Pro správné fungování tohoto webu využíváme soubory cookies. Budete-li pokračovat v jeho prohlížení, souhlasíte s používáním souborů cookies.Pokračovat Více informací    
Jídelny.cz
Informační portál hromadného stravování

Průběh kontroly ČŠI ve školní jídelně

18.11.2019 1661 0 Pavel Ludvík
Také se děsíte kontroly České školní inspekce ve vaší jídelně? Nevíte přesně, co po vás bude chtít? Můžete jí vystavit doklad za obědy, když nemáte doplňkovou činnost? Seznamte se s tím, jak taková kontrola skutečně probíhá a jaký bude její postoj k nejčastějším otázkám, které nám posíláte.

Cílem návštěv, které Česká školní inspekce (ČŠI) provádí ve školní jídelně, je dohlížet, zda jsou dodržovány právní předpisy, které se vztahují k poskytování stravovacích služeb, a tím přispívat ke zvyšování úrovně školního stravování.

Frekvence kontrol se řídí inspekčním cyklem, který v současné době je 6 let, pouze u zařízení typu dětské domovy činí 3 roky. Návštěva ČŠI ve školní jídelně (nebo výdejně) je ve většině případů součástí kompletní inspekce celé školy. Současná praxe je taková, že kontrola se předem ohlásí řediteli školy a ten s touto skutečností seznámí vedoucí jídelny. V ojedinělých případech, obvykle na základě nějakého podnětu, může kontrolní pracovník vstoupit do zařízení i bez předchozího ohlášení, ovšem vždy musí předložit pověření k provedení kontroly.

Kontrola ŠJ je obvykle komplexní, v určitých případech (opět obvykle na konkrétní podnět) může být úzce zaměřená na určitou oblast s cílem co nejrychleji odstranit nějaký nedostatek. V minulosti však proběhly i plošné kontroly zaměřené na specifické úkoly, např. na dietní stravování.

Průběh kontroly


Co obvykle požaduje ČŠI ke kontrole

 1. Přihlášky ke stravování a matrika, výkazy Z017
 2. Vnitřní řád školní jídelny – provozní řád, aj.
 3. Měsíční uzávěrkové sestavy (výkazy stravného, 
 přehledy o denní normě a spotřebě potravin, 
 přehledy plateb stravného dle kategorií, 
 výdejky potravin, hospodaření skladu a další
 4. Spotřební koše
 5. Jídelní lístky
 6. Ceny stravného dle kategorií platné 
 v kontrolovaném období
 7. Vynulování normativu
 8. Přehled kalkulací cizích
 9. Smlouva s nutričním terapeutem 
 (dietní stravování)
 10. Potvrzení dětského lékaře pro strávníky 
 v dietním stravování
 11. Živnostenský list
 (pouze při provozování doplňkové činnosti)
 12. Smlouvy o zajištění školního stravování 
 s právnickou osobou vykonávající činnost 
 školy nebo školského zařízení a provozovatelem 
 stravovacích služeb.

Když jídelna obdrží informaci, že v ní proběhne kontrola ČŠI, 
může si vyžádat (prostřednictvím ředitele) seznam dokumentů 
a dokladů, které má připravit. Protože kontrola se hlásí 
v předstihu, má jídelna dost času na přípravu.

Pracovníci ČŠI nemají detailní metodiku, jak při kontrole postupovat. Proto se její provedení nebo požadavky pracovníka mohou případ od případu a kraj od kraje lišit. Na úvod je třeba počítat s krátkým rozhovorem, v němž kontrola zjišťuje některé informace, které by jinak musela pracně hledat nebo odvozovat 
z dokladů, např. kategorie strávníků, finanční normativy, rozsah dietního stravování, doplňkové činnosti.
Ředitel školy by měl kontrolního pracovníka po předložení jeho pověření přivést do jídelny a její vedoucí s ním seznámit. V samostatných školních jídelnách pracovník kontroly předloží své pověření přímo řediteli
/ředitelce zařízení.

Dále si kontrolní pracovník vyžádá potřebné doklady a provede jejich kontrolu. Obvykle se snaží v jídelně nezavazet, v řadě 
jídelen ke své práci ani nenajde místo, a tak kontrolu dokladů obvykle provádí v místnosti vyhrazené ředitelem školy.

Kontroluje se většinou aktuální školní rok, jen na začátku 
školního roku i závěr školního roku předchozího, např. duben až červen. Zkušený kontrolní pracovník obvykle nejdříve kontroluje vnitřní řád, dodržování spotřebního koše, jídelní lístky. Bližší podrobnosti zjišťuje tehdy, kdy v těchto dokladech najde zjevné nedostatky.

