Pro správné fungování tohoto webu využíváme soubory cookies. Budete-li pokračovat v jeho prohlížení, souhlasíte s používáním souborů cookies.Pokračovat Více informací    
Jídelny.cz
Informační portál hromadného stravování

Statistický výkaz Z17-01

29.10.2018 1430 13 Pavel Ludvík
Víte, že brzy musíte odevzdat zahajovací výkaz Z17-01? Je pro vás jeho vyplňování noční můrou? Už vám někdy špatně vyplněný výkaz vrátili? Přečtete si návod k vyplňování se zkušenostmi z praxe, kde naleznete vše, co potřebujete k tomu, aby váš výkaz byl dokonalý.

Na začátku listopadu školní jídelny každoročně vyplňují a odevzdávají Výkaz o činnosti zařízení školního stravování Z17-01. Jeho vyplňování, zejména některých jeho položek, bývá zdrojem nejasností a dotazů, proto se na jeho obsah podíváme důkladněji.

Základní pravidla

  • Výkaz slouží mimo jiné jako podklad pro rozpis prostředků přímých výdajů na vzdělávání a školské služby (tzv. krajských normativů) na další kalendářní rok.
  • Výkaz je povinný pro všechny školní jídelny zařazené ve školském rejstříku, tedy všechny běžné jídelny zřízené obcemi, kraji, ministerstvem, svazky obcí, církvemi i soukromými subjekty. Vyplňují ho jak běžné školní jídelny, vyvařovny, tak výdejny. Výdejna výkaz nevyplňuje, když dováží stravu ze zařízení jiného subjektu a výdej provádí zaměstnanci vyvařujícího subjektu.
  • Ve výkazu se sleduje i dietní stravování. Za dietní jídla se považují pouze ta, která jsou připravována podle par. 2 odst. 4 vyhlášky č. 107/2005.
  • Protože mnoho jídel se připraví v jednom zařízení a vydává se v druhém zařízení, může vyvstat otázka, které zařízení je vykazuje. Platí obecný princip, že jídlo může být započítáno pouze jednou.
  • Výkaz se vyplňuje elektronicky na adrese http://sberdat.uiv.cz/login a následně se výpis dat potvrzený ředitelem subjektu odešle příslušnému správnímu úřadu. Všechny údaje se do výkazu uvádí podle stavu k 31.10. 2018 a právnické osoby mají v roce 2018 za povinnost výkaz odeslat elektronicky do 12.11. 2018. Ve výjimečných případech je možno výkaz vyplnit i na papíru.
  • Při vyplňování výkazu může samozřejmě nastat mnoho nejasností. V pochybnostech je nutné prostudovat metodický dokument Pokyny a vysvětlivky k vyplnění. Kromě podrobného výkladu k výkazu obsahuje např. pravidla pro zařízení, která ještě nezahájila činnost, nebo ji naopak ukončila. Obsahuje také popis kontrolních vazeb (ty jsou však automatickou součástí elektronické verze výkazu).
  • Elektronický výkaz v sobě obsahuje řadu vazeb, kterými zadaná data kontroluje. Pokud po zadání dat oznámí nějakou chybu a vedoucí jídelny je přesvědčena o správnosti vložených údajů, je vhodné, aby vše popsala v komentáři.
  • Vyplňování je rovněž možné konzultovat s pracovníkem správního úřadu, ale nejlépe s dostatečným předstihem, tedy ne až v den odevzdání.

Úvod výkazu

V úvodu výkazu se kromě názvu a adresy jídelny uvede i její identifikátor IZO a několik rozlišovacích kódů.

První kód bude u většiny jídelen 1. Působí-li jídelna při školském ubytovacím zařízení (např. subjekt typu Domov mládeže a školní jídelna), uvede 2. Působí-li při zařízení pro ústavně ochrannou výchovu, bude to 3 a jde-li o náhradní stravování zabezpečované jinou osobou poskytující stravovací služby, vypíše jídelna 9.

Druhý kód: 0 – výdejna, která dováží stravu ze zařízení zapsaného v rejstříku, 1 – běžná ŠJ (vývařovna s výdejnou), 2 – pouhá vyvařovna, 3 – výdejna dovážející stravu ze zařízení nezapsaného v rejstříku.

