Informace o cookies na této stránce
Jídelny.cz a partneři potřebují Váš souhlas s využitím cookies ke shromažďování a analýze informací o návštěvnosti tohoto webu a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu a reklam.
Svůj souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.
Nastavení OK
Souhlas můžete odmítnout zde.
Jídelny.cz
Informační portál hromadného stravování

Odpady ve školní jídelně I – legislativa

3.1.2017 10399 1 Jana Königová, Lucie Janotová
Jak s odpady ve školních jídelnách v novém roce? Přinášíme záznam první části přednášek, které na toto téma proběhly na podzimních krajských konferencích. Obsahem článku je i popis povinností původce odpadů.

Odpady a legislativa

Nakládání s odpady upravuje řada právních předpisů. Přehled vybrané legislativy:

 • Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění (obecně řídí – upravuje nakládání s odpady)
 • Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění
 • Vyhláška č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů, v platném znění (nahradila vyhlášku č. 381/2001 Sb., kterou se vydává Katalog odpadů)
 • Vyhláška č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady, v platném znění
 • Vyhláška č. 94/2016 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, v platném znění
 • Nařízení EP a Rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin (upravuje hygienické podmínky nakládání s odpady)
 • Nařízení EP a Rady (ES) č. 1069/2009 (řeší nakládání s vedlejšími živočišnými produkty)
 • Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči, v platném znění (nakládání s vedlejšími živočišnými produkty)

Povinnosti původce odpadů

Kdo je původcem odpadů, definuje zákon o odpadech v paragrafu 4. Zjednodušeně se dá říci, že původcem odpadů je podnikající osoba, při jejíž činnosti vznikají odpady, nebo která provádí úpravu odpadů. Povinnosti původce odpadů jsou obecně stanoveny v paragrafu 16 zákona o odpadech. Původce odpadů má celou řadu povinností, zejména:

 • zařazovat odpady podle druhu a kategorie
 • zajistit přednostní využití odpadů
 • odpady předávat pouze oprávněným osobám,
 • ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů (a nakládat s nimi podle jejich vlastností)
 • shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií
 • zabezpečit odpady před znehodnocením, odcizením nebo únikem
 • vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi
 • ohlašovat odpady a zasílat příslušnému správnímu úřadu další údaje stanovené v rozsahu zákona o odpadech, tj. např. zpracovat Hlášení o produkci a nakládání s odpady za uplynulý rok
 • umožnit kontrolním orgánům přístup do objektů a zařízení a na vyžádání předložit dokumentaci a poskytnout pravdivé informace
 • vykonávat kontrolu vlivů nakládání s odpady na zdraví lidí a životní prostředí
 • ustanovit odpadového hospodáře, splňují-li podmínky pro jeho ustanovení (jen pokud původce nakládal v posledních 2 letech s nebezpečnými odpady v množství větším než 100 t nebezpečného odpadu za rok)
 • platit poplatky za ukládání odpadů na skládky

Při neplnění povinností může být kontrolními orgány uložena původci odpadů pokuta podle paragrafu 66 zákona o odpadech.

Zařazovat odpady podle druhu a kategorie

Druh odpadu je dán vyhláškou č. 93/2016 Sb. o Katalogu odpadů, dělí odpady do 20 skupin, konkrétnímu druhu odpadu odpovídá šestimístný kód.

Skupina odpadu označuje odvětví, ve kterém daný odpad vzniká (např. skupina 20 – Komunální odpady), podskupina odpadů zužuje výběr pro určení odpadu (např. 20 01 – Složky z odděleného sběru) a název druhu odpadu přesně určuje konkrétní druh odpadu (např. 20 01 08 – Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven).

Co se týká kategorie odpadů, rozlišuje se odpad nebezpečný (N) a ostatní (O). Nebezpečný odpad (např. staré nebo nepoužité léky, barvy, rtuťový teploměr) je v Katalogu odpadů označen hvězdičkou.