Kontrola spotřebního koše a Nutričního doporučení

O tom, jakým způsobem pracovníci ČŠI kontrolují spotřební koš, ev. Nutriční doporučení, koluje v jídelnách mnoho neoficiálních informací. Skutečnost je taková, že při kontrole spotřebního koše se ČŠI plně řídí přílohou č. 1 k vyhlášce o školním stravování. Pouze ve skupině cukr se jídelny mohou setkat s určitou mírou tolerance při hodnocení dolní hranice spotřeby této potraviny.

Nutriční doporučení se vysloveně nemůže stát předmětem kontroly, protože není obsaženo v nějakém právním předpisu, a případná zjištění k němu se nemohou objevit ani v protokolu o kontrole. Je však pravda, že kontrolní pracovníci se mohou zajímat, jak je doporučení naplňováno, ovšem poznatky o tom mohou být pouze součástí hodnoticí zprávy.

Další časté dotazy

Mezi časté pochybnosti vedoucích ŠJ patří, zda je či není nutno dělat zvláštní výdejku pro každou kategorii strávníků, jak dalece výdejky oddělovat, jak vést finanční bilanci. Toto není popsáno v žádném právním předpisu a tak záleží na každé vedoucí, jak kontrolnímu pracovníkovi zdůvodní, že tyto evidence vede průkazně.

Dalším opakujícím se dotazem je, kdy a jak přesně je nutno nulovat finanční bilanci. Vyhláška o školním stravování to detailně neupravuje. Kontroly ČŠI obvykle požadují jednou za školní rok finanční bilanci vyčerpat, aby bylo zřejmé, že strávník si své peníze „projedl“. Asi nejspravedlivější vůči strávníkům je vyčerpat normativ na konci školního roku. Lze ovšem pochopit praxi jídelen, které tak činí na konci roku – na této variantě často trvají účetní, které nemají jasno, jak s případným zůstatkem dále nakládat. Podle ČŠI není vynulování finanční bilance limitované koncem roku, důležité je její zůstatek sledovat a na konci roku ho převést do dalšího období.

Jídelnu, která připravuje dietní stravu, může zajímat, co zvláštního bude kontrola vyžadovat po ní. Bude muset doložit, zda používá receptury schválené podle vyhlášky o školním stravování, dále musí předložit potvrzení strávníků o zdravotním stavu a nutnosti stravovat se v dietním režimu a bude se kontrolovat, zda podmínky pro dietní stravování má stanoveny ve vnitřním řádu.

Jídelny se ptají i na to, zda se u nich kontrolní pracovníci ČŠI budou stravovat a v jaké ceně jim obědy prodat. Toto většinou záleží na dohodě s ředitelem školy. Jídelna s doplňkovou činností to má zcela bez problémů, vystaví jim běžný daňový doklad v ceně pro cizí strávníky. Podle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů par. 33b však může pracovníkům ČŠI poskytnout oběd i jídelna bez doplňkové činnosti. Také jim vystaví doklad na plnou cenu oběda, náklady na mzdovou a věcnou režii by měla mít připraveny například pro situaci, že dítě odebere obědy i v případě nepřítomnosti ve škole.

Výstupy z kontroly

Výstupem celé kontroly je protokol, do kterého se v případě porušení předpisů vždy uvede paragrafové znění porušeného předpisu i odůvodnění. Protokol se dělá souhrnně za celou školu; když je v jídelně vše v pořádku, nebývá v protokolu o stravování zmínka.
Dalším výstupem je inspekční zpráva, která formou textu hodnotí vzdělávání i poskytování školských služeb, a hodnocení školního stravování je její součástí. Zpráva je na rozdíl od protokolu veřejná.
Proti protokolu lze podat námitky do 15 dnů od převzetí, ale to může udělat ředitel školy, v případě samostatné školní jídelny její ředitelka.

Ing. Pavel Ludvík – vedoucí redakce portálu Jídelny.cz

Tisk E-mail Sdílet Hodnocení článku: 
Diskuse k článku:
Nikdo zatím článek nekomentoval. Buďte první!
Pozvánky a novinky do Vašeho e-mailu
Jídelny.cz, s.r.o.  |  Farského 638/14  |  326 00 Plzeň - Východní předměstí  |  Česká republika
Telefon: +420 731 331 095  |  E-mail: info@jidelny.cz  |  Facebook
Zobrazit plnou verzi