Ve sporných případech je potřeba se řídit tím, jak je dané zařízení zařazeno ve školském rejstříku, nebo záležitost projednat se správním úřadem. Budou to zejména případy, kdy se část stravy v zařízení připravuje a část dováží, nebo případy, kdy jídelna dováží pouze diety apod. V případě, že typ uvedený v rejstříku neodpovídá skutečnosti, je třeba ještě před odesláním výkazu zajistit nápravu.

Třetí kód uvádí, zda jej zařízení mimo provoz.

Oddíl 1 – Zapsaní strávníci a ostatní pravidelně stravovaní

Do této tabulky se uvádí počty osob, které stravu odebírají přímo v jídelně, nezahrnují se ti, pro které se jídla odváží do výdejen, stejně tak jako jednorázově stravovaní a účastníci mimořádných akcí (strava pro účastníky sportovní her, soutěží, pro kontrolní orgány apod.) Počty se zapisují podle kategorií uvedených v tabulce a uvádí se ti, kteří jsou k rozhodnému datu přihlášeni k pravidelnému odběru jídla hlavního nebo doplňkového. Nepatří sem strávníci, kteří již ze školy odešli a z nějakého důvodu (např. dluh) zůstávají v evidenci jídelny.

První část tabulky obsahuje údaje o strávnících – děti, žáci, studenti a další osoby, jímž je poskytováno školní stravování. Jde o řádky 0101 až 0112. Strávníci přihlášení k obědům (zejména děti ZŠ a studenti SŠ) se zapíšou do sl. 3. Děti v MŠ, které jsou většinou přihlášeny k odběru 3 denních jídel, se uvedou do sloupce 4 (Oběd a doplňkové jídlo). Děti starší 6 let, které jsou v MŠ a mají odklad, se uvádějí společně s věkovou kategorií 3–6 let do ř. 0102, tedy ne do přípravných tříd v ř. 0103).

Ve sloupcích 6 a 7 se vykazuje celodenní stravování. Může jít např. o jídelny při středoškolských internátech, domovech mládeže, dětských domovech apod. Za celodenní se však považuje, jen když jídelna podává i večeře, nepatří sem děti z běžných MŠ, ty patří do sl. 4.

Druhá část tabulky (od řádku 0113) obsahuje údaje o ostatních pravidelně stravovaných – dospělí, učitelé, cizí, apod. ale budou zde započítáni i např. obědvající studenti ročních pomaturitních kurzů jazykových škol nebo žáci, kteří odebírají stravu nad rámec par. 4 vyhlášky č. 107/2005 (např. ve sl. 5 svačiny dětí v ZŠ). Do zvláštních řádků se vyčlení školští pracovníci a pracovníci vykazujícího právního subjektu.

Oddíl 2 – Odvozy do výdejen

Do této tabulky se zapíšou počty stravovaných, pro něž se jídla odvážejí do výdejen zapsaných v rejstříku. Tyto počty, nesmějí být zahrnuty v tabulce I. Pravidla pro vyplňování této tabulky jsou obdobná jako pro tabulku I. V pochybnostech se subjekty (jídelna a výdejna) musí domluvit, který z nich stravované vykáže.

Obecně platí, že pokud jídelna (příp. vyvařovna) vyváží stravu do výdejny, oba subjekty by si měly zkontrolovat vykazované údaje, aby vzájemně odpovídaly. U jídelny jde o údaje v oddílu II a VII, u výdejny v oddílu I.

Oddíl 3 – Počet jídel

Sem jídelna uvede počty uvařených a vydaných jídel. Jídla odvážená do výdejen zahrne do uvařených, ale nezapočítá je do vydaných.

Sl. 2 a 4 – počet všech jídel v tisících za předchozí školní rok (jak školní stravování, tak příp. doplňková činnost).

Sl. 3 a 5 – přesný počet za říjen aktuálního roku (opět všechna jídla).

Sl. 3a a 5a – obsahuje pouze jídla školního stravování a závodní stravování vlastních zaměstnanců.

Sl. 3b a 5b – pouze dietní stravování.

Nevylučuje se, že výdejna může sama připravovat doplňková jídla (např. svačiny v MŠ). V takovém případě vyplní v oddíle III i sl. 4 až 5b, ř. 0303 až 0306.