Příklad obalových a biologicky rozložitelných odpadů produkovaných ve stravovacích provozech:

150101 – Papírové a lepenkové obaly (PAPÍR)

150102 – Plastové obaly (PLAST)150105 - Kompozitní obaly, např. Tetrapack (NÁPOJOVÉ KARTONY)

150107 – Skleněné obaly (SKLO)

190809 – Směs tuků z odlučovačů oleje – obsah lapolu

200108 – Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven (BIO)

200125 – Jedlý olej a tuk

200301 – Směsný komunální odpad (SMĚS)

Shromažďovat utříděné odpady ve vhodných nádobách (řádně značených)

Jedná se o krátkodobé soustřeďování odpadů do vhodných shromažďovacích prostředků (nádob) v místě jejich vzniku před dalším nakládáním s odpady. V místě vzniku (v provozu) mohou být vhodnými shromažďovacími prostředky např. papírová krabice, PE pytel, sud, barel, koš a další. Shromažďovacím místem (nádobou) může být např. klec, popelnice, kontejner, lisovací kontejner apod.

Shromažďovací prostředky na odpad musí být vzájemně odlišené (např. barvou, tvarově, popisem). U odpadů kategorie O je v praxi dostatečné rozlišení pomocí barvy (např. pracovníci provozu jsou poučení, že do koše se žlutým víkem patří PLAST). U kategorie odpadů N musí být shromažďovací prostředky (např. kontejnery na ostré nástroje, koše, sudy) vždy označeny názvem, katalogovým číslem, kategorií odpadu, značkou nebezpečnosti, a v blízkosti sběrové nádoby musí být umístěn Identifikační list nebezpečného odpadu (ILNO).

Předcházet vzniku odpadů

Odpadům je možné předcházet např. nákupem surovin, které jsou v opakovaně použitelných nebo snadno recyklovatelných obalech.

Předávat odpady jen oprávněným osobám

Kdo je oprávněnou osobou, definuje zákon o odpadech. Jedná se o subjekty, které mají vydaný souhlas krajským úřadem k nakládání s odpady dle § 14 odst. 1 zákona o odpadech. Původce odpadů je odpovědný za nakládání s odpady až do doby předání odpadu oprávněné osobě, pozor tedy na katalogová čísla odpadů, které je možno dané oprávněné osobě předat. V praxi je vhodné ověřit si, pro jaká katalogová čísla má oprávněna osoba udělen souhlas krajského úřadu.

Oprávněnou osobou nemusí být jen konkrétní firma XA, oprávněnou osobou může být i obec. Pokud jsou některé odpady předávány obci (zapojení do systému obce), musí být s obcí uzavřena písemná smlouva.

Na stránce http://www.tretiruka.cz/news/predavat-odpad-je-mozne-pouze-opravneni-osobe-chyba-muze-stat-miliony/  jsou uvedeny odkazy na stránky jednotlivých Krajských úřadů, kde je možno nalézt oprávněné osoby (přehled).

Vést průběžnou evidenci odpadů

Průběžná evidence odpadů je chronologický přehled produkovaných odpadů, tj. všech odpadů, které jsou předávány oprávněným osobám, nebo ukládány do nádob obce. Průběžná evidence odpadů se vede vždy bez ohledu na množství produkovaných odpadů. Pokud je stravovací provoz samostatným subjektem, nebo má své IČP (identifikační číslo provozovny), vede evidenci sám; v případě, že je např. součástí školy (tj. škola i stravovací provoz mají jedno stejné IČP), vede evidenci odpovědná osoba za školu i stravovací provoz dohromady. Za vedení průběžné evidence musí být určena odpovědná osoba. Záznam se u „jednorázově“ vznikajících odpadů provádí při předávání odpadu oprávněné osobě (např. při předání oleje ze smažení v den předání nádoby oprávněné osobě), u periodicky vznikajících odpadů je možné provést zápis 1x za měsíc. Průběžná evidence se vede v tunách, v případě, že na předávacím listu odpadů není uvedena hmotnost odpadu, pokusíme se ji zjistit u oprávněné osoby nebo je možné použít přepočtovou tabulku. Obsah evidence je dán přílohou č. 20 vyhlášky č. 383/2001 Sb., resp. k vedení průběžné evidence je možno využít formulář v příloze č. 20 této vyhlášky. Podklady pro vedení průběžné evidence jsou zejména:

 • potvrzení o předání odpadu
 • vážní lístky
 • faktury
 • smlouvy (počet nádob, četnost odvozu)
 • platné povolení oprávněné osoby.

