Informace o cookies na této stránce
Jídelny.cz a partneři potřebují Váš souhlas s využitím cookies ke shromažďování a analýze informací o návštěvnosti tohoto webu a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu a reklam.
Svůj souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.
Nastavení OK
Souhlas můžete odmítnout zde.
Jídelny.cz
Informační portál hromadného stravování

Vnitřní předpisy pro školní jídelnu (1. díl)

10.1.2022 3201 1 Halka Žaludová
K čemu slouží vnitřní předpisy? Které z nich školní jídelna ke své činnosti potřebuje? Přinášíme vám ucelený přehled směrnic, které by měla ŠJ mít. V prvním ze dvou dílů tohoto přehledu se dočtete, jaké dokumenty jsou potřeba z hlediska organizačního a v oblasti BOZP a PO.
Článek byl zveřejněn před více než 1 rokem,
a proto může obsahovat již neaktuální informace.

Podívejme se nejprve obecně na to, k čemu vnitřní předpisy slouží. Vnitřní předpis (též také směrnice, interní předpis, vnitřní směrnice, pokyn, řád) je dokument, který vydává právnická osoba a upravuje jím některá práva a povinnosti, příp. skutečnosti, které nejsou řešeny přímo legislativou, nebo konkretizuje znění legislativy, která dává možnost volby upravit některé záležitosti dle potřeby.

Tyto předpisy mají interní charakter a jsou závazné pro omezený okruh adresátů (např. zaměstnance).

Pro vnitřní předpisy platí následující pravidla:

 • Musí být vydány písemně.
 • Nesmí být v rozporu s právními předpisy.
 • Nesmí být vydány se zpětnou účinností.
 • Je závazný jak pro vydavatele, tak pro osoby, na které se vztahuje.
 • Nabývá účinnosti dnem, který je stanoven, ten nesmí být stanoven dříve než je předpis vyhlášen.
 • Vydavatel je povinen seznámit průkazně s předpisem osoby, kterých se týká.
 • Musí být na přístupném místě k dispozici osobám, pro které platí.
 • Vydavatel je povinen vnitřní předpis uschovat i po skončení jeho platnosti (v souladu se skartačním řádem).

K vydání vnitřního předpisu vede několik důvodů, je to např. že

 1. jejich existenci vyžaduje nějaký právní předpis (např. zákoník práce),
 2. je potřeba stanovit úkoly a pokyny,
 3. je třeba zajistit informovanost.

Vnitřní předpisy: Obecné i zcela specifické

V další části se budu věnovat jednotlivým oblastem, pro které se vnitřní předpisy zpracovávají s tím, že některé jsou obecné pro celou organizaci, některé jsou specifické pro školní jídelnu. Vhodné je, aby jednotlivé dokumenty tvořila osoba, která dané problematice rozumí.

Výčet dokumentů není úplný, vždy záleží na rozsahu činností organizace, na její velikosti a také na potřebách, které je nutno ošetřit. Organizace nemusí vytvářet všechny tyto předpisy, pokud právní předpis nestanoví jinak, ale vybere si takové, které ke své činnosti potřebuje. Vnitřní předpis, který popisuje stav, kde by mohly nastat pochybnosti o správném postupu, může předejít zbytečným dohadům z pohledu kontrolního orgánu.

Vnitřní předpisy lze rozdělit do několika oblastí, a to:

 1. Organizační
 2. BOZP a PO
 3. Pracovněprávní vztahy
 4. Oblast ekonomická
 5. Oblast hygienická
 6. Agenda stravování

V dnešním díle se blíže podíváme na organizační předpisy a směrnice věnující se BOZP a PO. Další díl se pak bude podrobněji věnovat předpisům týkajícím se pracovněprávních vztahů, ekonomické a hygienické oblasti a agendě stravování.

Oblast organizační

Mezi nejdůležitější vnitřní předpisy každé organizace patří organizační řád. Jeho nutnost vychází ze zákoníku práce. Ten upravuje základní koncepci organizace, především její organizační strukturu, činnost a úkoly, pravomoci a odpovědnost jednotlivých osob.

Směrnice o poskytování informací stanoví zásady upravující postup organizace při poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Touto směrnicí se stanoví zásady upravující postup školy při poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, především způsob vyřizování žádosti, úhradu za požadované informace apod.

Směrnice k podpisovým vzorům – tento dokument upravuje podpisová práva, tedy výčet osob, které mohou podepsat jednotlivé dokumenty, jež vznikají v organizaci. Jeho součástí je také přehled podpisových vzorů jednotlivých osob.

Plán kontrolní činnosti je dokument, který vymezuje oblasti, které jsou v organizaci kontrolovány, dále je uvedeno, kdo kontrolu provádí, jak často a případně s jakým výstupem.