Oddíl 4 – Počet zaměstnanců

Tato tabulka obsahuje počty zaměstnanců jídelny, bez ohledu na druh pracovního poměru (tedy i práce na dohodu) a způsob financování jejich mzdy, uvádí se souhrnně jak hlavní, tak doplňková činnost. Do počtů se zahrnou pouze ti pracovníci, kteří mají jako místo výkonu práce uvedeno zařízení, které výkaz vyplňuje. Nezahrnují se sem pracovníci, kteří vykonávají práci na jiném vykazujícím pracovišti.

Počty zaměstnanců se zapisují do sl. 2 podle skupin profesí. Má-li pracovník více pracovních smluv/dohod, každá se započítá zvlášť.

V řádku 401a a 402 budou uvedeni jen pracovníci bezprostředně se podílející na přípravě stravy a výdeji stravy. Řádek 404 bude obsahovat profese jako administrativní pracovníci, hospodáři, účetní, apod. Patří sem také ředitelka samostatné školní jídelny. Uklízečky, dozor, nutriční terapeutky, údržba apod. se uvedou do ř. 405. Protože profese vedoucí školní jídelny oficiálně neexistuje, bude zařazen/a podle zařazení uvedeného v pracovní smlouvě (obvykle provozář a tedy ř. 401a).

Ve sl. 3 budou tyto údaje přepočtené na základní úvazek (na 1 desetinné místo) a v řádku Celkem bude jejich součet.

V řádku Celkem sl. 2 se však každý zaměstnanec uvede jen jednou, tzn. že tento řádek není prostým součtem sloupce.

Oddíl 5 – Počty zapsaných strávníků

Do této části výkazu se uvedou zapsaní strávníci. Tedy nikoli ti, kteří k rozhodnému datu odebrali oběd, ale ti, kteří jsou přihlášení k odběru stravy. Počty se rozdělí podle jednotlivých škol. Vyplňuje se pouze IZO školy ve sloupci a) a počet strávníků ve sl. 2. Je dobré pamatovat na to, že údaj na ř. 0550 v tomto oddílu musí být shodný s údajem na ř. 0101 ve sl. 2 v oddílu I.

Do oddílu V nepatří učitelé, strávníci v doplňkové činnosti apod.

Oddíl 6 je v aktuálním výkazu zrušen.

Oddíl 7 – Odvážená/dovážená jídla

Tabulka obsahuje počty jídel odvážených do výdejen nebo dovážených z vývařovny. V případě dovozu se sem zahrnují pouze jídla ze zařízení zapsaných v rejstříku! U výdejen se do sloupce Odvoz (sloupec d) zapíše „ano“, u zařízení, z nichž se dováží, se do toho sloupce uvede „ne“.

Jde-li o více výdejen ev. jídelen/vývařoven, zapíšou se do tabulky jejich IZO (není třeba vyplňovat adresu).

Pozor na to, že souhrnné údaje v této tabulce musí odpovídat příslušným údajům v tabulkách I a II.

Ing. Pavel Ludvík – vedoucí redakce portálu Jídelny.cz

Tisk   |   E-mail Hodnocení článku: 
Diskuse k článku:
NadpisAutor Datum               
výkazMarie 1029.10.2018 05:07
Pavel Ludvík29.10.2018 08:44
Co dělat s dětmi, co nastoupí během roku?tristanka29.10.2018 13:15
janaex29.10.2018 16:41
Výkaz Z17-01Učitel30.10.2018 22:21
Pavel Ludvík31.10.2018 13:03
výkazzdenouš31.10.2018 17:53
Děti na dopoledne v MŠJana3131.10.2018 20:28
Statistický výkaz Z17-01Melánie01.11.2018 07:56
učitel02.11.2018 08:13
učitel02.11.2018 08:17
výkazzdenouš02.11.2018 11:31
počty zaměstnanců odd.4jupa07.01.2019 19:49
Zobrazit diskusní příspěvky
Pozvánky a novinky do Vašeho e-mailu
Jídelny.cz, s.r.o.  |  Farského 638/14  |  326 00 Plzeň - Východní předměstí  |  Česká republika
Telefon: +420 731 331 095  |  E-mail: info@jidelny.cz
Zobrazit plnou verzi