Příklad vedení průběžné evidence se všemi náležitostmi

Průběžná evidence odpadů za rok 2016

Základní škola Jasná, U školy 1, 265 20 Jasná

Provozovna č. 1 Školní jídelna, U hřiště 1, 265 20 Jasná, IČP: 1006760385

za vedení zodpovídá Jan Kuchař

Datum

Poř.č.

Kat.č.

Kat.

Název

Hmotnost

 v t

Kód

nakládání

Oprávněná osoba

IČ, název a adresa provozovny,

IČZ

31. 1. 2016

1

200301

O

Směsný komunální odpad

0,38

A00/

AN3

IČ:99999999

Popelář, a.s., U Spalovny 1, 295 04 Dobrá

IČZ: CZS26981

31. 1.

2016

2

150101

O

Papírové obaly

0,06

A00/

AN3

IČ:33333333

Recyklace s.r.o., 351 32 Hazlov

IČZ:CZK65499

31.1.

2016

3

150102

O

Plastové obaly

0,01

A00/

AN3

IČ:33333333

Recyklace s.r.o., 351 32 Hazlov

IČZ: CZK65499

31.1.

2016

4

200108

O

Biologicky rozložitelný odpad

0,20

A00/

AN3

IČ: 99999987

Bioplynka s.r.o., Ztracená 4, 205 01 Chlum

IČZ:CZS56485

2. 2.

2016

5

190809

O

Směs tuků z odlučovačů oleje

3

A00/

AN3

IČ:88888888

Vodovody a kanalizace, Čistá 6,160 00 Praha 6

IČZ:CZA00087

15.2.

2016

6

200125

O

Jedlý olej a tuk

0,05

A00/

AN3

77777777

Viking Group, Zelená 7, 110 00 Praha 1

IČZ:6549871233

Zpracovat Hlášení o produkci a nakládání s odpady za uplynulý rok

Při produkci za celé IČ (všechny provozovny) více než 100 kg nebezpečných odpadů za kalendářní rok nebo více než 100 tun ostatních odpadů za kalendářní rok musí zpracovat a zaslat hlášení o produkci a nakládání s odpady. Hlášení se posílá do 15. 2. následujícího roku do ISPOP (www.ispop.cz). Hlášení se zpracovává za každou provozovnu (a za každý druh odpadu) zvlášť a musí se archivovat po dobu 5 let.

Umožnit kontrolním orgánům přístup do objektů a zařízení

Nakládání s odpady ve stravovacím provozu mohou přijít zkontrolovat úředníci obce (pouze pořádek kolem provozovny, smlouvu s obcí na využívání obecních kontejnerů pro tříděný odpad), úředníci kraje nebo Česká inspekce životního prostředí. Úředníkům je vždy nutno umožnit přístup do provozovny. Bude je zajímat třídění odpadů podle katalogových čísel, smlouvy o odvozu odpadu, popř. smlouva s obcí. Nejdůležitějším dokumentem je průběžná evidence odpadů, popř. Hlášení o produkci a nakládání s odpady.

Dále mohou přijít na kontrolu pracovníci Krajské hygienické stanice (soulad s Nařízením EP a Rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin), nebo Krajské veterinární správy (nakládání s odpadem v režimu VŽP 3 kategorie).

Ing. Jana Königová – technický poradce v oblasti životního prostředí; Ing. Lucie Janotová, Ph.D.

 

Tisk E-mail Sdílet Hodnocení článku: 
Diskuse k článku:
NadpisAutor Datum               
ODPADYJAG17.01.2017 10:35
Zobrazit diskusní příspěvky
Pozvánky a novinky do Vašeho e-mailu

Partneři

VIS Plzeň, s.r.o.  |  Farského 638/14  |  326 00 Plzeň - Východní předměstí  |  Česká republika
Telefon: +420 720 962 105  |  E-mail: info@jidelny.cz  |  Facebook
Zobrazit plnou verzi