Spisový řád je směrnice, která zahrnuje činnosti s úředními dokumenty v organizaci, tzn. jejich příjem, oběh, zpracování, vyřízení, uložení a předání při skartačním řízení do příslušného archivu. Skartační plán je seznam spisových znaků, jim příslušných skartačních znaků a skartačních lhůt, jež jsou přiřazeny úředním dokumentům, které organizace spravuje. Zjednodušeně řečeno, skartační plán určuje, co se stane se kterým typem úředního dokumentu potom, co mu uběhne skartační lhůta, tedy zda bude dokument nebo spis archivován, či skartován (trvale zničen).

Směrnice z oblasti GDPR (ochrany osobních údajů) – účelem této směrnice je stanovit pravidla pro zpracovávání osobních údajů a pro řešení případů porušení zabezpečení osobních údajů.

Oblast BOZP a PO

Směrnice pro organizaci a řízení úseku PO – upravuje tvorbu vlastního systému nezbytného pro plnění požadavků požárních předpisů. Jedná se především o vytvoření předpokladů pro účinnou ochranu života a zdraví osob a majetku před požáry a při jiných mimořádných událostech.

Požární poplachová směrnice – tento dokument popisuje činnost zaměstnanců a dalších osob při vypuknutí požáru, způsob ohlášení požáru, povinnosti při vyhlášení poplachu, dále způsob, jak postupovat v mimopracovní dobu, důležitá telefonní čísla.

Evakuační plán je dokument, ve kterém jsou definovány opatření a pokyny, jakým způsobem postupovat v případě mimořádné události jako je například požár, povodeň, zemětřesení, porucha zařízení, výbuch, únik plynu apod. Evakuační plán zároveň upravuje způsob evakuace osob z objektu či jiného prostoru v případě, že může dojít k ohrožení zdraví a životů osob.

Traumatologický plán – jde o dokument, který v případě mimořádné události (havárie, úraz apod.) dává návod jak postupovat, především instrukce pro poskytnutí rychlé první pomoci.

Směrnice o preventivní požární hlídce (je-li potřeba) – v případě, že je nutné tuto hlídku v organizaci zajistit, vymezuje tato směrnice osoby, které hlídku tvoří, jejich funkci a činnosti, které v případě vypuknutí požáru vykonávají.

Směrnice pro provádění a organizaci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – úkolem této směrnice je stanovit organizaci bezpečnosti práce, práva a povinnosti zaměstnavatele i zaměstnanců.

Směrnice k provedení kategorizace prací a pracovnělékařských služeb řeší zařazení do kategorie prací podle vykonávaných činností, frekvenci zdravotních prohlídek za účelem posuzování zdravotní způsobilosti k práci, dohled na pracovištích z pohledu lékaře poskytujícího pracovnělékařské služby.

Směrnice pro evidenci úrazů dětí, pracovních úrazů řeší úrazy dětí a zaměstnanců, především způsob jejich oznámení, provedení záznamu o úrazu, základní povinnosti, hlášení úrazu, zodpovědnou osobu, adresy, kam se hlášení posílá.

Směrnice pro provedení prověrky BOZP určí rozsah provádění prověrek a jejich časový plán.

Směrnice pro organizaci a provádění školení – směrnicí jsou definována školení, která jsou zaměstnanci povinni absolvovat v rámci BOZP a PO, frekvence těchto školení a jejich náplň.

Směrnice pro prevenci rizik – povinností zaměstnavatele je neustálé vyhodnocování rizik, jejich popsání, nastavení prevence, aby k nim nedocházelo. K tomuto slouží tato směrnice.

Opatření pro činnost při vzniku mimořádné události – stanoví způsob zajištění plnění povinností při vzniku mimořádné události, např. teroristického činu, úniku nebezpečných látek, povodní apod., ohlášení mimořádné události, způsob evakuace, záchranné práce.

Havarijní řád – tento předpis zahrnuje především postupy a důležitá telefonní čísla v případě, že dojde k nějakému problému jako je např. výpadek elektřiny či plynu, neteče voda, nefunguje chladící zařízení, rozbije se sklo apod.

Ing. Halka Žaludová – ředitelka ŠJ Ivančice, okres Brno-venkov

Tisk E-mail Sdílet Hodnocení článku: 
Diskuse k článku:
NadpisAutor Datum               
ivka6@gmail.czivka610.01.2022 09:40
Zobrazit diskusní příspěvky
Pozvánky a novinky do Vašeho e-mailu

Partneři

VIS Plzeň, s.r.o.  |  Farského 638/14  |  326 00 Plzeň - Východní předměstí  |  Česká republika
Telefon: +420 720 962 105  |  E-mail: info@jidelny.cz  |  Facebook
Zobrazit plnou verzi