeň - Východní předměstí  |  Česká republika
Telefon: +420 731 331 095  |  E-mail: info@jidelny.cz
Zobrazit plnou verzi