Pro správné fungování tohoto webu využíváme soubory cookies. Budete-li pokračovat v jeho prohlížení, souhlasíte s používáním souborů cookies.Pokračovat Více informací    
Jídelny.cz
Informační portál hromadného stravování

Jak na dluhy na stravném ve školní jídelně

1.2.2018 1801 1 Alena Strosserová
Některé školní jídelny si stěžují na dluhy na stravném. Reagují na ně tím, že strávníkovi nevydají jídlo. Mají na to právo? Seznamte se s tím, jak postupovat při vymáhání dluhů a jak jim předcházet.

Objednáte-li si oběd v restauraci, je samozřejmostí, že za něj zaplatíte. Stejně by to mělo fungovat i u školních obědů. Mělo, a také většinou funguje, ale bohužel ne vždy. A pokud tato samozřejmost neprobíhá, vzniknou školní jídelně problémy.

Úplata za školní stravování vyplývá ze zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, její výši vymezuje vyhláška č. 107/2005 o školním stravování, jejíž příloha určuje rozsah finančního normativu.

Problém je, že žádný z těchto předpisů neurčuje termíny splatnosti. V minulosti směrnice pro školní stravování určovaly, že stravné musí být zaplaceno do posledního dne předcházejícího měsíce. To sice nebyla ještě záruka, že strávníci zaplatí, ale vytvářelo to precedens, že pokud strávník neměl k 1. dnu v měsíci zaplaceno, mohla jídelna odmítnout nezaplacený oběd vydat.

Nyní uvedená vyhláška ochraňuje strávníky, aby je jídelna nezatěžovala platbami předem, ale neochraňuje jídelny před neplatiči.

§ 5

Úplata za školní stravování v zařízeních školního stravování zřízených státem, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí

(4) Zařízení školního stravování může stanovit zálohu na úplatu nejvýše na dva měsíce, nedohodne-li se se zákonným zástupcem nezletilého žáka nebo zletilým žákem jinak.

Dluhy v ZŠ a MŠ

I dnes jídelny nemusí strávníkovi vydat oběd, pokud nemá zaplaceno. Dle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, § 4, má žák právo odebrat oběd (v MŠ i doplňková jídla). Zatím co v MŠ určuje vyhláška 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v § 4, že dítě se v době podávání stravy stravuje vždy, u základních a středních škol tomu tak není. Žák má právo na oběd, ale zároveň je toto právo vázané na úplatu (§ 5 vyhlášky o školním stravování). Neuskuteční-li se úplata, nemůže oběd dostat. Je nutné toto ošetřit ve Vnitřním řádu jídelny, pevně stanovit termín zaplacení na následující měsíc, a pokud úplata neproběhne, nebude oběd vydán. Žák a student mají právo na dotovaný oběd, ale zároveň mají povinnost úplaty.

Situace je tedy obtížná v mateřských školách, kde se dítě musí stravovat, pokud je přítomno v době vydávání stravy. Pokud nemá stravu zaplacenou, školním jídelnám pak vznikají dluhy, které se mohou stát nevymahatelnými. Případy se budou asi množit s nově vzniklou povinností docházky do předškolního ročníku v mateřských školách. Tyto děti jsou osvobozené od úplaty za vzdělávání, a může to svádět k domněnce, že nemusí platit ani za stravné.

Ředitel školy může dle školského zákona a zřizovací listiny úplatu snížit nebo odpustit, ale to se týká školného, stravné je pevně dané vyhláškou.

Jak má jídelna postupovat, jestliže dojde ke vzniku dluhů?

Odpovědný pracovník organizace průběžně kontroluje, zda všechny pohledávky jsou hrazeny včas ve lhůtě stanovené právním předpisem, nebo smluvně. Zajistí, aby nedošlo k jejich promlčení nebo zániku. Je tedy nezbytné, aby ve Vnitřním řádu školní jídelny byla pevně stanovená data plateb, i opatření, co bude následovat, když platba nebude realizovaná včas.

Při prodlení dlužníka s úhradou pohledávky déle než určuje Vnitřní řád jídelny, kontaktuje odpovědný pracovník prokazatelným způsobem dlužníka a urguje uhrazení pohledávky.

Při prodlení dlužníka s úhradou pohledávky více než 30 kalendářních dnů (má být uvedeno ve Vnitřním řádu jídelny), zasílá organizace bez zbytečného odkladu dlužníkovi do vlastních rukou 1. výzvu k uhrazení pohledávky.

Při prodlení dlužníka s úhradou pohledávky více než 60 kalendářních dnů, zasílá organizace bez zbytečného odkladu dlužníkovi do vlastních rukou 2. výzvu k uhrazení pohledávky. Výzva k uhrazení pohledávky musí obsahovat sdělení, o jakou pohledávku se jedná, v jaké výši, původní datum splatnosti, sdělení o prodlení dlužníka, náhradní lhůtu pro zaplacení a informace o postupu organizace v případě, že dlužník ani po výzvě dlužnou částku neuhradí.

Výzvu podepisuje statutární orgán školy, je doručována do vlastních rukou dlužníka.

Promlčení pohledávky

Standardní promlčecí lhůtou dle Občanského zákoníku č. 82/2012, § 629, odst. 1, jsou 3 roky. Promlčenou pohledávkou se tedy rozumí pohledávka, které je více než tři roky po lhůtě splatnosti stále neuhrazena a nebylo zahájeno vymáhání soudní cestou. K takové situaci by nemělo ve školní jídelně dojít, neboť vymáhání dluhů by mělo nastat maximálně po dvou měsících nezaplacení dluhu.

Odpis nedobytné pohledávky

Jídelna podnikla všechny kroky k zajištění zaplacení dluhu. Většinou tyto kroky končí tím, že si adresát poštu nepřevezme. Tehdy je třeba si dopisy ponechat jako důkaz kroků, které jídelna udělala k likvidaci dluhů.

Nastává další fáze, kterou musí jídelna řešit ve spolupráci se školou, případně se zřizovatelem. Pohledávka se stala prakticky nevymahatelnou, a proto je třeba rozhodnout, jestli ji bude škola vymáhat soudní cestou nebo přistoupí k jejímu odpisu. To je většinou jediné možné řešení, protože řešení dluhu soudní cestou se vzhledem k poměrně malé částce nevyplatí. Vždy platí, že při vymáhání dluhu organizace využila všech zákonných prostředků a prokazatelně provedla veškeré úkony, které jsou nezbytné pro její vymáhání.

Pohledávku lze odepsat pouze v případě, že její vymáhání bylo prokazatelně doloženo jako opakovaně neúspěšné (uschování vrácených výzev) a že se tedy jedná o pohledávku nedobytnou.

Při odpisu pohledávky se zohledňují skutečnosti:

a) výše pohledávky,

b) osoba dlužníka (respektive zákonného zástupce strávníka),

c) poměr mezi náklady vymáhání pohledávky a výši pohledávky.

Pro zařazení pohledávky mezi nedobytné, a její následné odepsání, je nutné dodržet pravidla, která má organizace nastavena ve vnitřním řádu:

K prominutí úhrady pohledávky a jejího odpisu je třeba vyhotovit písemný návrh na prominutí pohledávky. Pohledávky schválí škodní a likvidační komise školy nebo zřizovatele (záleží na konkrétním nastavení), a pokud je to ve zřizovací listině, schválí odpis také zřizovatel (orgány obce).

Ve zdůvodnění je třeba uvádět, že je ze všech okolností zřejmé, že další vymáhání pohledávky by nebylo úspěšné. A dále je pravděpodobné, že by náklady vymáhání přesáhly její výtěžek, což je u dlužného stravného, a to i za několik měsíců, pravděpodobné.

Odepsání dluhu škodní komisí

Výsledek jednání škodní komise musí být doložen zápisem komise, a školní jídelna pak ve spolupráci s účetní organizace udělá kroky, které dluh zlikvidují v účetnictví. Odepsání dluhu v programu u konkrétního strávníka je někdy složitější a záleží na typu programu, který jídelna používá. Neporadí-li si se smazáním dluhu v programu jídelna sama, musí kontaktovat programátory.

Efektivnější je dluhům předcházet, než je složitě likvidovat

Pokud má jídelna strávníky, kteří mají opakovaně problémy s placením stravného, je vhodné, aby se o tomto případu vedoucí jídelny domluvila s ředitelem školy a třídním učitelem (samozřejmě až po té, co selže komunikace s dlužníky). Potom se musí zvážit, zda není nutné situaci dítěte řešit pomocí odboru sociálních věcí místního úřadu. Samotné nahlášení situace na odbor sociálních věcí bude podnětem k prošetření životních podmínek rodiny, ale nevyřeší placení obědů, tedy alespoň ne cílenou sociální dávkou. Sociální dávka, která by byla určena k zaplacení obědů a byla by odeslána z úřadu přímo školní jídelně, neexistuje. V minulosti to tak bylo, ale změnou systému sociálních dávek tato možnost skončila.

Má-li jídelna tyto strávníky, je možné situaci také řešit zapojením do podpůrných programů. Škola, na upozornění školní jídelny, může vytipovat strávníky, pro které je problémem placení obědů ve školní jídelně. V současné době je možnost zapojit se do programů, které za sociálně slabé strávníky (kteří mohou být potenciálními dlužníky) jsou schopné stravné platit. Programy jsou primárně určené k tomu, aby se vytipované děti mohly zapojit do školního stravování, ale zároveň také mohou řešit prevenci dluhů na stravném. Zdůrazňuji prevenci, zpětně dluhy nevyrovnají.

Projekty Obědy pro děti a Obědy do škol

Projekt Obědy pro děti organizovaný obecně prospěšnou společností Women for Women představuje další možnost, jak získat bezplatný oběd pro děti z potřebných rodin. Tato nezisková organizace komunikuje přímo se školami, které mohou požádat o dar pro vybrané děti. Peníze organizace získává od soukromých dárců a z dotací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Ministerstvo práce a sociálních věci pomáhá spolu s Fondem evropské pomoci nejchudším osobám v projektu na podporu školního stravování Obědy do škol. Pomoc je určená rodinám, které jsou aspoň 3 měsíce na dávkách v hmotné nouzi. Zatím se projektu zúčastní čtyři kraje v České republice, hl. město Praha, Liberecky kraj, Jihomoravský kraj a kraj Vysočina. Pokud je škola zapojená do projektu, rodič může požádat o pomoc přes úřad práce, kde dostane potvrzení, které pak přinese do školy.

Administrativa projektů není úplně jednoduchá, ale ve spolupráci jídelny se školou a zřizovatelem může pomoci jídelně předcházet nevymahatelným dluhům.

Mgr. Alena Strosserová – metodička školních jídelen

Tisk   |   E-mail Hodnocení článku: 
Diskuse k článku:
NadpisAutor Datum               
Dluhy Škubánek02.02.2018 07:59
Zobrazit diskusní příspěvky
Jídelny.cz, s.r.o.  |  Farského 638/14  |  326 00 Plzeň - Východní předměstí  |  Česká republika
Telefon: +420 731 331 095  |  E-mail: info@jidelny.cz
Zobrazit plnou verzi